Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Kompetence učitele

Stránka naposledy upravena 21:37, 11 Dub 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?

  Toto heslo bylo založeno Věrou Gošovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a upravování  hesla.

  Výklad hesla:

  - soubor profesních a osobnostních dovedností a dispozic, kterými má být vybaven učitel, aby mohl efektivně vykonávat své povolání (Průcha 2001).

   Dělení kompetencí učitele není zcela jednoznačné a liší se podle různých autorů (Vašutová 2007, Švec  1999).

   Obecně kompetence můžeme rozdělit na:

  • Kompetence oborově předmětová – učitel je schopen v rámci své aprobace transformovat poznatky příslušných oborů do vzdělávacích obsahů vyučovacích hodin. Dovede integrovat mezioborové poznatky a vytvářet mezioborové vztahy.
  • Kompetence didaktická/psychodidaktická – ovládá strategie vyučování a učení, dovede využívat metodický repertoár, který je schopen přizpůsobit individuálním potřebám žáků.
  • Kompetence pedagogická – ovládá procesy a podmínky výchovy, je schopen podporovat rozvoj individuálních kvalit žáků, má znalosti o právech dítěte a respektuje je ve své práci.  
  • Kompetence manažerská – má znalosti o podmínkách a procesech fungování školy, ovládá administrativní úkony spojené s evidencí žáků, má organizační schopnosti pro mimovýukové aktivity žáků. 
  • Kompetence diagnostická, hodnotící – dovede použít prostředky pedagogické diagnostiky, je schopen identifikovat žáky se specifickými poruchami učení. 
  • Kompetence sociální – ovládá prostředky utváření pozitivního učebního klimatu.  
  • Kompetence prosociální – ovládá prostředky socializace žáků. 
  • Kompetence komunikativní – ovládá prostředky pedagogické komunikace, dovede uplatnit efektivní způsoby komunikace a spolupráce s rodiči a ostatními sociálními partnery.
  • Kompetence intervenční – ovládá intervenční prostředky k zajištění kázně, je schopný rozpoznat sociálně patologické projevy žáků.
  • Kompetence osobnostní – psychická a fyzická zdatnost a odolnost, dobrý aktuální zdravotní stav, mravní bezúhonnost.
  • Kompetence osobnostně kultivující – má znalosti všeobecného rozhledu, umí vystupovat jako reprezentant své profese, má osobnostní předpoklady pro kooperaci s kolegy, je schopen reflektovat vzdělávací potřeby a zájmy žáků.

  Použité zdroje a literatura:

  • PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 3. rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-579-2.
  • ŠVEC, V. Pedagogická příprava budoucích učitelů. Brno : Paido, 1999. 
  • VAŠUTOVÁ, J.  Být učitelem. Praha : Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2007. ISBN 978-80-7290-325-2

  Doporučená literatura a odkazy ke studiu

  • KRÁTKÁ, Jana. Kompetence třídního učitele v současných podmínkách českého školství. In Študentské fórum, VIII. ročník (Zborník príspevkov zo stretnutia študentov doktorandského štúdia, konaného 2.-4. 6. 2005). Bratislava : PdF UK, 2006. ISBN 80-969146-5-0, s. 109-115.
  • LAZAROVÁ, Bohumíra. Netradiční role učitele. O situacích pomoci, krize a poradenství ve školní praxi. Vyd. 2. Brno : Paido, 2008. 69 s. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-169-0.
  • Vašutová, J. – Kvalifikační předpoklady pro nové role učitelů (Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém), Praha, PedF UK, 2001

  Odkazy:

  http://www.ucitelske-listy.cz/2010/04/sedm-klicovych-kompetenci-ucitele.html

  Klíčová slova
  • kompetence
  • učitel