Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Interaktivní divadlo

Stránka naposledy upravena 19:37, 12 Říj 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?

  Garantovany-obsah.png

  Toto heslo bylo vytvořeno PaeDr. Marií Pavlovskou, Ph.D., PdF MU
  Zapojte se do diskuze vložením komentáře pod stránkou.

  Obsah stránky:

  Výklad hesla

  Jde o divadlo ve výchově, hraje se všude tam, kde je problém, tzn. ve školách, v dětských domovech, speciálních zařízeních, ve věznicích, v domech pro seniory apod. Interaktivní divadlo spojuje prvky dramatu a interakce s divákem.

  Interaktivní divadlo je 1. dlouhodobý projekt, 2. řeší aktuální problém cílové skupiny, 3. zapojuje diváka do příběhu – pomáhá řešit problém.

  „Většina divadel končí řešením. Interaktivní divadlo nechává řešení na divácích, kteří společně řeší, jak pomoci hlavnímu hrdinove z jeho těžké situace.“ J. Somers, přednáška 2008

  Skládáse z pěti základních fází:

  1. Úvod – složený podnět.
  2. Divadelní představení.
  3. Interaktivní část.
  4. Edukativní část.
  5. Evaluace.

  Složený podnět

  Prostřednictvím tzv. složeného podnětu dochází k prvnímu kontaktu hlavní postavy příběhu a diváků. Složený podnět je spouštěcím momentem k představení a jeho hlavní myšlenkou je vtáhnout diváka do příběhu, na němž se bude později podílet. Lze jej popsat jako rekvizitu skrývající v sobě celý příběh hlavní postavy, který je zachycen v drobných detailech – dalších rekvizitách, věcech. Složený podnět by měla skupina účastníků obdržet přibližně týden před realizací samotného představení k bližšímu prozkoumání za asistence pedagoga. Smyslem práce cílové skupiny se složeným podnětem ještě před představením, není nalezení přesného znění příběhu, kterého se bude skupina posléze účastnit, ale navázání pouta mezi hlavní postavou příběhu a diváky.

  Složený podnět se stává startovacím bodem celého interaktivního divadla, pomocí něhož se postupně odkrývá příběh, s nímž divák dále pracuje. Cílem složeného podnětu je vtáhnout diváky do děje příběhu. Zde záleží na tématu, to určí, co využijeme jako vábničku. Příkladem pro vtažení do děje může být např. starší batoh, v němž budou různé věci, které podpoří zájem skupiny o příběh, např.

  • svačina
  • obálka
  • noty
  • seznam žáků
  • mobil
  • dopis
  • učebnice
  • roztržená fotografie
  • klíčenka
  • pití
  • kapesníčky
  • pouzdro
  • žiletka.

  Divadelní představení

  V představení interaktivního divadla hrají svou nezastupitelnou roli jeho estetická a edukativní stránka. Obě musí být vůči sobě v rovnováze. Bez estetické hodnoty divadla by se nedostavil ani estetický prožitek diváka, jež mu umožňuje ponořit se hlouběji do příběhu, uvěřit mu, prožívat jej společně s hlavní postavou. Tento estetický prožitek motivuje diváka k aktivnímu zapojení v interaktivní části a posiluje motivaci do edukativní fáze.

  Příběh hlavní postavy je vyprávěn většinou retrospektivně.

  Interaktivní část

  Interaktivní část představení bývá časově omezena, aby se zbytečně pozornost nerozplynula. Diváci mohou s hlavní postavou i s dalšími postavami příběhu komunikovat, dotazovat se jich, navrhovat nová řešení v průběhu scén. Podle jejich návrhu se příběh odvíjí dále. Buďto dokáží hlavní postavě pomoci, nebo nenaleznou žádné řešení, které by jí pomohlo a příběh končí špatným koncem. Tato část představení je dílem improvizace řízené hlavní postavou příběhu a jejím charakterem. Herci v žádném případě nejsou smluveni na jedné z uvedených variant.

  Cílem interaktivní části představení je:

  • zapojit diváka
  • komunikovat s postavami z příběhu
  • hledat východiska příběhu.

  Edukativní část

  Edukativní část následuje přibližně týden po samotném představení. Její součástí je tzv. balíček pro učitele. Ten obsahuje jednak teoretické informace o tématu interaktivního divadla (statistiky sebevražd, linky tísňového volání , odkazy na internetové stránky a literaturu zabývající se daným tématem atd.), ale také soubor lekcí, nebo-li aktivity zaměřené na prohloubení tématu. 

  Evaluace

  Evaluace je důležitou součástí interaktivního divadla. Může probíhat například formou dotazníků, nebo jakoukoli jinou výzkumnou metodou. Jde zde např. o porovnání vědomostí týkajících se dané problematiky před představením, bezprostředně po představení a za delší časový interval (1 rok).

  Související hesla

  • divadlo ve výchově
  • dramatická výchova
  • divadlo
  • aktivizující metoda

  Odkaz autorky:

  podívejte se na scénář ID, máme s ním výborné zkušenosti a příznivé ohlasy. Výzkum potvrzuje pozitivní vliv ID na kolektiv, kde se jejich problem řeší, může se využít i jako intervenční technika.

  Použité zdroje a literatura

  • SOMERS, J. Odborný seminář. Brno, 2008, 2010.

  Doporučená literatura a odkazy ke studiu

  • KLAPKO, D.; PAVLOVSKÁ, M.; REMSOVÁ, L. Zmapování účinků interaktivního divadla jako primární prevence žáků v oblasti sociálně patologických jevů. In Vítková, M.; Havel, J. (eds.) Inkluzivní vzdělávání v primární škole. MU : Paido, 2010. 11 s. ISBN 978-80-7315-199-7.
  • KLAPKO, D.; PAVLOVSKÁ, M.; REMSOVÁ, L. Interaktivní divadlo v kontextu pedagogického výzkumu. In Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. 1. vydání. Brno : Masarykova Univerzita, 2009. od s. 165-172, 233 s. ISBN 978-80-210-4849-2.
  • KLAPKO, Dušan - PAVLOVSKÁ, Marie - REMSOVÁ, Lenka. Realizace a interpretace dat předvýzkumného šetření interaktivního divadla se žáky základních a středních škol. In Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. 2009. ISBN 978-80-210-4849-2.
  • PAVLOVSKÁ, Marie. John Somers - Dramatická výchova a interaktivní divadlo. AMATÉRSKÁ SCÉNA, Praha : NIPOS Praha, 45, 3/2008, od s. 66-67, 79 s. ISSN 0002-6786. 2008. ISSN 0002-6786.

   

  Klíčová slova
  • Dramatická výchova
  • divadlo
  • evaluace
  • project
  • představení