Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Individuální vzdělávání

Stránka naposledy upravena 11:20, 22 Lis 2011 uživatelem Pavlína Hublová
  Toto heslo bylo založeno Jiřím Novotným a Petrou Pšeničkovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
  upravování  hesla.

  Obsah stránky:

  Výklad hesla

  Individuální  vzdělávání je upraveno Školským zákonem (Zákonem o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) č. 561 z r. 2004) v § 40 a 41. Individuální vzdělávání patří vedle vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením k jiným způsobům plnění povinné školní docházky. (MŠMT, Školský zákon, 2004)

  Individuální vzdělávání na 1. stupni ZŠ

  Individuální vzdělávání lze povolit pouze žákovi prvního stupně základní školy.

  O povolení rozhoduje ředitel školy, kam byl žák přijat k plnění povinné školní docházky, na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka.

  Náležitosti žádosti o individuální vzdělávání:

  •       jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu žáka,
  •       uvedení období,ročníku,popřípadě pololetí,kdy má být žák individuálně vzděláván,
  •       důvody pro individuální vzdělávání žáka
  •       popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a podmínek ochrany zdraví individuálně vzdělávaného žáka
  •      doklady osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat
  •       seznam učebnic a učebních textů, které budou ve výuce využívány, pokud nejde o učebnice uvedené v § 27 odst.1 Školského zákona
  •      další skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání žáka

  Vyjádření/povolení ředitele školy:

  Ředitel škol individuální vzdělávání povolí, pokud:

  •   jsou dány závažné důvody pro individuální vzdělávání,
  •   jsou zajištěny dostatečné podmínky pro individuální vzdělávání,zejména podmínky materiální a ochrany zdraví žáka
  •  osoba,která bude žáka vzdělávat, získala alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou
  •  jsou zajištěny vhodné učebnice a učební texty, podle nichž se má žák vzdělávat

  Ověřování znalostí a vědomostí žáka při individuálním vzdělávání

  • individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva,a to ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky,
  •   pokud nelze žáka na konci pololetí hodnotit, ředitel školy určí náhradní termín pro hodnocení , a to nejpozději do dvou měsíců od skončení pololetí
  •   zákonný zástupce může písemně požádat ředitele školy o nové přezkoušení žáka, má-li pochybnosti o správnosti hodnocení žáka, a to do 8 dnů od konání zkoušek

  Zrušení individuálního vzdělávání

  Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání:

  • pokud nejsou zajištěny dostatečné podmínky ke vzdělávání, zejména podmínky materiální, personální a ochrany zdraví žáka
  • pokud zákonný zástupce neplní podmínky individuálního vzdělávání stanovené Školským zákonem v § 41
  • pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl
  • nelze-li žáka hodnotit prostřednictvím zkoušky konané za každé pololetí, a to i se lhůtou 2 měsíce po skončení pololetí
  • na žádost zákonného zástupce

  Ředitel školy rozhodne o zrušení individuálního vzdělávání žáka nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení a  zároveň zařadí žáka do příslušeného ročníku základní školy. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy nemá odkladný účinek.

  Financování individuálního vzdělávání

   Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce žáka, s výjimkou učebnic a základních školních potřeb podle § 27 odst.3 a 6 Školského zákona, speciálních učebnic a speciálních didaktických a kompenzačních učebních pomůcek podle § 16 odst.7 Školského zákona a výdajů na činnost školy, do níž byl žák přijat k plnění povinné školní docházky.

  Individuální vzdělávání na 2. stupni základní školy

  Dne  27. května 2007  vyhlásilo MŠMT pokusné ověřování individuálního vzdělávání na 2. stupni ZŠ podle § 171 odst. 1 zákon č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním,středním,vyšším odborném  a jiném vzdělávání (školský zákon). ( Vyhlášení pokusného ověřování, 2007)

  Pokusného ověřování ze dne 27. května 2007 MŠMT dne 15. dubna 2011 prodloužilo i pro školní rok 2011/2012. (MŠMT: Prohlášení o prodloužení pokusného ověřování, 2011)

  Na základě výše zmíněných dokumentů mají žáci možnost se na vybraných školách ,zařazených do pokusného ověřování, individuálně vzdělávat i na 2. stupni ZŠ, pokud jsou splněny podmínky pro zařazení žáka do individuálního vzdělávání (jenž jsou totožné s podmínky pro 1.stupeň) a navíc je-li splněna podmínka, kdy osoba,jenž bude žáka vzdělávat, musí mít bakalářské vzdělání (případně i další osoby,které budou žáka vzdělávat).

  Použité zdroje a literatura

  • MŠMT: Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) č. 561/2004
  • MŠMT: Vyhlášení pokusného ověřování individuálního vzdělávání na 2.stupni ZŠ podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Praha, 23. května 2007
  • MŠMT: Prohlášení o prodloužení pokusného ověřování individuálního vzdělávání podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlášeného dne 23. května 2007 pod č.j. 9587/2007-22, a to pro školní rok 2011/2012. 
  Klíčová slova
  • domácí vzdělávání
  • individuální vzdělávání
  • jiné typy povinné školní docházky