Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Globální výchova

Stránka naposledy upravena 10:06, 8 Pro 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
  Toto heslo bylo založeno Janem Činčerou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a upravování  hesla.

  Výklad hesla

  Globální výchova je označení pro alternativní pojetí výuky a výchovy ve školách.

  Výuka by podle něj měla vycházet z problémů současného světa, měla by rozvíjet osobnostní kompetence žáka a spolupráci ve třídě a měla by žáky vést k pochopení vzájemné provázanosti věcí a procesů.

  Od 70. let 20. století se v západním světě začalo intenzivně diskutovat o různých společenských, kulturních či environmentálních globálních problémech, jako je chudoba, devastace divoké přírody, rasismus, diskriminace a další. Součástí diskuse bylo i doporučení zohlednit tuto tématiku ve výchově. V té době se rozvíjela řada výchovných směrů, které reagovaly na vybrané problémy, jako je například rozvojová výchova, environmentální výchova, výchova k lidským právům, výchova ke zdraví, výchova k míru, multikulturní výchova a další výchovy se sociálně kritickým rozměrem. Přes různé zaměření mají tyto výchovy řadu společných rysů. Zpravidla upřednostňují aktivní práci dětí před tradiční frontální výukou a využívají různé aktivizující metody (hry, diskuse, projekty), po kterých následuje společný rozbor (závěrečná diskuse, reflexe, debriefing, cílená zpětná vazba). Autoři, jako byl Graham Pike, David Selby, Sue Greigová či Kenneth A. Tye  se na počátku 80. let pokusili všechny tyto směry zahrnout  do společného rámce, který označili jako "globální výchova". (Z pohledu globální výchovy je tak např. environmentální výchovu možné chápat jako jedno její téma. Protože se ale jednotlivé výchovy vyvíjely dál, je možný i opačný pohled a globální výchova se tak stává jedním z přístupů environmentální výchovy.)  

  K myšlenkám globální výchovy se hlásí řada osobností i organizací, kteří uplatňují různé metodické postupy zahrnující simulační hry, diskusní techniky, kooperativní hry, práci s textem, dramatické metody, rituály, imaginace či modlitby. Nelze proto mluvit o pevně definované metodice. Některé přístupy globální výchovy čerpají z pedagogického konstruktivismu či zážitkové (prožitkové, zkušenostní) pedagogiky, celkově ale lze říct, že globální výchova vstřebává inspiraci ze všech přístupů pracujících s aktivizujícími metodami. Nejčastěji se učitelům doporučuje vytvářet integrované tématické celky, kdy se zvolené téma (např. chudoba) stane výchozím bodem pro zkoumání v jednotlivých předmětech. Méně doporučován je infúzní přístup, kdy jsou témata globální hodiny probírány  bez vzájemného mezipředmětového propojení.

  V České republice je globální výchova známá především z publikací G. Pika a Davida Selbyho z 80. let. Globální výchova se stala inspirací pro některá střediska ekologické výchovy, která z ní vycházejí ve svých ekologických výukových programech. Od počátku 21. století se u nás (globální) rozvojovou výchovou zabývají také sdružení Člověk v tísni a Společnost pro Fair Trade.

  Doporučená literatura a odkazy <Upravit stránku>

  Literatura:


  • NÁDVORNÍK, Ondřej; Volfová, Adriana. Globální rozvojové vzdělávání. Praha: Člověk v tísni, 2004.
  • NÁDVORNÍK, Ondřej; CHÁRA, Petr. Bohouš a Dáša proti chudobě. Praha: Člověk v tísni, 2006. 
  • ČINČERA, Jan. Environmentální výchova. Od cílů k prostředkům. Brno: Paido, 2007.
  • FOUNTAIN, Susan. Místo na slunci. Globální výchova pro děti 5-10 let. Praha: Tereza, 1994.
  • GREIG, Sue; PIKE, Graham; SELBY, David. Earthrights. Education As If The Planet Really Mattered. London: WWF and Kogan Press, 1987. ISBN 1-85091-453-2.
  • HORKÁ, Hana. Výchova pro 21. století. Koncepce globální výchovy v podmínkách české školy. Brno: Paido, 2000. 127 s. ISBN 80-85931-85-0. 
  • HRUŠKA, Jiří. Globální a environmentální výchova na pobytových akcích. Pardubice: Ekocentrum PALETA, 2006.
  • PIKE, Graham; SELBY, David. Globální výchova. Praha: Grada, 1994. ISBN 80-85623-98-6. 
  • PIKE, Graham; SELBY, David. Cvičení a hry pro globální výchovu 1. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-369-2 
  • PIKE, Graham; SELBY, David. Cvičení a hry pro globální výchovu 2. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-474-5.

   

  Odkazy:


   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova