Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Fobie- fobická porucha

Stránka naposledy upravena 20:57, 6 Dub 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?

  Toto heslo bylo založeno Lucií Knotovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a upravování  hesla.


  Výklad hesla    

  Pedagogický slovník vysvětluje termín fobie takto:  "Chorobný stav v situaci, která běžně strach nevyvolává." (Průcha, Walterová, Mareš,2003,s.65)

  Fobická porucha: "Úzkostná porucha, jejímž hlavním příznakem je silný a iracionální strach." (Kassin, 2007, s.588)

  Fobii dělíme na dva druhy (Kassin,2007) :

  1.     Izolovaná fobie: " Silný, iracionální strach z konkrétního objektu nebo situace"
  2.     Sociální fobie: " Intenzivní strach ze situací, v nichž má jedinec pocit, že ho druzí pozorují."

  Fobická porucha je stav, kdy jedinec reaguje na určitý oběkt nebo událost intenzivní úzkostí, přičemž si uvědomuje iracionalitu svého strachu. Slovo fobie pochází z řeckého jména  pro boha Phobos, který bojoval s nepřáteli tak, že jim vnukl strach. 

  Izolovaná (specifická) fobie 

  Izolovaná fobie je silný a iracionální strach z něčeho konkrétního, nejběžnější je fobie z výšek (akrofobie), z  létání  (arofobie), uzvřených prostor (klaustrofobie), pavouků (arachnofobie), krve (heamtofobie), cizích lidí (xenofobie) ad.  Nejčastěji se ze všech fobií vyskytuje tzv. agorafobie, což je děsivý strach z míst shromaždění, davu a otevřenýc prostor,  jedná se o fobii typickou pro dospělost.

  Můžeme se však setkat i s fobiemi ze skutečně netipických objektů a situací:

  • Myzofobie- fobie ze špíny a bakterií 
  • Brontofobie - fobie z hromů
  • Triskaidekafobie- fobie z čísla 13
  • Monofobie- fobie ze samoty, ad.

  Sociální fobie

  Sociální fobie je druhým typem fóbické poruchy (Kassin,2007), což je neúměrný strach ze situací, ve kterých má jedinec pocit, že ho druzí sledují. Sociální fobie jsou velmi rozšířené, častěji se vyskytuje u dětí a pubescentů. Lidé trpící sociální fobií mívají nízké sebevědomí, děti mají ve škole problém se sociálním přizpůsobováním. Mají vyhýbavé chování: obávají se např. konzumace jídla na veřejnosti, chozením na veřejnou toaletu, děsí se situací, kdy by měli mluvit před ostatními.  Fobie vede k izolaci, jedinec chce být sám. Sociální fobie se může pojit s depresivním syndromem, různými druhy závislostí, a také např.se suicidálními tendencemi. V soukromí nejsou uvedené způsoby chování nijak problematické. Na sociálních fobiích je zajímavé to, že očekávání bývá horší než samotná situace. 

  Použité zdroje a literatura

  • KASSIN,S.Psychologie.Brno:Computer Press, 2007. ISBN: 978-80-251-1716-3.
  • PRŮCHA,J. a WALTEROVÁ, E. a MAREŠ,J.Pedagogický slovník.4.vyd.Praha:Prtál, 2003. ISBN:80-7178-772-8.
  Klíčová slova
  • depresivní syndrom
  • izolovaná fobie
  • sociální fobie
  • strach
  • suicidální tendence
  • úzkost