Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Ergoterapie

Stránka naposledy upravena 16:38, 20 Zář 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?

  Toto heslo bylo založeno Lucií Knotovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
  upravování  hesla.

  Obsah stránky:

  Výklad hesla

  Ergoterapii řadíme mezi speciální terapeutický přístup, při kterém se terapeuticky využívá pracovních činností, a to dle možností a schopností klientů. (Slowík, 2007, s. 54) . Pojem ergoterapie vznikl složením řeckých slov ergon (práce) a therapia (léčení, terapie). Ergoterapie, tj. léčba prací, vychází z předpokladů, že existuje spojitost mezi zdravím a aktivitou jedince. Ergoterapie je založena na přístupu zaměřeném na klienta.  Hlavním terapeutickým prostředkem v ergoterapii je smysluplná činnost či zaměstnávání. Ergoterapie považuje činnost za cíl i prostředek terapie.  Ergoterapii provádí ergoterapeut, který musí být vybaven specifickými klíčovými kompetencemi. (Krivošíková, 2011, s.13,22;   Jelínková, Krivošíková, Šajtarová, 2009, s.14, 82-83; Šajtarová, 2010).

  Ergoterapeuti pracují se všemi věkovými kategoriemi, s klienty s tělesným, smyslovým, duševním či kombinovaným postižením. Cílem ergoterapie je dosažení či zachování maximální samostatnosti jedince s postižením v soběstačnosti v běžných denních činnostech, pracovních činnostech a volnočasových aktivitách. Hlavním úkolem ergoterapie je umožnit jedinci provádět činnosti, které považuje za důležité a potřebné pro život, a přispět tak k zachování odpovídající kvality jeho života a k plnému zapojení do společnosti. Nejedná o teoretické návody, nácvik činností probíhá v reálných situacích (např. trénink nakupování, pokud to podmínky umožňují, probíhá ve skutečném obchodě, ve vlastním prostředí klienta. 
  Pro maximální účinnost terapie je stěžejní aktivní přístup klienta či jeho rodiny. (Šajtarová, 2010)

  Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s různým typem postižení. Pojmem zaměstnávání jsou myšleny veškeré činnosti, které člověk vykonává v průběhu života a jsou vnímány jako součást jeho životního stylu a identity.“ (Česká asociace ergoterapeutů, 2008 in Jelínková, Krivošíková, Šajtarová, 2009, s. 13)

  Ergoterapie pomáhá lidem vykonávat každodenní činnosti tím, že je do těchto užitečných  činností zapojí, a to navzdory jejich postižení nebo poruše. Prováděné činnosti by měly být pro jedince smysluplné nebo by jejich provádění měli považovat za důležité. Činnosti, které jedinec vykonává, se nevztahují pouze na konkrétní zaměstnání nebo práci, ale vztahují se ke všem aktivitám, které vyplňují čas a prostor člověka a dávají jeho životu smysl. Tyto aktivity zahrnují každodenní činnosti, které umožňují lidem potvrdit sebe  sama, přispívají k živou jejich rodiny a dávají jedinci možnost účastnit se života v širším společenském kontextu. Účast na činnosti je důležitá, protože má potenciál přispět ke zdraví a celkovému pocitu pohody. (Krivošíková, 2011, s.13)

  Oblasti výkonu zaměstnávání 

  V ergoterapii se všechny tyto činnosti (zaměstnávání) nazývají odborným termínem oblasti výkonu zaměstnávání a obvykle se dělí do tří velkých skupin:

  • Všední denní činnosti
  • Práce a produktivní činnosti
  • Hra a volný čas.

   

  Použité zdroje a literatura

  • JELÍKOVÁ, J; KRIVOŠÍKOVÁ,M; ŠAJTAOVÁ,L. Ergoterapie. Praha:Potrál,2009. ISBN: 978-80-7367-583-7.
  • KRIVOŠÍKOVÁ,M. Úvod do ergoterapie.Praha:Grada, 2011. ISBN: 978-80-247-2699-1.
  • SLOWÍK,J. Speciální pedagogika. Praha: Grada, 2007. ISBN: 978-80-247-1733-3.
  • ŠAJTAROVÁ, Ludmila . Ordinace.cz [online]. 27.7.2011. 25. března 2010 [cit. 2011-08-01]. Ergoterapie: Práce léčí a zlepšuje kvalitu života. Dostupné z WWW: <http://www.ordinace.cz/>. ISSN 1801-8467.
  Klíčová slova
  • ergoterapie,teraeutický přístup,
  • terapie, klient, léčba, činnost