Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Energetické štítkování a výpočet celkové spotřeby spotřebiče

Stránka naposledy upravena 17:28, 9 Led 2010 uživatelem Mgr. Petra Boháčková

  Rozsah přípravy: 

  1 vyuč. hodina

  Popis přípravy: 

  Cíle:

  Znalostní:

  Žák/žákyně
  ·         ví, kde hledat energetický štítek
  ·          vysvětlí údaje na energetickém štítku
  Dovednostní:
  Žák/žákyně
  ·         zapíše hodnoty změřené přístrojem EKM do tabulky
  ·         vypočítá z naměřených hodnot nebo z hodnot zadaných učitelem celkové náklady na provoz daného spotřebiče
  ·         porovná náklady na provoz různých elektrických spotřebičů
  Postojové:
  Žák/žákyně
  ·         při nákupu el. spotřebičů vybírá ten energeticky nejúspornější
  Hodnocení, zda cílů bylo dosaženo:
  žák/žákyně provede domácí přípravu – z energetických štítků doma opíše relevantní údaje, či totéž provede ve škole z nabídnutých ukázkových štítků, potřebné údaje zapíše do tabulky a provede výpočet úspory jiného, jím vybraného, spotřebiče.

  Aktivity:

  Evokace:
  Položit žákům otázku: Vzpomeňte si, kdy jste buď vy sami, nebo s rodiči naposledy nakupovali elektrický spotřebič. Podle čeho jste tento spotřebič vybírali?
  Žáci samostatně odpovídají na papír, po 3 minutách společné sdílení, učitel zapisuje odpovědi na tabuli/flip.                                                                                                                                      Celkem  5 minut
  Uvědomění si:
  Metoda Skládankové učení: rozdělit žáky do Domovských skupin po šesti, každý žák ve skupině dostane jeden energetický štítek (každý jiný, jiného spotřebiče), žáci si samostatně přečtou údaje na svém štítku 3 minuty
  Přesun žáků do Expertních skupin (ti žáci, kteří mají stejný spotřebič), žáci si domluví postup, jak ostatní spolužáky naučí to, co je na jejich štítku důležité                    5 minut
  Návrat do domovských skupin, žáci jeden po druhém vysvětlí údaje na svém štítku ostatním 10 minut
  Učitel rozdá žákům připravené pracovní listy (tabulky pro zápis údajů pro žárovku a zářivku viz. příloha odkázaného článku), dodá potřebné údaje. Žáci společně doplní řádky tabulky, potřebné údaje vypočítají a odpoví na otázku v závěru pracovního listu.                                                    15 minut
  Reflexe:
  Učitel položí žákům otázku: Podle čeho si budeš příště vybírat elektrický spotřebič?
  Žáci zapíší odpovědi, společně sdílejí.                                       5 minut

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období  2. stupeň
  Rozvíjené klíčové kompetence  
  Kompetence komunikativní
  ·         formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
  Kompetence sociální a personální
  • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
  Kompetence občanské
  • chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti
  Integrace průřezových témat  
  Průřezová témata:
  OSV – Sociální rozvoj, Morální rozvoj
  Environmentální výchova – Základní podmínky života
  Výstupy  
  Mezioborové přesahy a vazby  


   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 1

  SouborVelikostDatumAutor
   Údaje na energetických štítcích spotřebičů.doc
  Energetické štítky a vysvětlení údajů
  746 kB17:22, 9 Led 2010Mgr. Petra Boháčková