Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Porovnávání v oboru 1 - 5

Stránka naposledy upravena 21:26, 15 Ún 2010 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček

  Rozsah přípravy: 

  1 - 2 vyučovací hodiny

  Popis přípravy: 

  Cíle:

  • vyvození, osvojování a procvičování porovnávání v oboru od jedné do pěti
  • porovnávání prvků, porovnávání přirozených čísel, grafické znázornění
  • rozlišení, používání a psaní znamének menší, větší, rovno

  Aktivity:

  Motivace:

  Paní učitelka vypráví dětem příběh o Žofce Orangutánové.

  Co vše v ZOO provádí, ale také, jak pomáhá ostatním zvířátům. Mohou si také přečíst úryvek z knížky.

  Pohybová hra:

  S děti si pak představíme, že jsme zvířata v ZOO. Všichni jsme opičky, které utekly z klecí a ředitel ZOO se je snaží dostat zpět do domečků. Pobíháme a poskakujeme ve třídě, na zvuk píšťalky, zvonečku, rolničky, tlesknutí....a povelu "dvě, tři, jedna, čtyři a pět" se děti pokouší vytvořit skupinu o daném počtu. Pokud někdo zůstane, řekneme si kolik jich je, spočítáme je a pokusíme se zjistit, zda je v některé skupině dětí méně a zda více. Porovnáváme skupiny dětí.

  Po této pohybové hře se usadíme na koberec, kde jsou již (uprostřed) přichystány různé předměty, které jsou běžně ve třídě (hračky, makety ovoce, zvířátka...).

  Děti postupně na pokyn učitelky vytvářejí skupiny předmětů o daném počtu. Dále vytváří dvě skupiny předmětů učitelka a konkrétní dítě určuje, která ze dvou skupin má větší či menší počet prvků. Až se všechny děti vystřídají, nastává další aktivita, kdy učitelka mezi dvě skupiny předmětů vkládá švihadlo (pokládá jej na zem )a vytváří z něj znaménko menší či větší. Skupinu s více prvky vloží do rozevřené části znaménka a s méně prvky k užší části.

  Práce s IT: viz přiložený soubor

  Popis činnosti

  1. snímek - vyvození rovnosti a nerovnosti na tabuli - výklad učitelky, předměty může obměňovat, posunovat (možno i za pomocí dětí)

  2. snímek - děti přicházejí k tabuli, zkouší psát znaménka dle předlohy

  3. snímek - děti dopisují znaménka mezi dvě skupiny předmětů (pouze pro šest dětí, v případě vyššíího počtu můžeme znaménka smazat a pokračovat v dopisování) Žáci vyslovují závěr. př: V prvním domečku je více opiček než v druhém.

  4. snímek - dopisují znaménka a porovnávají přirozená čísla, zde dbáme také na to, aby děti vyslovily závěr: př: Číslo tři je větší než číslo jedna.....

  Pomůcky:

  • zvoneček
  • kniha o Žofce Orangutánové - není nutné
  • předměty - makety ovoce a zeleniny....
  • interaktivní tabule s prezentací

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období Základní vzdělávání/1. stupeň/ 1. ročník
  Rozvíjené klíčové kompetence

  Kompetence k učení

  - samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává

  Kompetence k řešení problémů

  - vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znak

  Kopetence komunikativní

  - naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do
  diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
  rozumí rúzným typům textů a záznamů

  Kompetence sociální a personální

  - účinně spolupracuje ve skupině, přispívá k diskusi ve skupině

  Kopetemce pracovní

  - využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje
  Integrace průřezových témat Osobností a sociální výchova, Komunikační výchova
  Výstupy

  - používá přirozená čísla k modelování reálných situací

  - vytváří soubory, počítá předměty v daném souboru, čte, zapisuje čísla a vztahy - rovnost a nerovnost

  - provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly

  Mezioborové přesahy a vazby Zde napište, pokud možno, informace o tom k jakým jiným oborům (vyučovacím předmětům) a jakým způsobem může mít realizace této přípravy vztah.

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 1

  SouborVelikostDatumAutor
   mat.1.tř.porovnávání 1-5.notebook
  Žádný popis
  26.19 kB22:07, 4 Ún 2010Mgr. Petra Stanjurová