Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Bleší trh

Stránka naposledy upravena 21:55, 4 Bře 2010 uživatelem Mgr. Petra Stanjurová
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Cíl

  - dramatizací a přesvědčovacími metodami rozvíjet sebeuvědomění, sebeprosazení, ctižádost, emoční inteligenci

  - rozvoj komunikace a spolupráce ve dvojici

  - pochopit změnu a rozdíl být protivníky, být partnery

  - podporovat schopnost vytvořit působivou a efektivní reklamu

  - rozvržení výtvarného prostoru, rozhodování o použití vhodných pomůcek či doplňků pro výtvarnou činnost

   

  Popis aktivity:

  1. Motivace - "Víte, co je to bleší trh?"

  Touto větou začne učitelka vyučovací hodinu. Děti odpovídají a učitelka jim pojem vysvětlí.

  2. Proutěný košík

  Učitelka předem nachystá běžné denní potřeby do košíku, ale jsou to vždy dvojice či trojice podobných předmětů (hřeben - kartáč na vlasy, střevíc - holínka - sandál, lžička - vidlička- nůž, náušnice, prstýnek......). Košík umístí třeba na půdě školy. Společně se přesuneme na půdu a vezmeme si košík do třídy. S dětmi se dohodneme, že dnes uspořádáme bleší trh. Prohlédneme si předměty v košíku. Samozřejmě si určíme, o jaké předměty se jedná, k čemu se používají.

  3. Prodej

  Žáci si vyberou svůj předmět. Ten teď představují. Ten musí prodat na trhu. Mají čas si dle pokynů připravit svou řeč.

  Žáci předstupují před ostatní ve dvojicích a předvádějí scénku, kdy se snaží dramaticky předvést, ale i vyslovit, jaké mají přednosti, proč bychom si měli koupit právě je. Dvojice mezi sebou soupeří. Svou chytrostí, komunikací, vtipem a přesvědčovacími schopnostmi působí na diváky. Na svůj výstup mají časový limit. Diváci svým potleskem vyjadřují, koho z dvojice by si vybrali.

  4. Reklama

  Po předvedení všech předmětů (dětí) k prodeji se z dvojic či trojic stávají partneři, kteří musí vyrobit papírovou reklamu - transparent, leták apod.

  Stále propagují předmět, který představují, tzn. spolupracují spolu např. hřeben a kartáč. Mají kdispozici arch papíru, lepidlo, nůžky, letáky ze supermarketu a kreslicí potřeby. Vytvářejí reklamní arch, na který mohou psát vtipné hlášky, kreslit, lepit vystřižené obrázky ze skutečných letáků atd. Fantazii se meze nekladou.

  5. Vernisáž

  Plakáty si vystavíme ve třídě a při jejich prohlížení provádíme reflexi.

  Snažíme se odpovědět na otázky typu: Jak působit na ostatní, abych je o něčem přesvědčil? Je vhodnější komunikovat v klidu, s rozvahou, slušně, než agresivně, podrážděně atd.? Jste schopni spolupracovat s partnerem ve dvojici? Domluvit se, respektovat druhého, poradit mu, říci mu, že to či ono se mi líbí, ale i nelíbí? Jak se dařila spolupráce právě vám?......

   

  Potřebný čas: 2 - 3 vyučovací hodiny
  Doporučený věk: 2. období ZŠ
  Potřebné pomůcky:

  - předměty denní potřeby

  - arch, letáky ze supermarketů, pastelky, nůžky, lepidlo

   

  Využito v předmětu: Možno využít v českém jazyce - komunikační a slohová výchova, dramatické výchově, výtvarné výchově
  Vazby na RVP:

  Výstupy:

  - prezentuje inscenační tvar před spolužáky a na základě sebereflexe a reflexe spolužáků a učitele na něm dále pracuje, sleduje a hodnotí prezentace svých spolužáků
  - reflektuje svůj zážitek z dramatického díla; rozlišuje na základě vlastních zkušeností základní divadelní druhy

  - propojuje somatické dovednosti a kombinuje je za účelem vyjádření vnitřních stavů a emocí vlastních i určité postavy
   

  Klíčové kompetence:

  Kompetence k řešení problémů
  - přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností

  - využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
  - samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení
  - kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

  Kompetence komunikativní

  - formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

  - naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
  - využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi


  Kompetence sociální a personální

  - účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
  - podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
  - přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
  - vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty


  Kompetence občanské

  - respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí,


  Kompetence pracovní

  - používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky

  - využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost

   

  Vzdělávací oblasti: Doplňující vzdělávací obor
  Vzdělávací obory: Dramatická výchova
  Průřezová témata:
  Průřezová témata Mediální výchova, osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana

   

  .

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova