Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Lidé z celého světa

Stránka naposledy upravena 14:42, 24 Led 2020 uživatelem mail@pragjesu.cz

  Autor: Lektorský tým projektu Stopy lidí (Klášter Pražského Jezulátka)
  (Mgr. Anna Růžičková, Mgr. Hana Říhová, Dominik Vachuda, Tereza Velebilová, Denisa Molatová, ilustrace Dita Vopřadová)

  Rozsah přípravy: 

  Program se skládá ze tří vyučovacích hodin - dvě proběhnou bezprostředně po sobě, třetí následuje cca po týdnu. První hodina je více diskuzní, druhá je dynamičtější - se skupinovými úkoly zaměřenými na spolupráci. Třetí hodina nabízí možnost se za programem s časovým odstupem ohlédnout a upevnit získané poznatky.

  Popis přípravy: 

  Zaměření programu:

  Skrze interaktivní hru jsou žáci vedeni k zamyšlení se nad tím, co mají jednotliví lidé z různých koutů světa společného a odlišného, zda mohou mít stejné sny, přání i problémy. Dozvědí se některé reálie z různých zemí světa a uvědomí si odlišnosti životních podmínek. Cílem programu je rozvoj respektu k ostatním lidem, překračování stereotypů i přijetí určité odpovědnosti každého z nás vůči společenství, ve kterém se pohybujeme a žijeme. Program pracuje s mapou světa a rozvíjí týmovou spolupráci.

  Program Lidé z celého světa vznikl jako součást projektu Stopy v kostele Pražského Jezulátka. Původně byl vytvořen pro realizaci pod vedením lektorů v kostele Pražského Jezulátka, tematicky navazuje na návštěvu kostela. Není ale nutně vázán na prostředí kostela, a tak jej můžete realizovat i sami ve třídě. Na stránce projektu lze nalézt balíček, který obsahuje podrobný návod pro učitele i všechny pomůcky k realizaci https://www.pragjesu.cz/projekt-stopy-lidi-2019/).

  Cíle:

  • Napomáhání žákům prostřednictvím informací vytvářet postoje tolerance a respektu k odlišným sociokulturním skupinám, reflektovat zázemí příslušníků ostatních sociokulturních skupin a uznávat je.
  • Napomáhání žákům uvědomit si vlastní identitu, být sám sebou, reflektovat vlastní sociokulturní zázemí. o
  • Uvědomování si sounáležitosti s dalšími lidmi, rozvoj respektu k lidem a prostředí, výchova k odpovědnosti za vlastní jednání. Uvědomování si neslučitelnosti rasové, náboženské či jiné intolerance s principy života v demokratické společnosti.
  • Uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince, vedení k tvořivému přístupu ke společnosti, k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního života. o Utváření pozitivního (nezraňujícího) postoje k sobě samému a k druhým.
  • Rozvoj zájmu o aktivní zapojení do společenského dění.
  • Vedení k zamyšlení nad hodnotami, které jsou všeobecně přijímané jako dobré a potřebné pro jedince i pro společnost.
  • Rozvoj komunikačních, formulačních, argumentačních, dialogických a prezentačních schopností a dovedností.
  • Rozvoj týmové spolupráce.
  • Vedení k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení.

  Aktivity:

  1. Vyučovací hodina (60 min) - práce s mapou a příběhy lidí
  • Je zaměřena na přemýšlení nad životními podmínkami lidí z celého světa, na to, co máme s dalšími lidmi společné a v čem se lišíme 
  • Zahrnuje práci s mapou světa, charakter aktivit je z velké části diskuzní
  • Součástí jsou aktivity:
   • Motivace - motivační úvod k celému programu
   • Rozdělení do skupin - žáci se rozdělí do skupin, ve kterých budou pracovat po celý program a seznámí se s mapou světa
   • Výběr lidí - žáci si vyberou fotku člověka a přiřadí dle uvážení, ze které pochází země
   • Poznávání lidí - skupiny dále sestavují informace o vybraném člověku
   • Představení lidí a reflexe - diskuze celé skupiny

  2. Vyučovací hodina - skupinové úkoly

  • Pohybově a kreativně zaměřené úkoly, ve kterých děti spolupracují ve skupinách
  • Témata se rozšiřují o reflexi situací různých lidí - např. neslyšících, lidí bez domova a řešení některých situací, ve kterých se můžeme ocitnout na cestách a v běžném životě (bezpečnost apod.)
  • Součástí jsou aktivity:
   • Situace na cestě - zadání úkolů
   • Skupinové úkoly - plnění 5 různých úkolů - každá skupina plní jiný
   • Reflexe a diskuze ke skupinovým úkolům
   • Zhodnocení programu a zpětná vazba

  3. Vyučovací hodina - návazný úkol - pohlednice z cesty

  • Cílí na ohlédnutí se za tématem po uplynutí časového odstupu (cca po 1 týdnu)
  • Zahrnuje skupinovou práci - psaní fiktivního pohledu z cesty cizince do Prahy

  Podrobná příprava - popis jednotlivých aktivit ke stažení zde https://s3.eu-central-1.amazonaws.co...-%C5%A1kol.pdf

  Pomůcky:

  Program pracuje s velkou mapou světa a dalšími pomůckami. Všechny připravené pomůcky k programu lze získat na stránkách projektu Stopy lidí (https://www.pragjesu.cz/projekt-stopy-lidi-2019/):

  Kromě pomůcek, které najdete v balíčku, budete potřebovat:

  • 4-6 ks Orffových nástrojů
  • Šátek na zavázání očí
  • Fixy (cca 10)
  • 4-6 obvazů
  • Izolepu nebo “žvýkačku” na přilepení papíru na zem
  • Prstové barvy (popř. vodovky / tempery)
  • Notebook / počítač na přehrání videa
  Vzdělávací období 1. stupeň ZŠ (4. - 5. třída)
  Rozvíjené klíčové kompetence

  Žák vyhledává informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému.

  Žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají.

  Žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu.

  Žák naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje.

  Žák respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit.

  Žák respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí.

  Integrace průřezových témat

  Osobnostní a sociální výchova

  Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

  Multikulturní výchova

  Mediální výchova

  Mezioborové přesahy a vazby

  Člověk a svět

  Jazyk a jazyková komunikace

  Umění a kultura

  Etická výchova

  Člověk a práce

  Materiál vznikl v rámci projektu Stopy lidí, který byl spolufinancován z Programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin v roce 2019.

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova