Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Expedice Prokulus

Stránka naposledy upravena 13:07, 13 Bře 2010 uživatelem Milena Králová

   

  Rozsah přípravy: 

  Tematické vyučování (matematika, přírodověda) - blok 4 vyučovacích hodin nebo 4 samostatné hodiny

  Popis přípravy: 

  Motivace:

  Milí obyvatelé třetí planety této hvězdné soustavy. Před nějakým časem se naší galaktické základně podařilo zachytit signál vaší sondy. Po rozebrání celého zařízení jsme nalezli malou destičku se znaky. Naši badatelé ji dlouho zkoumali. Teprve po deseti letech přišel výzkumný tým Pythagora ze Samu s názorem, že jde o vzkaz vyspělé civilizace, pocházející ze třetí planety obíhající kolem hvězdy, které říkáme Sun.
  Sestrojili jsme svou sondu, která je vybavena vysílacím zařízením i parabolickou anténou na příjem signálu. Cesta k vaší planetě je pro nás zatím dlouhá. Přesto doufáme, že se nám podaří spojit naše civilizace alespoň touto cestou.
  My Prokolové pocházíme z planety Prokulus. Našli byste ji na oběžné dráze kolem životodárné Proximy Centaury. Je to pátá z dvaceti planet kolem Proximy. Ještě na dalších třech planetách naší soustavy existuje život, ale je oproti naší civilizaci na velmi nízké úrovni. Více vám o naší planetě sdělím až po vaší depeši.
  Očekáváme informace o podmínkách ve vaší hvězdné soustavě (počet a jména planet, jejich velikost a vzdálenost od Sun, doba oběhu a rotace).
  Pokud čtete tento vzkaz, je jisté, že se Pythagorův tým nemýlil a spojení bylo navázáno. Zpracujte všechny informace přehledně a pokud možno rychle, tým Pythagora ze Samu se těší na jejich studium.
  Na další meziplanetární a mezigalaktickou spolupráci se těší
  Nejvyšší procention Thálés z Milétu

   

   Destička umístěná na vesmírných sondách Pioneer 10 a 11 nese poselství o Zemi a lidstvu

  PPlaqueLarge.png
   

  Tento obrázek pochází ze stránek  Wikimedia Commons kde je publikován pod licencí: 

  Public domain (Volné dílo)  Cíle:

  Žák

  • vyhledává a srovnává informace z různých zdrojů. Získaná data zpracovává a zaznamenává do tabulky. porovná velikost Země s ostatními planetami a se Sluncem, dobu rotace a oběhu kolem Slunce i vzdálenost planet od Slunce.
  • vysvětlí a používá pojmy: planeta, planetka, Sluneční soustava, hvězdy, doba rotace, doba oběhu.
  • zaokrouhluje, porovnává a dělí čísla v oboru čísel větších než 1 000 000.
  • převádí jednotky času.
  • vysvětluje "výhodnost" polohy Země ve Sluneční soustavě pro život.
  • porovnává podmínky na jiných planetách s podmínkami na Zemi.
    

  Aktivity:

  Vzdělávací období ZV, 2. období
  Rozvíjené klíčové kompetence k učení
  • vyhledává a třídí informace
  • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí
  k řešení problémů
  • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
  komunikativní
  • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů
  Integrace průřezových témat  
  Výstupy Matematika a její aplikace
  • provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel
  • zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel
  • vyhledává, sbírá a třídí data
  • čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy
  Člověk a jeho svět
  • vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období
  Mezioborové přesahy a vazby  


   

  Soubory 1

  SouborVelikostDatumAutor
   PPlaqueLarge.png
  Žádný popis
  585.38 kB16:58, 25 Led 2010Mgr. Hana Pilařová