Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

4. setkání - Rákosníček na horách

Stránka naposledy upravena 22:28, 7 Bře 2010 uživatelem Mgr. Petra Stanjurová
  Obsah
  Žádné titulky
  Cíl

  - uvědomění si odlišností zimního období

  - využití komunikace verbální i neverbální jako prostředku ke sdělení zážitků a zkušeností

  - rozvoj jemné motoriky, koordinace oko - ruka, grafomotorických dovedností

  - zdokonalování orientace v prostoru a pravolevé orientace

  Popis aktivity:

  1. Motivace - Učitelka si připraví vyprávění o Rákosníčkovi (může použít obrázky Rákosníčka z khiny či časopisu).

  Vypráví dětem, jak Rákosníčkovi zamrzl jeho rybníček. Představují si, jak to tam asi vypadá, co asi Rákosníček dělá....."Rozhodl se, že si zajede na dovolenou na hory."

  2. Rozhovor - navazuje rozhovor na téma zimní sporty, zimní aktivity. Co vše můžeme dělat v zimě, co vše můžeme dělat na dovolené na horách?

  3. Pantomima - děti v prostoru třídy ztvárňují pohybem lyžování, bruslení, koulování, stavbu sněhuláka.....

  4. Zimní počasí - Rákosníček už je na dovolené, kde je však velká zima.

  "Fouká silný vítr a je vánice." - děti předvádí vstoje rukou, kterou píší velké čelné kruhy.

  "Vítr ustává." - děti krouží předloktím.

  "Vane slabý vánek." - krouží zápěstím

  "A začalo znovu sněžit." - předvádějí prsty (shora dolů až do dřepu), jak snězí a také předvážejí pohyb zápěstím (sníh dopadá na zem, jako by dělaly body tužkou na papír).

  "Znovu se zvedá vítr a rozfukuje sníh do všech stran." - předvádějí ležatou osmičku tam i zpět.

  5. Bruslení - V takovém počasí se Rákosníček rozhodl, že si raději zabruslí.

  PL (viz soubor)- Děti píší závitnice na obě strany papíru, jako pohyb Rákosníčka na bruslích. Nejprve si závitnice oběma směry předvedou ve stoje s učitelkou.(Mohou vyzkoušet na inter. tabuli.)

  pozn. Na PL musí učitelka přepsat klubka na bruslení!!!

  6. Sněhuláci - Bruslením se Rákosníček unavil, a tak se rozhodl, že si postaví sněhuláky. Děti mu jistě pomohou - PL - Doplň chybějící části. Děti pracují samostatně.

  7. Závěrečné povídání o proběhlé hodině a také o zimě.

   

  Potřebný čas: 45 -60 min
  Doporučený věk: 5 - 6 let
  Potřebné pomůcky:

  - obrázky Rákosníčka

  - psací potřeby

  - PL - bruslení

  - PL - sněhulák

   

  Využito v předmětu: Předškolní vzdělávání - přípravyný ročník
  Vazby na RVP: Výstupy:

  Dítě a jeho tělo

  - ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.)
   

  Dítě a jeho psychika - Jazyk a řeč

  - správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
  - pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
  - vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
  - vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se)
  - sledovat a vyprávět příběh, pohádku

  Dítě a jeho psychika - Poznávací schopnosti a funkce........

  - záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
  - poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

  - chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.),

  Dítě a jeho psychika - Sebepojetí, city, vůle

  - záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost

  - postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

  Dítě a ten druhý

  - navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho

  - přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství

  - spolupracovat s ostatními
     

  Dítě a společnost

  - adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody

   

  Klíčové kompetence:

  Kompetence k učení:

  - soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých  pojmů, znaků a symbolů
  - získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení

  Kompetence k řešení problémů

  - řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého

  - problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost 

  Kompetence komunikativní

  - ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

  - ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

  Sociální a personální kompetence

  - ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

   Kompetence činnostní a občanské

  - zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění

  -  dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

   

  Vzdělávací oblasti: všechny
  Vzdělávací obory:
  Průřezová témata:
  Odkazy: Pokud víte, zde vložte odkazy na stránky Metodického portálu (inspirace, příklad, zkušenost), kde se daná aktivita objevuje.

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 1

  SouborVelikostDatumAutor
   wiki. 4. setkání. PL - bruslení.doc1.doc
  PL pro žáky
  560.5 kB22:11, 7 Bře 2010Mgr. Petra Stanjurová