Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

6. setkání - Vílí taneček

Stránka naposledy upravena 12:57, 15 Bře 2011 uživatelem Eliška Králová
    Obsah
    Žádné titulky
    Cíl

    - rozlišování a pojmenování jarních rostlin

    - rozvoj komunikace a dodržování pravidel diskuze na téma jaro, jarní rostliny, změny na jaře

    - průpravná cvičení pro psaní

    - rozvoj grafomotoriky - rovná čára

    - rozvoj schopnosti rytmického cítění a dodržování rytmu

     

    Popis aktivity:

    1. Motivace - příběh: Jistě všichni znáte vílu Amálku ( učitelka ukáže obrázek ). Právě se probudila ze zimního spánku a běhá po louce i po lese a hledá rostlinky, které by zapletla do svého věnečku.

    2. Taneček - uvíjíme věneček, děti zpívají, jmenují rostlinky, které zapletou do věnečku, tvoří hada.

    3. Jarní rostlinky - prezentace, na interaktivní tabuli učitelka dětem promítne prezentaci fotek jarních rostlin. Povídají si o fotkách  - zda děti rostliny znají, zda je už viděly, zda jim rostou na zahrádce apod.

    4. Průpravné cviky - děti ve vzduchu píšící rukou předvádějí tělo rostlinky a její části, strom, pohyb stromu ve větru, semínka-malé kroužky apod.....

    5. Grafomotorická cvičení - viz průpravné cviky pro psaní - viz soubor, PL č. 8 - Upleteme věneček.

    Totéž děti vyzkoušejí samy na druhou stranu listu. Nakreslí kvítka a dopíší čáry.

    6. Rytmická cvičení - Amálka, Alenka....  - vytleskávání rytmů - vytleskáme si jméno Amálka a další jména na písmeno A. Sedíme v kruhu a všichni vytleskáváme, dále vytleskáváme po kruhu svá jména tak, že já vytleskám své jméno 2x a potom jméno svého souseda 2x. Soused zopakuje své jméno 2x a pak 2x jméno dalšího souseda. Tak pokračujeme, až vytleskáme jména všech v kruhu. Můžeme zrychlovat nebo tleskat za zvuku bubínku, nebo luskat, pleskat, dupat....

     

    Potřebný čas: 60 min
    Doporučený věk: 5 - 6 let
    Potřebné pomůcky:

    obrázek víly Amálky

    prezentace fotek

    psací potřeby - tužky

    PL - Upleteme věneček

     

    Využito v předmětu: přípravný ročník
    Vazby na RVP:  
    Klíčové kompetence:

    Kompetence k učení:

    - soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých  pojmů, znaků a symbolů
    - získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení

    Kompetence k řešení problémů

    - řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého

    Kompetence komunikativní

    - ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

    - ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
    - průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

    Sociální a personální kompetence

    - ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

    Kompetence činnostní a občanské

    - má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých
    - zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění

    Očekávané výstupy:

    Dítě a jeho tělo

    - ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.)
    − zacházet s běžnými předměty denní potřeby, zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické návyky

     

    Dítě a jeho psychika - Jazyk a řeč

    - správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
    − pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
    − vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
    − vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se)
    -  formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat

    - sledovat a vyprávět příběh, pohádku

    Dítě a jeho psychika - Poznávací schopnosti a funkce........

    - vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických)

    - záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
    − poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
     

    Dítě a jeho psychika - Sebepojetí, city, vůle

    − záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost

    - postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

    - respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti

     

    Dítě a ten druhý

    - navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho

    - přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství

    - spolupracovat s ostatními
    − dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole

     

    Dítě a společnost

    - začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti

    - adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody

     

     

    Vzdělávací oblasti:
    Vzdělávací obory:
    Průřezová témata:
    Odkazy: Pokud víte, zde vložte odkazy na stránky Metodického portálu (inspirace, příklad, zkušenost), kde se daná aktivita objevuje.
    Klíčová slova
    • Žádná klíčová slova