Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

6. setkání - Vílí taneček

Stránka naposledy upravena 12:57, 15 Bře 2011 uživatelem Eliška Králová
  Obsah
  Žádné titulky
  Cíl

  - rozlišování a pojmenování jarních rostlin

  - rozvoj komunikace a dodržování pravidel diskuze na téma jaro, jarní rostliny, změny na jaře

  - průpravná cvičení pro psaní

  - rozvoj grafomotoriky - rovná čára

  - rozvoj schopnosti rytmického cítění a dodržování rytmu

   

  Popis aktivity:

  1. Motivace - příběh: Jistě všichni znáte vílu Amálku ( učitelka ukáže obrázek ). Právě se probudila ze zimního spánku a běhá po louce i po lese a hledá rostlinky, které by zapletla do svého věnečku.

  2. Taneček - uvíjíme věneček, děti zpívají, jmenují rostlinky, které zapletou do věnečku, tvoří hada.

  3. Jarní rostlinky - prezentace, na interaktivní tabuli učitelka dětem promítne prezentaci fotek jarních rostlin. Povídají si o fotkách  - zda děti rostliny znají, zda je už viděly, zda jim rostou na zahrádce apod.

  4. Průpravné cviky - děti ve vzduchu píšící rukou předvádějí tělo rostlinky a její části, strom, pohyb stromu ve větru, semínka-malé kroužky apod.....

  5. Grafomotorická cvičení - viz průpravné cviky pro psaní - viz soubor, PL č. 8 - Upleteme věneček.

  Totéž děti vyzkoušejí samy na druhou stranu listu. Nakreslí kvítka a dopíší čáry.

  6. Rytmická cvičení - Amálka, Alenka....  - vytleskávání rytmů - vytleskáme si jméno Amálka a další jména na písmeno A. Sedíme v kruhu a všichni vytleskáváme, dále vytleskáváme po kruhu svá jména tak, že já vytleskám své jméno 2x a potom jméno svého souseda 2x. Soused zopakuje své jméno 2x a pak 2x jméno dalšího souseda. Tak pokračujeme, až vytleskáme jména všech v kruhu. Můžeme zrychlovat nebo tleskat za zvuku bubínku, nebo luskat, pleskat, dupat....

   

  Potřebný čas: 60 min
  Doporučený věk: 5 - 6 let
  Potřebné pomůcky:

  obrázek víly Amálky

  prezentace fotek

  psací potřeby - tužky

  PL - Upleteme věneček

   

  Využito v předmětu: přípravný ročník
  Vazby na RVP:  
  Klíčové kompetence:

  Kompetence k učení:

  - soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých  pojmů, znaků a symbolů
  - získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení

  Kompetence k řešení problémů

  - řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého

  Kompetence komunikativní

  - ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

  - ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
  - průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

  Sociální a personální kompetence

  - ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

  Kompetence činnostní a občanské

  - má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých
  - zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění

  Očekávané výstupy:

  Dítě a jeho tělo

  - ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.)
  − zacházet s běžnými předměty denní potřeby, zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické návyky

   

  Dítě a jeho psychika - Jazyk a řeč

  - správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
  − pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
  − vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
  − vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se)
  -  formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat

  - sledovat a vyprávět příběh, pohádku

  Dítě a jeho psychika - Poznávací schopnosti a funkce........

  - vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických)

  - záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
  − poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
   

  Dítě a jeho psychika - Sebepojetí, city, vůle

  − záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost

  - postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

  - respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti

   

  Dítě a ten druhý

  - navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho

  - přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství

  - spolupracovat s ostatními
  − dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole

   

  Dítě a společnost

  - začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti

  - adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody

   

   

  Vzdělávací oblasti:
  Vzdělávací obory:
  Průřezová témata:
  Odkazy: Pokud víte, zde vložte odkazy na stránky Metodického portálu (inspirace, příklad, zkušenost), kde se daná aktivita objevuje.
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova