Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

3. setkání - Ježíškova přání

Stránka naposledy upravena 11:53, 19 Led 2010 uživatelem Mgr. Petra Stanjurová
  Obsah
  Žádné titulky

  Období - prosinec

  Časová dotace - max. 1 hodina

  Cíle:

   

  - osvojování práce a používání interaktivní tabule

  - rozvoj komunikace mezi dětmi, s dospělým, v kolektivu, naslouchání ostatním, nepřerušování ostatních, respektování pravidel komunikace

  - respektování ostatních osob ve třídě, postupné osvojování pravidel chování ve škole, respektování a neporušování školního řádu

  - osvojování si hygienických návyků při psaní - držení tužky, posed

  - rozlišování tvarů a symbolů, rozvoj grafomotorických dovedností, jemné motoriky, pravolevé orientace a orientace v prostoru

   

  Vzdělávací období:

  - předškolní vzdělávání

   

  Klíčové kompetence:

  Kompetence k učení:

  - soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých  pojmů, znaků a symbolů
  - získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení

  - odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

   

  Kompetence k řešení problémů

  - řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého

  - problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost 

  Kompetence komunikativní

  - ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

  - ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
  - průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

  Sociální a personální kompetence

  - samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

  - ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

   

  Kompetence činnostní a občanské

  - má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých
  - zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění

  -  dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

   

  Očekávané výstupy:

  Dítě a jeho tělo

  - ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.)
  − zacházet s běžnými předměty denní potřeby, zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické návyky

   

  Dítě a jeho psychika - Jazyk a řeč

  - správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
  − pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
  − vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
  − vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se)
  -  formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat

  - učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)

  - sledovat a vyprávět příběh, pohádku

  Dítě a jeho psychika - Poznávací schopnosti a funkce........

  - záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
  − poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
  − přemýšlet

  - chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.),

  - rozlišuje symboly a znakové systémy

   

  Dítě a jeho psychika - Sebepojetí, city, vůle

  - prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

  − záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost

  - postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

  - respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti

   

  Dítě a ten druhý

  - navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho

  - přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství

  - spolupracovat s ostatními
  − dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole

   

  Dítě a společnost

  - začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti

  - adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody

   

  AKTIVITY - Ježíškova přání

  1. Děti obrží dopis od Ježíška (viz přiložený soubor) a paní učitelka jim ho přečte. Děti odpovídají na některé dotazy v průběhu čtení dopisu.

  2. Rozhovor o Vánocích, zvycích, koledách, o stromečku a o tom, jak děti s rodiči Vánoce prožívají

  3. Zimní vánice - Procvičování kloubů ruky. Děti stojí, mají předpaženou ruku, se kterou píší, drží tužku a předvádějí, jak v zimě sněží (pohybují jen zápěstím, jako by dělaly tečky), dále předvádějí vánici (naznačují závitnice celou paží, předloktím, zápěstím a to na obě strany) a nakonec vítr rozhazuje sníh na všechny strany (předvádějí ležatou osmičku opět neprve celou paží, pak předloktím a pak jen zápěstím.)

  4. Mráčky a vločky - práce na interaktivní tabuli. viz přiložený soubor. Děti chodí postupně k tabuli a plní úkoly. Nemáte - li možnost využít interaktivní tabuli, pak můžete použít PL - viz přiložený soubor. Děti pracují samostatně.

  5. Stromeček, vločka, kapr - Pohybová hra. Na třech místech ve třídě jsou umístěny obrázky vánočního stromečku, vločky a kapříka. Tytéž obrázky na malých kartičkách má učitelka. Za zvuku koled děti tancují v prostoru třídy a když učitelka hudbu zastaví, děti se musí přesunou k jednomu z obrázků. Pak uč. vylosuje jednu kartičku. Koho vylosuje, ten vypadává, respektive všechny děti, které stojí u daného symbolu. Hrajeme tak dlouho, až zůstane poslední - vítěz.

  6. Rozdání drobných dárečků a povídání o proběhlé hodině.

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 3

  SouborVelikostDatumAutor
   3. setkání- zima.notebook
  Grafomotorické cviky a pravolevá orientace na interaktivní tabuli
  23.54 kB22:17, 18 Led 2010Mgr. Petra Stanjurová
   Ježíškův dopis dětem.doc
  Dopis dětem s přiloženou rolničkou
  22 kB21:40, 18 Led 2010Mgr. Petra Stanjurová
   mráček.doc
  Grafomotorická cvičení pro děti k vytisknutí
  19.5 kB22:17, 18 Led 2010Mgr. Petra Stanjurová