Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

2. setkání - Medvídci usínají

Stránka naposledy upravena 21:07, 18 Led 2010 uživatelem Mgr. Petra Stanjurová
  • Nemáte oprávnění k zobrazení této stránky - prosím zkuste se přihásit.
Obsah
Žádné titulky

 Období realizace: listopad

Časová dotace: max. jedna hodina

Cíle:

- rozvoj komunikace mezi dětmi, s dospělým, v kolektivu, naslouchání ostatním, nepřerušování ostatních, respektování pravidel komunikace

- respektování ostatních osob ve třídě, postupné osvojování pravidel chování ve škole, respektování a neporušování školního řádu

- osvojování si hygienických návyků při psaní - držení tužky, posed

- rozvoj grafomotorických dovedností, jemné motoriky, pravolevé orientace a orientace v prostoru

 

Vzdělávací období:

- předškolní vzdělávání

 

Klíčové kompetence:

Kompetence k učení:

- soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých  pojmů, znaků a symbolů
- získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení

- odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

Kompetence k řešení problémů

- řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého

 

Kompetence komunikativní

- ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

- ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
- průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

 

Sociální a personální kompetence

- samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

- ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

 

Kompetence činnostní a občanské

- má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých
- zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění

-  dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

 

Očekávané výstupy:

Dítě a jeho tělo

- ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.)
− zacházet s běžnými předměty denní potřeby, zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické návyky

 

Dítě a jeho psychika - Jazyk a řeč

- správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
− pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
− vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
− vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se)
-  formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat

- učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)

- sledovat a vyprávět příběh, pohádku

Dítě a jeho psychika - Poznávací schopnosti a funkce........

- záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
− poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
− přemýšlet

- chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.),

 

Dítě a jeho psychika - Sebepojetí, city, vůle

- prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

− záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost

- postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

- respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti

 

Dítě a ten druhý

- navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho

- přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství

- spolupracovat s ostatními
− dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole

 

Dítě a společnost

- začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti

- adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody

 

 

AKTIVITY - MEDVÍDCI USÍNAJÍ

1. Paní učitelka přivítá děti ve škole a přečte jim pohádku z knihy včelích medvídků - díl Dlouhá

2. Po přečtení si společně povídají o přicházející zimě, o tom, jak živočichové i čmeláčci v zimě spí

3. Čmeláčkové sní  - Paní učitelka motivuje tím, že bráškové čmeláčkové spinkají a zdají se jim sny o sobě, a tak se ve snech navštěvují.

4. Uvolňování ruky - Na zemi leží dva stejné velké archy papíru. Nahoře je (nakreslený či vystřihnutý z časopisu) jeden čmeláček Čmelda a dole je Brumda. Děti jim kreslí cestičky. Píší širokou trojhrannou tužkou, uvolněnou nepodepřenou rukou, provádějí krouživé pohyby přes celou plochu, až doputují ke spodnímu čmeláčkovi. Jeden stejný arch je pro děvčata a druhý pro chlapce. Děti se vzájemně vystřídají. Jedná se o stejný kresebný cvik jako let motýlka ke květince viz zde. Ovšem s obrázky čmeláčků.

5. Co asi budou dělat, až se probudí? Rozhovor na toto téma.

Určitě se hned poletí podívat do okolí - děti předvádějí let motýlků v prostoru třídy

Určitě poletí  doprava - děti letí doprava, do pravého zadního rohu třídy, kde je papírová květinka

Určitě poletí i doleva - děti letí doleva, do levého rohu třídy, kde je jiná papírová květinka

Možná si také zaskáčou

Děti skáčou snožmo k pravé květince

Děti skáčou snožmo k levé květince

6. Jak skáče Čmelda s Brumdou? PL - kresebný cvik zobání kuřátka, ale s obrázky čmeláčků.

7. Závěr - co jsme se dnes naučili, co se vám líbilo, co vás bavilo.....

 

 

 

 

Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova