Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

1. setkání - Den s malou čarodějnicí

Stránka naposledy upravena 20:41, 18 Led 2010 uživatelem Mgr. Petra Stanjurová
  Obsah
  Žádné titulky

  Doba trvání: max 1 hod

  Období realizace: říjen

  Cíle:

  - rozvoj komunikace mezi dětmi, s dospělým, v kolektivu, naslouchání ostatním, nepřerušování ostatních, respektování pravidel komunikace

  - respektování ostatních osob ve třídě, postupné osvojování pravidel chování ve škole, respektování a neporušování školního řádu

  - osvojování si hygienických návyků při psaní -držení tužky, posed

  - rozvoj grafomotorických dovedností, jemné motoriky, pravolevé orientace a orientace v prostoru

   

  Vzdělávací období:

  - předškolní vzdělávání

   

  Klíčové kompetence:

  Kompetence k učení:

  - soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých  pojmů, znaků a symbolů
  - získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení

  - odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých
  - pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí

   

  Kompetence k řešení problémů

  - všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem

   

  Kompetence komunikativní

  - ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

  - ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
  - průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

   

  Sociální a personální kompetence

  - samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

  - ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

   

  Kompetence činnostní a občanské

  - má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých
  - zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění

  -  dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

   

  Očekávané výstupy:

  Dítě a jeho tělo

  - ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.)
  − zacházet s běžnými předměty denní potřeby, zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické návyky

   

  Dítě a jeho psychika - Jazyk a řeč

  - správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
  − pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
  − vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
  − vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se)
  -  formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat

  Dítě a jeho psychika - Poznávací schopnosti a funkce........

  - záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
  − poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
  − přemýšlet

  - chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.),

   

  Dítě a jeho psychika - Sebepojetí, city, vůle

  - prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

  - respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti

   

  Dítě a ten druhý

  - navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho

  - přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství

  - spolupracovat s ostatními
  − dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole

   

  Dítě a společnost

  - začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti

  - adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody

   

  AKTIVITY - Den s malou čarodějnicí

  1. Přivítání děti ve škole za pomocí velkému postru (namalovaného) malé čarodějnice z večerníčků. Ta prosí všechny děti, aby jí pomohly vyznat se ve škole, že je zde poprvé, že zabloudila, že jí sem poslaly staré tety čarodějnice, aby se něco naučila.... Následuje krátký rozhovor o tom, co nás čeká během celého roku, ale i dnes.

  2. Seznámení - děti se představují (jméno, adresu)

  3. Procházka po škole - společně s malou čarodějnicí se procházím po škole, ukazujeme si jednotlivé místnosti, třídy, toalety, tělocvičnu, jídelnu.....

  4. Čarování - po návratu do třídy nás za odměnu naučí malá čarodějnice čarovat. Děti vezmou do ruky tužku a čarují. Provádí kruhový pohyb celou paží, dále předloktím a nakonec zápěstím. Dalším cvikem je ležatá osmička, kterou provádíme na obě strany a na závěr předvádíme ulitu hlemýždě na obě strany - kroužíme zápěstím

  5. Pilka - 1. diagnostický test. Dbáme na správný posed při psaní dětí. Děti pracují samostatně s pracovním listem, který naleznete v přiloženém souboru zde

  6. Kouzelná hůlka - Děti sedí na koberci se zavřenýma očima, učitelka mezi nimi chodí s kouzelnou hůlkou. Koho se dotkne, ten musí odpovědět na otázku, např. Kde je ve třídě váza? Co stojí v pravém rohu? Co vidíš v levém okně apod.

  7. Hodnocení a závěr: Malá čarodějnice dětem poděkuje za pomoc a za odměnu zůstane s dětmi ve třídě. Paní učitelka ji dětem vystaví ve třídě.

  Rozhovor o proběhlé hodině, co se dětem podařilo, co je bavilo, co ne apod.

   

   

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova