Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Pohádkové klubíčko

Stránka naposledy upravena 13:25, 30 Říj 2010 uživatelem Milena Králová

  Rozsah přípravy: 30 min. - 1 hod., realizace 1 hod. - 1hod. 30 min.

  Cíle:

  - rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
  − rozvoj a užívání všech smyslů

  - koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla

  - osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)

  - rozvoj představivosti a fantazie

  - komunikovat za sebe, domluvit se se skupinou, respektovat členy ve skupině

  - rozumět pokynům za, před, hned za, hned před, mezi....

  - třídění věcí do skupin dle nadřazenosti a podřazenosti

  Aktivity:

  1. Loutkové představení: Paní učitelka sehraje dětem loutkové představení pohádky Boudo, budko.

  2. Rozhovor: Následuje rozhovor o pohádce: Kdo v ní vystupoval? Kolik zvířátek v boudě bydelo? V jakém pořadí do boudy zvířátka přicházela? Proč chtěla bydlet společně?

  3. Určování polohy mezi, za, před. Děvčata se postaví do zástupu a chlapci postupně odpovídají na otázky učitelky: Mezi kým stojí Anička? Za kým stojí Bára? Kdo stojí před Katkou? Kdo stojí hned před Katkou...? Pak se postaví do zástupu chlapci a děvčata určují, kde chlapci stojí.

  4. Pohybová hra: Hledej místo - Děti jsou rozděleny do čtyř skupin (dle počtu) na myšky hryzalky, žabky kuňkalky a zajíčky ušáčky.Učtelka dává dětem pokyny: Myšky si vlezou pod stůl, žabky se schovají za židličky, zajíčci si dřepnou mezi stolečky apod...

  5. Práce ve skupině: Děti jsou stále ve skupinách. Žabky se snaží vymyslet co nejvíce zvířátek žijících u vody (vybírají z obrázků). Myšky vyhledávají zvířátka žijící u lidí a na poli a zajíčci vyhledávají zvířátka žijící v lese. Na závěr skupiny ukazují svá zvířátka ostatním ve společném koužku všech dětí.

  6. Zvířecí disko: Paní učitelka pouští hudbu a ukazuje obrázky zvířátek. Ukáže - li myšku, děti lezou po čtyřech jako myšky. Ukáže - li zajíčka, děti předvádějí běh zajíčka, a ukáže - li žabku, skáčou jako žabky.

  7. Závěr: Děti se opět vracejí do svých skupin a společně se snaží vymyslet originální názvy zvířátek- myška Hrabalka, čáp Dlouhý zobák, medvěd Vševěd apod...

   

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období  Předškolní vzdělávání
  Rozvíjené klíčové kompetence  komunikativní, k učení, občanské a činnostní
  Integrace průřezových témat  
  Výstupy

  - pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
  - vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
  - vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se)
  - domluvit se slovy i gesty, improvizovat
  - porozumět slyšenému , sledovat děj
  - formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony,

  - sledovat a vyprávět příběh, pohádku
  - popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)

  - rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí   k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie

  - přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství

  - spolupracovat s ostatními

  Mezioborové přesahy a vazby