Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Zvířecí klubíčko

Stránka naposledy upravena 13:42, 30 Říj 2010 uživatelem Milena Králová
  Obsah
  Žádné titulky

  Cíle:

  - rozvoj schopnosti tvořit soubory předmětů, živočichů podle podřazenosti a podle stejných znaků

  - schopnost analyzovat a poznat živočicha dle obrázků, znaků a dle typických zvuků, které živočichové   vydávají

  - rozvoj spolupráce ve skupině, rozdělení úkolů ve skupině, respektování dalších dětí a jejich názorů ve skupině, prosazování svých myšlenek a nápadů

  - rozvoj neverbální komunikace, gestikulace a pantomimy

  - rozvoj schopnosti vnímat rytmus, přizpůsobit se rytmu a pohybovat se v rytmu

  - poznávání a ovládání Orffových nástrojů

  - rozvoj komunikace

   

  Klíčové kompetence:

  Kompetence k učení

  - soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
  - má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
  - klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
  - pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí

  Kompetence k řešení problémů
  - problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazie a představivosti
  - chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit
  - nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

   

  Kompetence komunikativní:

  - ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
  - dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
  - domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci
  - v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou

   

  Kompetence sociální a personální:

  - samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
  - uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
  - dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
  - ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje;            v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
  - napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí

  Kompetence činnostní a občanské:

  - svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
  - má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých
  - zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění
  - spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat
  - uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu

  Aktivity:

  1. Zvířátka mezi námi: Učitelka má připraveny obrázky zvířátek. Ukazuje dětem obrázky, děti pojmenovávají zvířátka a určují, kde zvíře žije.

   

  2.Kde žijí: Učitelka rozhodí všechny obrázky na zem a děti společně obrázky rozdělí do skupin podle toho, kde živočichové žijí (domácí, v ZOO, v lese, ve vodě, na poli, ve zduchu). Děti se rozdělí do skupin, každá představuje jedno společenstvo zvířátek.

   

  3. Hádanky: Děti stále sedí ve skupinkách dle prostředí.Vybereme jedno dítě, které se pokouší pantomimicky předvést jedno zvíře ze své skupiny. Ostatní hádají. Kdo uhádne, předvádí. Děti mají nápovědu, protože ví, kde předváděné zvíře žije.

   

  4. Vrabci a sovy: Děti se pohybují po prostoru dle rytmu básní a dle orffů. Učitelka hraje na dřívka a společně říkají báseň: "Skáčou vrabci u silnice, skáčou vrabci na dvorku. Zobou zrní pro slepice, kohouta i křepelku." Učitelka hraje na bubínek a společně říkají báseň: "V noci sova lítá, houká, ve dne spí a špatně kouká." U básničky "Vrabci" děti skáčou jako vrabci a u básně "Sova" poletují po místnosti.

   

  5. Liška: Jedno dítě je liška, ostatní jsou zajíčci. Liška chce chytit zajíčka. Je schovaná v úkrytu a ostatní děti - zajíčci skáčou po prostoru. Všichni společně říkají báseň: "Sedí liška pod dubem, má píšťalku a buben. Na píšťalku píská, na bubínek tříská." Na konci básničky liška vybíhá z úkrytu a loví zajíčky. Jednoho chytne, ten zůstane sedět na zemi a dále nehraje.

   

  6. Ples zvířátek: Učitelka dětem pošeptá, jaké budou představovat zvíře. Vždy určí dvě stejná zvířata. Pak si všechny děti zavážou oči šátkem a na pokyn učitelky předvádí všichni najednou typický zvuk zvířete, které představují. Snaží se mezi dětmi najít podle zvuku stejné zvíře do dvojice. Jakmile se dvojice najde, sedá si a hra pro ně končí.

   

  7. Kouzelný šátek. Děti sedí na zemi, schoulené, se zavřenýma očima. Učitelka mezi nimi chodí a jednomu dá na hlavu kouzelný šátek. Toto dítě se stává zvířetem a podle určitých znaků, které jej napadnou (je to chlupaté, má to čtyři nohy...) ostatním popisuje, jaké zvíře představuje. Hra se opakuje a ten, kdo uhádl, chodí po místnosti a položí šátek na hlavu dalšímu dítěti.

  Autor: Petra Stanjurová