Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Vykutálené klubíčko

Stránka naposledy upravena 13:45, 30 Říj 2010 uživatelem Milena Králová

  Rozsah přípravy: 30 min. - 1 hod.,

  Realizace - 1 hod. - 1 hod. a 30 min.

  Popis přípravy:

   

  Před klavírem je vymezen prostor ke zpívání písně a rozhovoru o tom, co vše se kutálí.

  Na větším prostoru třídy je připravena překážková dráha dle popisu.

  Jsou přichystány i pracovní stolečky, kde jsou připraveny papíry a pastelky pro kresbu míčů  a následně nůžky k vystřihování míčů a lepidla k nalepování na arch.

  U stolečků jsou též připraveny kartičky s tvary pro závěrečné opakování.

   

  Cíle:

   


  -          rozvoj komunikativních dovedností a dalších forem sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)

   

  -          rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

   

  -          rozvoj kooperativních dovedností

   

  -          rozlišování barev, tvarů, chápání pokynů menší, větší, menší než, větší než

   

   

  kompetence: komunikativní, sociální a personální, k učení, činnostní a občanské

   

   

  očekávané výstupy:

   


  -        zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí )

   

  -        ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby,               s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.)

   


  −    zvládnout sebeobsluhu

   


  -    zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami

  -    vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se)

   


  -   chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla)

   

  -    spolupracovat s ostatními

   


  −  dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla

   

   


  Aktivity

  1. Zpěv písně "Koulelo se, koulelo" s doprovodem klavíru, můžeme zkusit i s Orffovými nástroji.
  2. Rozhovor: Co vše se koulí?
  3. Překážková dráha: Děti stojí v zástupu a každé z nich  po jednom překonává překážkovou dráhu.       Učitelka provádí záchranu.

  1. Koulejí před sebou velký míč (gymbal) oběma rukama.

  2. Válejí sudy přes délku žíněnky.

  3. Koulejí před sebou malý míček podél lana jednou rukou tam a druhou rukou zpět.

  4. Slalom mezi kuželkami.

  5. Lezou po čtyřech po lavičce.

   

  1. Práce ve skupině: Děti jsou rozděleny do tří – čtyř skupin (dle počtu dětí). Každá skupina obdrží od učitelky asi šest různě velkých a různě barevných míčů. Jejich úkolem je seřadit míče podle velikosti. Učitelka pak chodí mezi skupinami a ptá se: Který míč je největší? Který je nejmenší? Který je menší než žlutý? Který je větší než bílý...?
  2. Kresba: Děti se usadí k pracovním stolečkům. Každé dostane papír přeložený napůl a pastelky. Na pravou stranu papíru děti kreslí malé míče a na levou velké míče. Učitelka provede kontrolu.
  3. Tvorba postru - Vykutálený den: Paní učitelka připraví velký arch kruhového tvaru. Děti vystřihnou své míče ze svého papíru a nalepují na společný arch celé třídy. Na závěr ještě sledují na archu, který míč je ze všech největší, který nejmenší. (Uč. může klást i jiné otázky.)
  4. Závěr: Hodinu zakončíme zopakováním všech tvarů (trojúhelník, kruh, čtverec obdélník). Děti je rozeznávají dle připravených šablon.

   

  Pomůcky: píseň Koulelo se, klavír, orffy

  gymbal, žíněnka, malý míček, lano, kuželky, lavička

  asi 15 barevných míčků do skupiny

  pastelky, papíry, arch kruhového tvaru, nůžky, lepidla

  obrázky tvarů

   

  Klíčová slova
  • program pro MŠ, klubíčko