Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Domečkové klubíčko

Stránka naposledy upravena 13:03, 30 Říj 2010 uživatelem Milena Králová

  Rozsah přípravy: 30 min. - 1 hod., realizace 1 hod. - 1 hod. a 30 min.

  Cíle:

  - rozvoj komunikace, schopnosti vést rozhovor, naslouchat, respektovat názor ostatních, nevyrušovat ostatní

  - chápat a rozpoznat neverbální projevy

  - rozvoj jemné motoriky

  - rozvoj pohybové aktivity, lokomoce

  - rozvoj představivosti, fantazie a postřehu

  - chápat domov a rodinu jako zázemí, bezpečné místo

   

  Aktivity:

  1. Kresba domu: Děti kreslí pastelkami svůj dům

  2. Rozhovor: V kroužku si všichni společně povídají o svém obrázku, o svém domě, s kým v něm žijí, v jaké vesnici apod.

  3. Pantomima: Učitelka předvádí denní činnost a děti určují, ve které místnosti se to dělá (čistí si zuby, spí..).

  4. Hra na domečky: Ve třídě jsou na zemi rozmístěny obruče, každá z nich přestavuje jeden domeček. Učitelka hraje na klavír (na orffy), děti volně tancují. Když učitelka přestane hrát, dětí musejí najít domeček a schovat se do něj. Obruče postupně odebíráme, až zůstane jedna a jeden vítěz.

  5. Hra na postřeh: Paní učitelka říká dětem pokyny a ony na ně reagují pohybem: Miminko- děti si dřepnou, školáček - děti v podřepu, ruce na kolenou, tatínek - stojí vzpřímeně, ramena nahoru.

  6. Četba pohádky: O řepě

  7. Rozhovor k četbě: Kteří členové rodiny v pohádce vystupují? Jak jdou za sebou? Kdo je před kým? Jak se jmenuje tvůj dědeček/babička? Jaké má domácí zvířátko?

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období  Předškolní vzdělávání
  Rozvíjené klíčové kompetence

   Kompetence k učení

  - soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
  - získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení

  - má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
  - klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

  Kompetence k řešení problémů

  - řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
  - problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost

  - zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti

  Kompetence komunikativní

  - ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
  - domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci
  - průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

  Kompetence sociální a personální

  - ve skupině se dokáže prosadit ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
  - napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
  - spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim

  Kompetence činnostní


  - chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá
  - má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých
  - spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat
  - uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu
   

  Integrace průřezových témat  
  Výstupy

  - zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí
  − koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb             s rytmem a hudbou

  − ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet           s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem...)

  - vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
  − vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se)

  - sledovat a vyprávět příběh, pohádku

  - chápat prostorové pojmy

  - vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech

  - přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství

  - uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou
  − spolupracovat s ostatními
  − dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití
  Mezioborové přesahy a vazby  


  Klíčová slova
  • program pro MŠ, klubíčko