Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

M5 (Nová škola)

Stránka naposledy upravena 21:08, 29 Srp 2009 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  Žádné titulky

  ZÁŘÍ / str.
  Opakování
  Přirozená čísla do miliónu; Číselná osa 3
  Přirozená čísla větší než milión; Nerovnice 4 - 6

  G - Zopakuj si geometrii 3
  G - Kolmice, rovnoběžky - opakování 4


  ŘÍJEN / str.
  Porovnávání přirozených čísel; Zaokrouhlování 7-8
  Pamětné sčítání přirozených čísel 9-11
  Písemné sčítání přirozených čísel 12-14

  G - Rýsování čtverce, obdélníku 5
  G - Čtverce, obdélníky - vlastnosti 6


  LISTOPAD / str.
  Písemné sčítání přirozených čísel 12-14
  Pamětné odčítání přirozených čísel 15
  Odčítání přirozených čísel 16-19

  G - Čtverce, obdélníky - vlastnosti 6
  G - Čtverec, obdélník – rozměry obrazců 7
  G - Jednotky délky kolem nás 8


  PROSINEC / str.
  Násobení 10, 100, 1 000 20
  Násobení 20, 200, 2 000 aj 21
  Činitelé, součin 22

  G - Čtverec, trojúhelník 9
  G - Obvod čtverce a obdélníku - opakování 10


  LEDEN / str.
  Pamětné násobení přirozených čísel; Násobení a sčítání 23-24
  Porovnávání čísel 25
  Písemné násobení přirozených čísel 26-27

  G - Trojúhelníky -druhy, poznávání 11 – 12
  G - Osová souměrnost

   


  ÚNOR / str.
  Dělení přirozených čísel jednocif. dělitelem - opakování 28
  Dělení zpaměti 29-30
  Dělení zpaměti; Vlastnosti dělení 31

  G - Rýsování trojúhelníků; práce s kružítkem 13
  G - Obsah čtverce a obdélníku ve čtvercové síti


  BŘEZEN / str.
  Vyvození písemného dělení dvojciferným dělitelem 32-35
  Počítání s přiroz. čísly – opakování počet. výkonů 36-37

  G - Uvažuj, odhaduj 14
  G - Obsah čtverce a obdélníku ve čtvercové síti 15-16  DUBEN / str.
  Jednotky času 38
  Kombinatorika 39
  Zlomky - opakování 40

  G - Jednotky obsahu 17
  G - Obsah čtverce, obdélníku ve čtvercové síti – vyvození vzorce 18


  KVĚTEN / str.
  Zlomky se jmenovatelem 10 a možný zápis desetinným č. 41
  Jednotky délky 42
  Desetinná čísla – modely, číselná osa – úvod do látky 43-44

  G - Obsah obrazců 19
  G - Síť krychle – prostorová představivost 20-21


  ČERVEN / str.
  Slovní úlohy – opakování; jízdní řád; matematické hry; číselné a obrázkové řady
  Sestavy z krychlí – prostorová představivost 23

   

   

  Rosecká, Z., Růžička, J.: Uvažuj, odhaduj, počítej. Nová škola Brno 2001.

   

  Výstupy v předmětu matematika pro 5. ročník
  Číslo a početní operace:
  - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
  - provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel
  - zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel
  - řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel
  Závislosti, vztahy a práce s daty:
  - vyhledává, sbírá a třídí data
  - čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy
  Geometrie v rovině a v prostoru:
  - narýsuje a znázorní základní rovinné útvary ( čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnice ), užívá jednoduché konstrukce
  - sčítá a odčítá graficky úsečky, určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran
  sestrojí rovnoběžky a kolmice
  - určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu
  - rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru
  Nestandardní aplikační úlohy a problémy:
  - řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky
  - činnostně se na konci 5. ročníku seznamuje s desetinným číslem tak, jak je v možnostech žáků samostatně toto rozšíření číselného oboru objevit; s desetinným číslem se žáci seznamují v peněžním modelu při obchodování a činnostech s pomůckou papírové peníze

   

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova