Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

M2 (Didaktis)

Stránka naposledy upravena 20:35, 21 Srp 2011 uživatelem Pavlína Hublová

  Obsah stránky:

  Tematický plán

  Září 

  Opakování (čísla 0 - 20, číselná řada, porovnávání, rozklad čísel bez přechodu 10, slovní úlohy o n více/méně, rovinné útvary, orientace v prostoru, tělesa) (str. 5, 9, 12 - ITV)5-13/3-18


  Říjen 

  Sčítání a odčítání v oboru do 20 s přechodem 1014-18/19-25

  Orientace v hodinách, časové jednotky19/26-30


  Listopad 

  Přímá čára, křivá čára, lomená čára; bod, úsečka20-21/31-35

  Počítání po deseti, po jedné; porovnávání čísel do 10022-23/36-38

  Rozklad čísel na desítky a jednotky24/39-40

  Sčítání a odčítání v oboru do 10025-27/41-47


  Prosinec 

  Počítání v oboru do 10028/48-51

  Jednotky délky29/52-53

  Počítání v oboru do 100 s přechodem 10, porovnávání;  číselná osa (str. 30-32,  34-35 - ITV)30-35/54-63


  Leden 

  Sčítání a odčítání dvojciferných čísel v oboru do 10036-40/64-8

  Orientace v čase, jednotky času (ITV)42-43/11-12


  Únor 

  Procvičování počítání do 100 (ITV)41/9-10

  Geometrická tělesa a tvary; Opakování (ITV)44/13-17

  Nestandardní aplikační úlohy 1 (ITV)45/18-19

  Nestandardní aplikační úlohy 2 (ITV)67/54

  Opakované přičítání, vyvození násobení46-47/20-21

  Dělení na části a po částech, vyvození dělení48-49/22-23


  Březen.

  Násobení a dělení 2, 350-53/24-27

  Násobení a dělení 4, 5 (str. 54-55 - ITV)54-57/28-35


  Duben

  Procvičování násobení a dělení v oboru násobilek 1 - 5 (ITV)58-59/36-39

  Slovní úlohy n-krát více/méně v oboru násobilek 1 - 5 (ITV)60-61/40-45

  Násobení a dělení 0, 1062/46-47

  Procvičování sčítání a odčítání do 100, násobení a dělení; číselná osa(ITV)63-64/48-49

  Osově souměrné obrazce a útvary65/50-51


  Květen 

  Nestandardní aplikační úlohy 66/52-53

  Opakování sčítání a odčítání do 100, násobení a dělení; číselná osa (str. 68 - ITV; bez str. 69-70/57-59 - ITV v červnu)68-72/55-65

  Nestandardní aplikační úlohy73/66


  Červen 

  Opakování (ITV)69-70/57-59

  Násobení a dělení 6, 7 (str. 77 - ITV)74-77/67-70  Zkratky

  ITV - integrovaná tematická výuka


  Použité učebnice

  • Matematika pro 2 ročník základní školy, Didaktis;

  • Matematika pro 2 ročník základní školy - pracovní sešit 1, Didaktis;

  • Matematika pro 2 ročník základní školy - pracovní sešit 2, Didaktis.


  Další literatura

  • Kaslová, M., PhDr., Fialová, D., PaedDr: Procvičujeme si... Geometrie a slovní úlohy, SPN;

  • Kaslová, M., PhDr., Fialová, D., PaedDr: Procvičujeme si... Počítání do sta, SPN;

  • Kaslová, M., PhDr., Fialová, D., PaedDr, Čížková, R.: Sbírka úloh z matematiky pro 2. a 3. ročník základní školy, SPN;

  • Hejný, M., Jirotková, D., Slezáková-Kratochvílová, J.: Matematika pro 2. ročník zákaldní školy (1. - 3. díl), Fraus.


  Výstupy ze školního vzdělávacího programu

  • Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků;

  • čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 100, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti;

  • užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose;

  • provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly s přechodem přes 10 a v oboru do 100;

  • řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace, používá mince a bankovky odpovídajících hodnot;

  • počítá po 1, 2, 3, 4, 5, 10 a přiřazuje k nim vhodné násobkové spoje;

  • orientuje se v tabulce a posloupnosti čísel;

  • chápe pojmy kreslení a rýsování;

  • osvojuje si návyky při rýsování;

  • zvládne narýsovat základní geometrické útvary;

  • porovnává velikosti základních útvarů;

  • rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa;

  • orientuje se v základních jednotkách.

  Klíčová slova
  • matematika
  • tematický

  Soubory 1

  SouborVelikostDatumAutor
   matematika2.pdf
  Žádný popis
  81.44 kB20:35, 21 Srp 2011Pavlína Hublová