Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Český jazyk pro 1. ročník

Stránka naposledy upravena 04:23, 14 Led 2011 uživatelem Mgr. Petra Stanjurová
  Obsah
  Žádné titulky

  Zpracováno dle učebnic pro český jazyk nakladatelství Nová škola - duhová řada -  Živá abeceda, Slabikář, písanky a metodický průvodce

  Obsahuje čtení, psaní a literární výchovu

  ZÁŘÍ

  1. týden

  Čtení

  Živá abeceda – str. 2 – 4 – analýza počáteční hlásky, prostorová a pravolevá orientace…

  Psaní

  průpravné a uvolňovací cviky, Moje první psaní

  Literární výchova

  Dětská říkadla, říkadla s pohybem

  Malá pohádka o řepě, O perníkové chaloupce

   

  2. týden

  Čtení

  ŽA str. 5 – 7, str. 12 – rozlišování hlásek, písmeno M, m, zraková i sluchová analýza hlásek

  Psaní

  Moje první psaní – uvolňovací a zobratňovací cviky           

  Literární výchova

  Vyprávění pohádek, jednoduchá dramatizace, veršované pohádky, Medvídek a kamarád, Michal a Miluška

   

  3. týden

  Čtení

  ŽA – str. 8 – 9, 13 – 15 – hlásky a písmena – M, m – obrázkové slabiky, vyhledávání písmene

  Psaní

  Uvolňovací cviky – Moje první psaní

  Literární výchova

  Veršovaná pohádka – Budulínek, vyprávění dle pohádkové osnovy, divadelní představení: Zachraňte pohádky!

   

  4. týden

  Čtení

  ŽA – str. 10 – 11, 16 – 17 – hlásky a písmena A, a – obrázkové čtení, sluchová, zraková analýza hlásky, pohádka k hlásce A

  Psaní

  Moje první psaní – zobratňovací cviky, uvolňování kloubů – motivační říkadla

  Literární výchova

  Pohádka: Medvídek a kamarád

  báseň: Drak, Kdy je zima, Hruška – (METODIKA. str.113)

   

  ŘÍJEN

  1. týden

  Čtení

  ŽA str. 18 – 21 – tvorba slabik z hlásek M,m, A, a, obrázkové slabiky, analýza a syntéza slov

  Vyvození hlásek L, l

  Psaní

  Moje první psaní - cviky

  Literární výchova

  Podzimní básně, rozpočitadla, dramatizace pohádek

  Paleček a jeho kamarádi (MET. s. 114)

   

  2. týden

  Čtení

  ŽA – str. 22 – 25 – vyvození hlásek L, l – tvorba slabik –první slova,

  Pohádka k hlásce l, píseň k této hlásce

  Psaní

  prvky písmen

  Literární výchova

  Veršovaná pohádka – Boudo, budko - dramatizace

   

  3. týden

  Čtení

  ŽA- str. 26 – 29 – nové hlásky E, e, tvorba slabik, syntéza i analýza slov – obrázkové slabiky

  Psaní

  písanka č. 1 – str. 1 – 12

  Literární výchova

  Hra s rytmem, hry s klavírem, spojení hudby s příběhem, práce ve skupině – vyprávění dle obrázkové předlohy – Panenka u doktora

   

  4. týden

  Čtení

  ŽA str. 30 – 33 – hlásky a písmena S, s, O, o – vyvození slabik, analýza a syntéza slabik – tvorba jednoduchých slov, otevřené slabiky

  Psaní

  První písmena  - do str. 12 – hygiena při psaní, držení tužky, posed apod.

  Literární výchova

  Vyprávění známých pohádek O Popelce, O veliké řepě apod. Příběhy z Večerníčků…

   

  LISTOPAD

  1. týden

  Čtení

  ŽA – str. 34 – 38 – hlásky písmena P, p- slabiky, slova s otevřenou slabikou

  Psaní

  Písanka 1 str. 13 – 26 . psaní písmen

  Literární výchova

  Říkadla, melodizace říkadel, vyprávění vlastních příběhů, pohádka Devět a O poslušných kůzlátkách (MET. str. 116)

   

  2. týden

  Čtení

  ŽA – str. 39 – 43 – hlásky písmena U, u – tvorba slov, vyhledávání písmen , zvuková analýza hlásek

  Psaní – pokračování v psaní písmen do str. 26

  Literární výchova

  Říkadla k pohybovým hrám – Zlatá brána, Čáp ztratil čepičku apod. dramatizace – Babka chňapka

   

  3. týden

  Čtení

  ŽA str. 74 – 78- hlásky a písmena I, i – sluch. i zrak. analýza, vyhledávání hlásek v textu – tvorba slabik, spojování ve slova

  Psaní

  Psaní velkých písmen do str. 26

  Literární výchova

  Dramatická výchova – hry na rozvoj spolupráce, bajky -  O lišce a chytrém kohoutovi (MET. str.117)

   

  4. týden

  Čtení

  Seznámení se Slabikářem

  Slabikář str. 4 – 7 – tvorba a čtení dvouslabičných slov – hlásky m, p, s, l – jednoduché věty

  Psaní - slabik v písance č. 1

  Literární výchova

  Bajka a pohádka: Jak myška pomohla lvovi

  PROSINEC

  1. týden

  Čtení

  SL – str. 8 – 11 – hlásky a písmena T, t tvorba slov a jednoduchých vět – čtení slov, intonace věty

  Psaní

  Písanka č. 2 – str. 1 – 7  - psaní slabik, další písmena

  Literární výchova

  Básně a vyprávění s předvánoční tématikou – zvyky

   

  2. týden

  Čtení

  SL – str. 12 – 15 – hlásky a písmena J, j  - využití ve slabikách a slovech -. Čtení, vázané čtení slova s předložkou

  Psaní

  Písanka č. 2 – str. 8 – 14 – psaní písmen

  Literární výchova

  Zpaměti – báseň o Vánocích (MET. s. 118),  DVD – Krtek a Vánoce

   

  3. týden

  Čtení

  SL str. 16 – 19, 21 – písmena hlásky Y, y, N, n – věty, slova, čtení krátkého příběhu o vánočním stromku

  Psaní

  Spojování slabik do slov, přepis tiskacího písma – do str. 20

  Literární výchova

  Vyprávění o zimní krajině – popis

  Pohádka: O koťátku, které zapomnělo mňoukat

   

  4. týden

  Vánoční prázdniny

   

  LEDEN

  1. týden

   

   

   

   

   

   

   

  2. týden

  Čtení – diagnostická prověrka

  SL, str. 20, 22 – 25 - hlásky písmena V, v, důraz na plynulé čtení, vázané, nepřerušované, intonace věty

  Psaní

  Písanka č. 2. str. 21 – 25 – psaní písmen, psaní krátkých slov

  Literární výchova

  Básně se zimní tématikou (MET s. 118) – zpaměti, vyprávění o zimě

   

   

   

  Čtení

  SL str. 26 – 29 – hlásky a písmena Z, z – tvorba slabik, slov, četba slov a krátkých příběhů – čtení porozuměním – otázky k textu

  Psaní –

  písanka 2 – 25 – 28 – psaní slov

  Literární výchova

  Pohádky o zvířátkách – př. Jak pejsek nakupoval (MET. s. 119)

  Fousek z veverčí rodiny – rozbor pohádky, dramatizace

   

   

  3. týden

  Čtení

  SL – str. 30 – 33 – hlásky a písmena D, d – čtení a tvorba dvouslabičných a trojslabičných slov – spojení slova s předložkou – plynulé čtení s porozuměním

  Psaní

  Písanka 2 – str. 29 – 31 – psaní slov, písmeno D, d

  Literární výchova

  Čtení, poslech – Makový mužíček – diskuze o díle – autor, ilustrace – známé pohádky

   

  4. týden

  Čtení

  SL – str. 34 – 37 – písmena K, k jejich využití ve slovech a větách, čtení příběhů, vyhledávání písmen

  Psaní

  Písanka č. 2 – písmena S, k – str. 32 – 35 – slova, přepis

  Literární výchova

  DVD: Pohádky z pařezové chaloupky

  Rozbor, hlavní postavy, prostředí příběhu….

   

  ÚNOR

  1. týden

  Čtení

  SL – str. 38 – 41 – hlásky a písmena Š, š – tvorba slabik, slov, vět, jednoslabičná slova končící na š

  Psaní

  písanka č. 2 str. 36 – 40 – psaní slov. Přepis tiskacího písma

  Literární výchova

  Dětská říkadla známých dětských autorů (Lada, Hrubín, Sládek…) seznámení s autory

   

  2. týden

  Čtení

  Sl. – str. 42 – 45 – vyvození hlásek a písmen R, r – dbáme na správnou výslovnost, tvorba slabik, slov a vět

  Psaní

  písanka č. 3  - psaní slov, malé psací r, velké psací R – jména

  Literární výchova

  Využití verbální i neverbální komunikace – pantomima, hra Kdo je to? Pohádka O Koblížkovi, vyprávění dle osnovy

   

  3. týden

  Čtení

  SL - str. 46 – 49 – dvojhlásky Au, au, Ou, ou  - jejich vyhledávání, rozlišené, sluchová a zraková analýza

  Psaní

  Písanka č. 3 – str. 9 – 11 – ou, au, eu

  Literární výchova

  Čtení, vyprávění a samotné vymýšlení bajek, Co je to bajka? Kdo tam vystupuje….dramatizace – O kocouru a vrabci (MET. s. 123)

   

  4. týden

  Čtení

  SL str. 50 – 53 – písmena a hlásky C, c- syntéza slabik, slov, vět, tvorba slov, která mají na začátku dvě souhlásky

  Psaní

  Písanka č. 3 str. 12 – 17 – malé c, velké C, velké Z,psaní jmen

  Literární výchova

  Zimní říkadla a básničky zpaměti, vyprávění o zimě, zimní krajině, o přírodě, rostlinách a živočiších apod. O nenasytném vrabci (MET. s. 122)

   

  BŘEZEN

  1. týden

  Jarní prázdniny

   

   

  2. týden

  2. Diagnostická prověrka

  Čtení

  SL – str. 54 – 57 písmena a hlásky H, h – syntéza hlásek ve slabiky, slova a jednoduché věty, četba krátkých příběhů pro děti, otázky a dopovědi k textu

  Psaní

  Písanka č. 3. 17 – 25, písmena h, H a slova s touto hláskou, psaní velkého H, T – slova na T…

  Literární výchova

  Čtení pohádek k písmenkům

  Samostatné čtení s kladením otázek- čtení s porozuměním, vyprávění o čteném, popis hrdinů

  Básně k jaru a další básně (MET. s. 124)

   

   

  3. týden

  Čtení

  SL – str. 58 – 60 – písmena a hlásky B, b – slabiky, slova věty – téma Velikonoce a jaro – rozlišování malého tiskacího b a malého tisk. p

  Psaní

  Písanka č. 3 – 24 – 27 – písmena B, b – slova s nimi

  Literární výchova

  Hádanky, veršovánky, obrázkové čtení,

  Sledování DVD

  O vlkovi a třech čunících (MET. s. 126)

   

  4. týden

  Čtení

  SL – str. 61 – 63 – hlásky a písmena Č, č, tvorba slov, slova se skupinou hlásek uvnitř slova, plynulé čtení, čtení s porozuměním

  Psaní

  Písanka str. 28 - 29

  Literární výchova

  Pohádky: Jak si kočička chtěla zamlsat (MET. s. 126)

  DVD- Já, Baryk

   

  DUBEN

  1. týden

  Čtení

  SL – str. 64 – 67, Ž, ž – čtení článků, plynulé, bezchybné čtení, otázky k textům, slabiky a slova se ž, čtení psacího písma

  Psaní

  Písanka č. 30 – 34, slova, krátké věty se ž, Ž

  Literární výchova

  Texty s jarní tématikou, kniha Aprílová škola, Velikonoce – zvyky, koleda,  loutkové divadélko

   

  2. týden

  Čtení

  SL – str.68 – 71

  Hlásky a písmena Ř, ř – vyhledávání hlásek v textu, tvorba slabik a slov, texty s těmito hláskami, správná výslovnost, čtení s porozuměním

  Psaní

  Písanka str.35 – 40 – slova a věty s písmeny Ř, ř

  Literární výchova

  Pohádky: Domeček pod mezí a Kozel a vlk (MET. str. 127)

   

  3. týden

  Čtení

  SL – str. 72 – 75

  Hlásky a písmena CH, ch, slova složitější stavby, četba slov, vět, krátkých textů, čtení s porozuměním, otázky k textům

  Psaní

  Písanka č. 4 str. 1 – 6, L, CH, ch, psaní slov – dbáme na úhlednost

  Literární výchova

  Jak Ferda učil zvířátka číst, Jak si pejsek roztrhl kaťata  (MET.s. 128)

  Výstavka knih, pojmy: spisovatel, ilustrátor

   

  4. týden

  Čtení

  SL – str. 76 – 79 – hlásky F, f – plynulé čtení textů, tvorba slabik a slov, syntéza a analýza, správná výslovnost hlásek, čtení psacího f

  Psaní

  písanka č. 4- str. 7 – 13, F, f – psaní slov a vět

  Literární výhova

  pohádka : Domeček pod mezí (MET. s. 127), pantomima, dramatizace příběhů a pohádek, divadelní hříčky

   

  KVĚTEN

  1. týden

  3. diagnostická prověrka

  Čtení

  SL - str. 80 – 83, G, g, tvorba slabik, jména s g, živočichové s ze ZOO, vyprávění o ZOO, četba článků o ZOO, cizokrajných živočiších, čtení psacího písma, skládání rozstříhaných pohádek

  Psaní – písanka č. 4, str. 14 – 19 – dodržování správného tvary písmene G, psaní slov a vět s G, g, Y, y – úhlednost

  Literární výhova

  Jazykolamy, jazykové hříčky, básničky o mamince ke Dni matek, nácvik na představení

  přednes

   

  2. týden

  + 3 . týden

  čtení

  SL – str. 84 – 91

  ď, ť, ň, dě, tě ně, di, dy, ti, ty, ni, ny– vyhledávání ve slovech, sluchová analýza, tvorba slov, syntéza, četba článků – čtení s porozuměním, čtení psacího dě, tě, ně,

  rozlišování ď a ť

  psaní

  Písanka č. 4 – 20 – 25, použití hlásek a slabik ve slovech

  Literární výchova

  Poslech textů – próza i poesie,  příběhy ze života dětí: Bratříček Honzík se narodil (MET. s. 129), Honzíkova cesta, Poplach v Kovářské uličce

   

  4. týden

  Čtení

  SL 92 – 96 –bě, pě, vě, mě- sluchová a zraková analýza, slova s ě, čtení textů s těmito slabikami, snaha o správnou výslovnost a plynulé čtení

  Psaní

  Písanka č. 4 – str. 26 – 29 – psaní slabik, dodržování tvarů písmen, psaní vět, slov

  Literární výchova

  Pohádka: Jak štěňátko chtělo malé pejsky (MET. s. 130)

  Vyprávění ze života dětí, dramatizace, práce s textem

   

  Červen

  Čtení

  SL – str. 91 – 119

  opakování a procvičování čtení slov složitější vazby

  čtení delších textů, skládání nastříhaných textů, zvyšování a dbaní na plynulost četby, výrazné čtení s intonací a melodií, četba textů psaných psacím písmem

  Psaní

  Písanka č. 4 str. 30 – 40

  přepis a opis slov, obrázkové psaní, psaní vět, slov, slabik, opakování všech písmen abecedy

  Literární výchova

  Básně s letní tématikou, návštěva knihovny, rozlišování a seznámení se známými spisovateli a ilustrátory

  Příběhy ze života dětí: Jak byl Vítek v Praze (MET. s. 133), Jak se kluci neuměli spočítat. Kamarádi (MET. str. 134)

  Tvorba komiksu

  4. diagnostická prověrka

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova