Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

ČJ5 (Nová škola)

Stránka naposledy upravena 09:33, 13 Srp 2009 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  Žádné titulky

   

     Září / str. 

  J: Český národní jazyk – jazyk mateřský / 3 – 4 

  Opakování II.- slova souřadná, podřadná, nadřazená; velká písmena; spodoba; synonyma, antonyma; vyjmenovaná slova;slovní druhy; koncovky podstatných jmen; kategorie podstatných jmen a sloves / 5 – 11 

  KaS: Vypravování – reprodukce textu / 12 – 13 

  L: Naše vlast / 3 – 9 

  Výlet po Čechách / 10 – 17 

  Hlavní cíl: hbité, uvědomělé a výrazné čtení uměleckých a naučných textů 

  Říjen / str. 

  J: Slovo a jeho stavba – opakování ze 4. ročníku; části slova: kořen, předpona, přípona, koncovka; slova příbuzná / 14 – 18 

  Tvoření slov – odvozování příponami a předponami; změny při odvozování slov; souhláskové skupiny na styku předpony nebo přípony a kořene / 19 – 28 

  KaS: Vypravování podle obrázků; Mluvní cvičení / 24 

  L: České země v 16. a 17. století / 26 – 33 

  Horniny a minerály / 18 – 20 

  Výlet na Moravu / 21 – 26 

  Hlavní cíl: tiché čtení se stručným sdělením nebo výtvarným vyjádřením obsahu 

  Listopad / str. 

  J: Tvoření slov – zdvojené souhlásky; předpony s-, z-, vz-; předložky s, z; skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně / 29 – 42 

  KaS: Reprodukce textu / 34 

  L: Svět dívek a slečen  / 34 – 42 

  Svět kluků / 43 – 54 

  Vesmír, náš svět / 79 – 89 

  Hlavní cíl: tvorba otázek k přečtenému textu, odpovědi – vzájemně mezi žáky 

  Prosinec / str. 

  J: Tvoření slov – dělení slov; pravopis i,í/y,ý po obojetných souhláskách / 43 - 51 

  KaS: Popis pracovního postupu / 50 

  L: Kouzlo Vánoc / 65 – 74 

  Hlavní cíl: sledování ilustrací přečtených ukázek z čítanky i knih 

  Leden / str. 

  J: Tvarosloví – slovní druhy / 52 – 56 

  Podstatná jména – pád, číslo, rod; skloňování / 57 – 64 

  KaS: Popis děje a pracovního postupu / 65

  Popis předmětu / 40 

  L: Nový rok / 75 – 78 

  Doba národního obrození / 172 – 186 

  Rozdílné podmínky života na Zemi / 152 – 171 

  Hlavní cíl: tvorba otázek k přečtenému textu, odpovědi – vzájemně mezi žáky 

  Únor / str. 

  J: Přídavná jména – druhy , skloňování / 66 – 74 

  KaS: Popis osoby (postavy) / 80 


  L: Vývoj života na Zemi / 90 – 97 

  Svět fantazie / 54 – 64 

  Hlavní cíl: vyhledávání informací ve slovnících, různých publikacích a na internetu, čtení naučných textů 

  Březen / str. 

  J: Přídavná jména – druhy, skloňování / 75 – 79 

  Slovesa – časování / 81 – 91 

  KaS: Rozhovor, diskuse 

  L: Jsou lidé ve vesmíru sami? / 98 – 109 

  Svět čar a kouzel / 110, 112 – 123 

  Hlavní cíl: hlavní myšlenka literární ukázky nebo postavy, klíčová slova 

  Duben / str. 

  J: Slovesa – časování / 92 – 95 

  Zájmena – druhy, skloňování / 96 – 107 

  KaS: Tiskopisy – poštovní poukázka, průvodka, podací lístek / 116 – 117 

  L: Svět záhad a detektivních příběhů / 124 – 131 

  Tvář československé republiky / 111, 146 

  Svět žertů a šprýmů / 132 – 145 

  Hlavní cíl: postavy a jejich postoje – hodnocení 

  Květen / str. 

  J: Číslovky – druhy, skloňování / 110 – 115 

  Skladba – základní větné členy; podmět vyjádřený a nevyjádřený; podmět rozvitý a několikanásobný; přísudek slovesný / 119 – 127 

  KaS: Dopis / 108 – 109 

  L: Svět žertů a šprýmů / 132 – 145 

  Svět zahradníků a zahrad / 147 – 151 

  Hlavní cíl: sledování ilustrací přečtených ukázek z čítanky i knih 

  Červen / str. 

  J: Skladba – shoda přísudku s podmětem; věta jednoduchá a souvětí; přímá a nepřímá řeč / 128 – 140 

  Závěrečné opakování / 141 – 144 

  KaS: Tiskopisy – telegram / 133 

  L: Svět prázdninových radovánek / 186 – 191 

  Hlavní cíl: tiché čtení se stručným sdělením nebo výtvarným vyjádřením obsahu 

  J, KaS: Chýlová, H., Janáčková, Z., Minářová, E., Zbořilová, J.: Český jazyk 5. Nová škola, Brno 2003. 

  L: Janáčková, Z.: Čítanka pro 5. ročník. Nová škola Brno 2004. 
  Výstupy předmětu český jazyk pro 5. ročník: 
  Komunikační a slohová výchova 

  Čte přiměřeně rychle a plynule s prvky uměleckého přednesu 

  Rozpozná umělecké vybrané žánry – pohádka, pověst, bajka, dobrodružná četba,komiks 

  Zná pojmy rým, verš, sloka 

  Volně reprodukuje text 

  Vytvořený zkrácený zápis textu 

  Recituje básně 

  Dokáže zdramatizovat vhodný text 

  Společně sestaví osnovu k popisu a vyprávění 

  Podle osnovy se jasně a srozumitelně vyjadřuje 

  Zachovává posloupnost děje a hlavní linii příběhu 

  Napíše dopis, příspěvek do časopisu, pozvánku, oznámení 
  Jazyková výchova: 

  Umí určit všechny slovní druhy 

  Určí rod, číslo, pád, vzor podstatných jmen 

  Podstatná jména skloňuje podle vzoru 

  Určí druhy přídavných jmen 

  Zná gramatiku měkkých a tvrdých přídavných jmen 

  Pozná základní druhy zájmen a číslovek 

  Časuje slovesa ve všech časech v oznamovacím způsobu 

  Pozná všechny slovesné způsoby 

  Pozná zvratná slovesa 

  Rozlišuje jednoduché a složené slovesné tvary 

  Zná pojem příčestí minulé a umí ho vytvořit 

  Rozpozná přímou řeč a větu uvozovací 

  Umí užít přímou řeč ve vypravování 

  Pozná podmět a přísudek 

  Rozlišuje podmět holý, rozvitý, několikanásobný 

  Užívá shodu podmětu s přísudkem 

  Správně píše názvy národností 
  Literární výchova: 

  Vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je 

  Volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma 

  Rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů 

  Při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy 


   
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova