Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Kasuistika dítěte

Stránka naposledy upravena 19:23, 6 Kvě 2010 uživatelem Milena Králová
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Katedra psychologie Pedagogické fakulty
  Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
        
   
           Seminární práce
   
   
  z předmětu(kód předmětu)  
   
  Diagnostika dítěte v předškolním věku
   
  Téma: 
   Kasuistika dítěte                       
           
  Seminární práci zadal:
                                            PhDr.Lenka Hříbková PhD.
   
               Předloženou seminární práci samostatně s použitím uvedené literatury vypracoval
  student prezenčního (kombinovaného studia) ……1…… ročníku 
  oboru …Učitelství pro mateřské školy……………………………………………
   
  Jméno příjmení: …        Michael Novotný                 
   
  Adresa bydliště: …        Chomutov
   
  Telefon, e-mail :             michaeelnovotny@seznam.cz
   
   
   
  OSNOVA
   
  1.        Úvod
   
  2.        Uvedení případu
   
   
  3.        Anamnéza
              
  3.1         Rodinná anamnéza
  3.2         Osobní anamnéza dítěte
   
  4.       Problémy (zvláštnosti) dítěte
   
  5.       Návrh případné intervence
   
  6.       Prognostická úvaha
   
   
   
  1. Úvod
   
  Dítě, které jsem si vybral pro tuto kasuistiku předškolního dítěte, má diagnostikovány atypické autistické rysy a vybral jsem si ho proto, že tento druh duševní poruch je velice zajímavý a v případě tohoto dítěte se jedná o vysokofunkční autismus. Z důvodu ochrany osobních údajů jsem zvolil  pro toto dítě fiktivní jméno Jiří Novák.
   
  2. Uvedení případu
   
  Zkoumané dítě je šestiletý chlapec s diagnostikovanými atypickými autistickými rysy. Potíže, kterými trpí, jsou nesoustředěnost, hyperaktivita, špatně snáší změnu prostředí a velký hluk.Jeho zvláštností je, že má velkou schopnost pamatovat si spoustu údajů, se kterými má i zdravý člověk velké problémy.
   
  3. Anamnéza
  3.1. Rodinná anamnéza
   
  Jirka pochází z úplné rodiny, kde fungují oba rodiče. Otec 40 let je nevlastní, pracuje jako kadeřník. Jeho vlastní otec byl Španěl a zemřel. Matka 35 let je na mateřské dovolené.V rodině je ještě mladší sestra ve věku 3 let trpící hyperaktivitou ADHD. Vztahy v rodině jsou velmi dobré, na výchově se podílejí aktivně oba rodiče stejnou měrou. Domácí atmosféra je velice příjemná a rodinná.
   
  3.2. Osobní anamnéza
   
  Průběh gravidity vykazoval těhotenský diabetes. Samotný porod byl bezproblémový. Atypické autistické rysy byly Jirkovi diagnostikovány v jeho 3 letech. Psychomotorický vývoj a vývoj řeči byl zpomalený přiměřeně jeho psychické poruše. Jeho učení se rapidně zlepšilo s příchodem asistenta pedagoga díky jeho aktivnímu přístupu a důslednosti k Jirkovi. Docházka do MŠ zahájena od tří let do speciální třídy pro děti s kombinovanými vadami. Zpočátku byla adaptace obtížná, zlepšení vykazuje až teď. Kognitivní vývoj je na dobré úrovni, rozpozná všechna písmena a číslice, ale má velmi krátké soustředění. Sociální chování - Jirka je klidný chlapec, který se zajímá o výběrové hračky (vlak, proplétačka). Stále si povídá pro sebe nesrozumitelná slova, rozhlíží se po prostoru. Ve svém projevu není odmítavý, nechá se odvést za ruku, rozumí některým pokynům, na které reaguje. Je milý, spíš pomalý, pokud není zabaven hračkou, provádí stereotypní kývavé pohyby s nákrokem do strany. Na počátku měl problémy s utíkáním, dnes už ne. Jirka nenavazuje dlouhodobě oční kontakt, podívá se sporadicky, vteřinově si prohlédne a obrací pozornost jinam. Rozumí jednoduchým slovním pokynům – sedni si, stůj, počkej, jez apod. Nemazlí se, fyzický kontakt mu není příjemný. Na děti nereaguje, neruší ho však.
   
  4.   Problémy (zvláštnosti) dítěte
   
  Jirkovi, vzhledem k jeho psychické poruše, bylo doporučeno strukturované učení. Je potřeba ho zadaptovat na dospělé prostředí a odstranit rušivé elementy. Nevyrovnaný psychomotorický vývoj. Moc neprospělo to, že byl vychováván ve dvojjazyčném prostředí, kde na něho převážně mluvili španělsky. Nezná obavy před nebezpečím, leze do výšek, do ulice při plném provozu apod. Afekty přetrvávají jako jako reakce na změnu prostředí nebo činnosti.
  Vajádření speciálně pedagogického centra: Vyšetření proběhlo na žádost MŠ, matka s vyšetřením a zasláním výsledků MŠ souhlasí. Důvodem vyšetření bylo vřazení Jirky do speciální třídy pro děti s kombinovanými vadami. Dne 6.12.2007 byl chlapec vyšetřen na DPA v Mostě se závěrem poruchy autistického spektra. Doposud byl chlapec v péči neurologa, logopeda a psychologa.
   
  5.   Návrh případné intervence
   
  Jirka má v současnosti největší deficit ze sledovaných složek v oblasti komunikace, sociálního chování a hry. Lze předpokládat, že vzhledem k diagnóze nebude přiměřeně reagovat na běžné metody v logopedické péči, proto je vhodné použít terapii s podporou augmentativní komunikace.
   
  6.   Prognostická úvaha
   
  S ohledem na výsledky speciálně pedagogického vyšetření a vyšetření psychiatra v DPA doporučují odborníci pracovat s dítětem formou strukturovaného učení (modifikace TEACCH programu) v malém kolektivu dětí. Ve vytipované ZŠ bude chlapec pracovat s pomocí asistenta podle individuálního vzdělávacího plánu, který bude zaměřen na období adaptace s použitím strukturovaného učení.. Pro zahájení práce s Jirkou vypracuje speciální pedagog SPC návrh na individuální plán v domácím prostředí a v ZŠ. Součinnost těchto všech prostředků by měla dosáhnout u Jirky zlepšení ve všech kritických oblastech.
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova