Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Řečová výchova

Stránka naposledy upravena 13:07, 8 Kvě 2010 uživatelem Milena Králová
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Katedra preprimárního a primárního  vzdělávání Pedagogické fakulty
  Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
        
   
           Seminární práce
   
   
  z předmětu (kód předmětu)    Řečová výchova
   
   
   
   
  Téma:                            Krátký příběh „co se děje v trávě“                                                
                           
           
  Seminární práci zadal:                                    PhDr. Romana Šikulová Ph.D.
                                           
   
               Předloženou seminární práci samostatně s použitím uvedené literatury vypracoval
  Student kombinovaného studia                2. ročníku 
  Obor   Učitelství pro mateřské školy
   
  Jméno příjmení                Michael Novotný            
   
  Adresa bydliště               Chomutov            
   
  Telefon, e-mail                 michaeelnovotny@seznam.cz
   
   
  Osnova
   
   
   
   
  1.      Úvod
   
  2.      Krátký příběh
   
  3.      Řečové aktivity
   
  4.      Závěr
   
  5.      Použité zdroje
   
   
  1.      Úvod
   
  V této seminární práci se budu zabývat rozvojem řeči a řečových dovedností u dětí předškolního věku. Na krátký text na téma „co se děje v trávě“ zde nabídnu několik různorodých možností, jak zábavným a přitom účinným způsobem rozvíjet a zdokonalovat řečové dovednosti dětí. Podle mých zkušeností z praxe učitele v mateřské škole vím, že jedním z nejlepších prostředků pro rozvoj dětské osobnosti je dramatická výchova. Proto v této práci budu pracovat hlavně s dramatikou.
   
  2.      Krátký příběh
   
  Byl krásný slunečný den. Stébla trávy na louce se hýbala ve větru a obyvatelé louky se sešli, tak jako každý den, ve stínu nízkých břízek na okraji louky, aby si poslechli příběh, který na svých cestách po nebi zažilo sluníčko. Všichni obyvatelé louky poslouchali se zatajeným dechem, nikdo se ani nepohnul. Mravenci, včelky, květiny, ptáčci, zajíčkové, veverky, no prostě úplně všichni bedlivě naslouchali sluníčku v jeho vyprávění. Když sluníčko dovyprávělo svůj neuvěřitelný příběh, na louce nastal šum. Všichni si začali mezi sebou povídat, jaké že to dobrodružství sluníčko zažilo. Jedni povídali „ale to snad ani není možné“, druzí zase „ tééééda, to sluníčko se tedy má, pluje si po obloze a ještě zažije tolik krásných dobrodružství“. Copak asi,děti, mohlo sluníčko zažít tak krásného a zajímavého, že si o tom dodnes obyvatelé louky povídají???
   
  3.      Řečové aktivity
   
  3.1.Komunikativní kruh
  Děti se posadí ve třídě na koberec do kruhu a paní učitelka jim přečte příběh „co se děje v trávě“. Poté, co příběh dočte, zeptá se dětí, jaký asi příběh sluníčko obyvatelům louky vyprávělo. Dítě, které začne svůj vlastní příběh vyprávět, dostane do ruky zástupný předmět a až bude chtít, předá jej kamarádovi, který bude ve vyprávění příběhu pokračovat.
   
  3.2.Rytmizace slov
  Děti se postaví do kruhu a paní učitelka začne rytmizovat stylem „já-jsem-ve-ver-ka“ a ukáže na nějaké dítě v kruhu. To si vybere také nějaké zvířátko, které bude rytmizovat např. „já-jsem-mra-ve-nec“. Opět vybere nějakého kamaráda, který bude pokračovat stejným způsobem. Snažíme se, aby se všechny děti v rolích vystřídaly.
  3.3.Zapamatoval/a jsi si zvířátko?
  Děti se opět posadí do kruhu. Aby si lépe zapamatovaly zvířátka, resp. kamaráda, postupně začnou říkat, jaké zvířátko jsou. Např. „já jsem Honzík mravenec“. Dítě po jeho pravé ruce řekne „Honzík je mravenec a já jsem Verunka veverka. Pokračuje další dítě „Verunka je veverka a já jsem Jirka zajíček“ a tak to pokračuje až do té doby, než se všechny děti vystřídají.
   
  3.4.Postřehová hra
  Jedno dítě pošleme za dveře. Ostatní děti, které zůstanou ve třídě, si určí mezi sebou jednoho, který se schová třeba za zástěnu. Dítě, které bylo za dveřmi, se pak snaží uhodnout, jaké zvířátko nám ze třídy (louky) zmizelo. „Já jsem Honzík mravenec a chybí tady na louce Anička motýlek“. Hra pokračuje dále až po prostřídání všech dětí.
   
  3.5.Smyslová hra
  Děti se rozestaví po třídě a budou kývavými pohyby předvádět trávu ve vánku. Na jednu stranu louky postavíme jedno dítě jako sluníčko a na druhou stranu dítě zastupující nějaké zvířátko. Tomuto dítěti zavážeme oči a sluníčko na něj volá např.“mravenečku pojď za mnou“ a takto ho navádí přes pole. Děti, které předvádějí stébla trávy, mohou pohyby doprovázet i šuměním anebo různými zvukovými doprovody.
   
  3.6.Postřehová hra
  Děti si vezmou ve třídě nějakou věc, která jim je nejbližší. Potom chodí po třídě a mezi sebou si předměty vyměňují tímto způsobem: “tohle je veverky panenka“, předá jí Honzíkovi a on zase Veverce svůj předmět a řekne “tohle je mravenečkovo autíčko“. Výměny pokračují dále po nějaký časový úsek. Pak paní učitelka hru zastaví a každé dítě poví, čí má v ruce předmět a ostatní vzpomínají, jestli daný předmět opravdu patří tomu dotyčnému.
   
  4.      Závěr
  Tyto hry a činnosti rozvíjejí u dětí kromě řečových dovedností také smyslové vnímání, kooperaci, obrazotvornost, paměť, postřeh a jiné. Většina činností je vhodná pro děti 5 a 6 leté. U menších dětí bych zvolil jednodušší formy a snížil náročnost jednotlivých úkolů. Tyto hry a činnosti se mi v mé praxi velice osvědčily. Je důležité pro každou činnost před jejím začátkem děti dostatečně motivovat a zaujmout je tak, aby se samy nenásilnou formou zapojovaly. Krásně se tímto způsobem dají rozvíjet všechny oblasti uvedené v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání, tj. Dítě a jeho tělo, Dítě a společnost, Dítě a jeho psychika, Dítě a svět a Dítě a ten druhý.
   
  5.      Použité zdroje
   
  -          Novotný, M., Vlastní zkušenosti z praxe v mateřské škole.
  -          http://www.garyl.estranky.cz/., Předškoláci – nápady.
  -          Dramatická sekce MŠ Chomutov., Tvořivá dramatika.
   
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova