Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Přírodovědné křečkoviny 2

Stránka naposledy upravena 04:26, 31 Bře 2010 uživatelem Mgr. Petra Stanjurová
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Cíl

  - opakování učiva o rostlinách, třídění rostlin dle stavby těla, dle místa výskytu

  - opakování učiva o živočiších, třídění dle stavby těla, dle místa výskytu

  - rozvoj vyjadřovacích schopností při odpovídání na otázky

  - rozvoj schopnosti rychle reagovat

   

  Popis aktivity: Aktivitu je nejvhodnější využít jako opakování probraného učiva - několika témat, učebních celků.

  Stejně jako křeček, tak i vy sbírejte a „křečkujte“ korálky. Kdo jich jako první nasbírá deset (pět, osm...), je vítězem. Korálek získáte, pokud správně odpovíte na otázku. Tuto hru může hrát různý počet žáků. Jeden z nich (učitel) je rozhodčí, který kontroluje správné odpovědi na otázky s číslem 11 – 66. Ostatní po řadě házejí kostkou vždy 2× a zapíší vedle sebe získané cifry. (např. Hodí – li trojku a pětku, získá číslo 35.) Rozhodčí mu přečte otázku s číslem 35 a házející odpovídá. Pokud odpoví správně, získává korálek. Pokud odpoví chybně, otázku si nechává do dalšího kola, kde na ni musí odpovídat znovu.

  Pozn: Zpracováno dle učebnice přírodovědy pro čtvrtý ročník základní školy, nakladatelství Nová škola

  Potřebný čas:

  libovolně, například:

  - 10 min jako úvodní opakování

  - 30 min jako pololetní opakování

  Doporučený věk: čtvrtý ročník základní školy
  Potřebné pomůcky:

  Pomůcky: kostka, list s otázkami (viz přiložený soubor), korálky (či jiné předměty).

   

  Využito v předmětu: Přírodověda
  Vazby na RVP:

  Výstupy:
  - zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
  - porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy
   

  Klíčové kompetence:

  Kompetence k učení: vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení

  Kompetence k řešení problémů - samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení

  Kompetence komunikativní: formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

  Kompetence sociální a personální: vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

   

  Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět
  Vzdělávací obory: Člověk a jeho svět - rozmanitost přírody
  Průřezová témata:
  Odkazy:

  historické křečkoviny

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 1

  SouborVelikostDatumAutor
   přírodovědné křečkoviny 2. doc.doc
  List s otázkami
  54.5 kB09:18, 25 Bře 2010Mgr. Petra Stanjurová