Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Základní škola praktická

Stránka naposledy upravena 22:29, 2 Črvec 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
  Toto heslo bylo založeno Lucií Knotovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
  upravování  hesla.

  Obsah stránky:

  Výklad hesla

  V tomto typu školského zařízení se vzdělávají žáci, kteří se nemohou s úspěchem vzdělávat na základní škole běžného typu. Jedná se o žáky s lehkým mentálním postižením. Hlavním cílem základní školy praktické (původně zvláštní školy) je umožnit žákům s lehkým mentálním postižením pomocí výchovně vzdělávacích prostředků a metod dosáhnout co nejvyšší úrovně znalostí, dovedností a rozvoje osobnostních kvalit při respektování jejich individuálních zvláštností. Veškeré cíle výchovné a vzdělávací práce směřují k přípravě žáků na jejich zapojení, případně úplnou integraci do běžného života.

  "Zařazení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami do základní školy praktické provádí ředitel školy na základě doporučení školského poradenského zařízení a souhlasu rodinného zástupce. Žáci základní školy praktické se vzdělávají pod vedením kvalifikovaných učitelů, speciálních pedagogů." (Švarcová, 2006, s. 75)

  Základní škola praktická trvá devět ročníků a člení se na 1. stupeň (1.-5. ročník) a 2. stupeň (6.-9. ročník). (Pipeková, 2010, s. 299)

  Poněkud znepokojujícím jevem je skutečnost, že v zákldních školách praktických stoupá počet žáků s poruchami chování. Tito žáci jsou spíše obtížně vychovatelní než mentálně postižení. Doporučuje se, aby byli vzděláváni v běžných základních školách  a aby se jejich kázeňské problémy řešily spíše etopedickými než psychopedickými přístupy (  Švarcová, 2006, s. 74)  

  Vzdělávací programy v ZŠ praktické a cíle těchto programů 

  Žáci s lehkým mentálním postižením se od školního roku 2007/2008 vzdělávají podle školních vzdělávacích programů vytvořených na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (RVP ZV LMP, 2005).“ (Pipeková, 2010, s. 299)

  Vzdělávací obsah je v RVP ZV LMP rozdělen do vzdělávacích oblastí.  V tomto programu je respektována snížená rozumová úroveň žáků a rozsah učiva je tomu přizpůsoben. Očekávané výstupy jsou prakticky zaměřené a využitelní i v běžném životě.

  Cílem edukačního procesu v základní škole praktické je vybavit žáky s lehkým mentálním postižením souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná a umožní jim efektivně a  odpovídajícím způsobem jednat v různých situacích. K důležitým klíčovým kompetencím pro žáky s lehkou mentální retardací patří kompetence pracovní, komunikativní a kompetence sociální a personální.

  V praktických školách platí i dobíhající Vzdělávací program zvláštní školy (v platnosti od 1. 9. 1997, od 1. 9. 2006 aktualizace učebních plánů)

  Hodnocení žáků

  K hodnocení žáků používáme tradiční klasifikační stupně. Hodnocení může být také prováděno formou slovního hodnocení nebo kombinací obou způsobů (školský zákon č.561/2004 Sb). Stupeň základní vzdělávání získá žák úspěšným ukončením základního vzdělávání dle příslušného vzdělávacího programu v základní škole nebo v základní škole praktické. ( Pipeková, 2010, s.298-299)

  Použité zdroje a literatura

  •  PIPEKOVÁ, J.Kapitoly ze speciální pedagogiky.3.vyd. Brno: Paido, 2010. ISBN: 978-80-7315-198-0.
  • ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace. 3.vyd. Praha: Portál, 2006. ISBN: 80-7367-060-7.

   

   

   

   

  Klíčová slova
  • Hodnocení
  • klíčové kompetence
  • lehká mentální retardace
  • očekávané výstupy
  • rámcový vzdělávací program
  • vzdělávací program zvláštní školy
  • vzdělávání
  • výchova
  • školská zařízení