Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Didaktická vycházka

Stránka naposledy upravena 08:21, 20 Říj 2011 uživatelem Pavlína Hublová
  Toto heslo bylo vytvořeno Evou Zirhutovou
  Heslo bylo vloženo s laskavým svolením občanského sdružení O.S. Místo pro život HON a ZŠ a MŠ v Nečíni
  Zahajte diskuzi vložením komentáře pod stránkou nebo v modulu Diskuze.

  Obsah stránky:

  Garantovany-obsah.png

   

  Výklad hesla

  Vycházky s dětmi do přírody nebo za kulturními a historickými objekty  a památkami jsou ve školní praxi běžné. Problémů spojených s touto pro učitele náročnou formou výuky ale není málo. Na prvním místě jmenujme čas. Toho není mnoho, na rozdíl od  výukových povinností a úkolů. Problémem je např. i malá atraktivita toho, co děti mohou kolem sebe na vycházce vidět, poznat, zažít v konkurenci s tím, co k nim  přichází v atraktivnější podobě z médií, televize a videí.

  Přesto si troufáme říct, že promyšlená a dobře připravená didaktická vycházka má velkou šanci dítě oslovit a obohatit jeho vnímání a poznání. Jejím prostřednictvím se mohou dostat do výuky živé konkrétní informace, které pomohou probudit zájem o případné informace navazující – obecné, teoretické.

  Bylo by nošením dříví do lesa, rozebírat důležitost provázanosti vycházky s probíraným tématem, raději se budeme zabývat okruhy, které souvisejí s její větší efektivitou.

  Dostupnost

  Běžná vycházka by neměla být delší než 1 až 2 vyučovací hodiny. Výjimkou jsou vycházky za významnými krajinnými a historickými prvky, které mají regionální a nadregionální význam a do výuky je zařazujeme jen ojediněle.

  Stanovení  cíle

  Jednoznačně a  srozumitelně definovat úkoly, které mají na vycházce žáci splnit a následně jejich splnění vyhodnotit. Nastavit úkoly tak, aby umožnily dokonalé zvládnutí. To samo o sobě většinou postačí k tomu, aby žáci zažili pocit uspokojení a my nemuseli používat „berličky“ (hry, soutěže, hledání sladkých pokladů a pod.), abychom zvýšili atraktivitu vycházky.

  Vyvarovat se vycházek typu: jdeme se podívat na kytičky nebo jdeme na vycházku podél řeky, kdy učitel děti upozorňuje na zajímavosti, které je možno vidět. Některé děti obvykle s učitelem spolupracují, část dětí ne a vycházka je pro ně především odpočinek od školní práce.

  Využítí nových poznatků o fungování mozku

  Na základě nových diagnostických metod toho dnes víme o fungování mozku více nežli dříve. Proč toho nevyužít i pro zvýšení efektivity didaktické vycházky?

  • Oživit asociace, které děti s tématem vycházky již mají uloženy v paměti. Ochotu vnímat a  otevřít se novým poznatkům a  prožitkům zvýší uložené zážitky a pozitivní emocionální vzpomínky, které s tématem byť vzdáleně souvisí. Před vycházkou k přehradní hrázi „oživitasociace spojené s posledními ničivými povodněmi, před vycházkou na středověký hrad asociace spojené s filmy a filmovými pohádkami odehrávajícími se na  hradech apod.

  Ochotu otevřít se novému můžeme zvýšit, zařadíme-li před vycházku předvídání toho, co můžeme na vycházce očekávat. Např. před botanickou vycházkou kolik druhů rozkvetlých květin lze očekávat, popř. jaké známé druhy.

  • Zapojit více smyslů. Podaří-li se učiteli propojit činnosti informativního charakteru s úkoly, které vyžadují zapojení více smyslů, může docílit toho, že se vědomosti spojené s vycházkou snáze a trvaleji vryjí do dlouhodobé paměti. Vycházku spojenou s poznáváním stromů spojit s hmatovými vjemy (poznání několika druhů podle kůry), vycházku po jarní cestě se sluchovými vjemy zvuky na cestě (vzdálená auta, ptáci, kobylky...), vycházku spojenou s poznáním kostela nebo staré budovy s čichovými vjemy vnímat  vůni vnitřku katedrály a porovnat ji s čichovými vjemy jejího okolí.
  • Integrovat téma vycházky do více výukových předmětů. Vycházka může být zaměřena jednooborově – přírodovědněhistoricky, ale většího efektu dosáhneme, propojíme-li její obsah i s jinými obory, předměty.

  Téměř vždy se nabízí výtvarný přesah. Pohled hledáčkem fotoaparátu a pořízení obrazových záznamů pro další výtvarnou práci, sběr vhodného materiálu pro výtvarné rozvinutí, rychlé výtvarné záznamy objektů a struktur technikou frotáže, skicy a náčrtky pro následné rozpracování náročnějšími výtvarnými technikami.

  Chůze podle mapy, tvorba plánů, map a záznamy do nich spadají do předmětů vlastivědazeměpis.

  Někdy je vhodné zařadit i tělovýchovné aktivity a hry.

  Zajímavé a málo využívané jsou činnosti spojené se zvukovými vjemy, se kterými se může pracovat následně v hudební a výtvarné výchově.

  Není těžké si představit i propojení vycházky s nabráním podkladového materiálu pro slohové útvary: popis, rozhovor, reportáž a další – propojení do českého jazyka.

  Smysluplnost

  Snadno lze tento požadavek splnit, jestliže děti monitorují nějaké území, objekt, výskyt živočichů atd. a zpracované zjištěné údaje umístí nebo zašlou někam, kde mohou posloužit dobrému účelu, jsou vytištěny nebo trvale vystaveny. Tohoto požadavku lze docílit prostřednictvím našeho portálu v sekci Lokální informace, kam děti a učitelé mohou umísťovat informace zjištěné z okolí škol a jejich bydlišť.

  Možnost výběru

  Svobodná volba je kouzelným proutkem v rukou učitele. Nedává dětem možnost, zda dělat či nedělat, ale umožňuje jim vybrat si mezi dvěma či více úkoly, mezi pořadím kroků (co dříve, co později), popř. jakým způsobem, zda sám nebo ve skupině.

  Atraktivita didaktické vycházky

  Prvky a objekty, za kterými se malé školní výpravy dělají, mohou jen málokdy konkurovat obrazovým a filmovým záznamům z televize, internetu a videí. Je třeba zvýšit atraktivitu činností a metod, které se v souvislosti s tématem nabízejí. Klasický způsob, kdy učitel prokládá vycházku zastaveními, na kterých děti upozorňuje na zajímavosti, není z didaktického hlediska příliš efektivní. Nemusí tomu být ani v případě, kdy děti objekty venku kreslí.

  Posílení zájmu dívat se kolem sebe a více vnímat se dá dosáhnout, použijeme-li fotoaparáty (ne zcela tradičním způsobem), papírové hledáčky, přístroje GPS, dalekohledy a lupy, přístroje zaznamenávající zvuky nebo zajímavé přírodovědné pomůcky.

  Použité zdroje a literatura

  • Heslo bylo vloženo s laskavým svolením občanského sdružení O.S. Místo pro život HON a ZŠ a MŠ v Nečíni   ZIRHUTOVÁ, Eva. Místo pro život – Environmentální prvek [online]. 2011 [cit. 2011-09-12]. Didaktická vycházka - Popis metody . Dostupné z WWW: <http://mistoprozivot.cz/zakladni-met...a/popis-metody>.

  Doporučená literatura a odkazy ke studiu

  • BELZ, H., SIEGRIST, M.: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení – východiska, metody, cvičení a hry. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-479-6
  • FISCHER, R.: Učíme děti myslet a učit se – praktický průvodce strategiemi vyučování. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-120-7
  • KOPŘIVA, P., NOVÁČKOVÁ, J., NEVOLOVÁ, D., KOPŘIVOVÁ, T.: Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála, 2007. ISBN 80-901873-7-4
  • KOVALIK, S.: Integrovaná tematická výchova. Kroměříž: Spirála, 1995. ISBN 80-901873-0-7
  • STEELOVÁ, J. a kol.: Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Příručka III – VIII. Praha: Kritické myšlení, o.s., 2007
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova