Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Znalostní společnost

Stránka naposledy upravena 09:20, 17 Říj 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
  Toto heslo bylo založeno Marcelou Novákovou.
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a upravování hesla.

  Výklad hesla

  Znalostní společnost je dnes mezinárodně uznávaná a prosazovaná koncepce, podle níž další rozvoj a zdokonalování společnosti musí být podporován tím, že se všichni lidé v průběhu života vzdělávají;  celoživotní učení se stává součástí způsobu života.
   
  Pojmenování znalostní společnost / učící se společnost / společnost vědění (knowledge society / learning society) vystihuje její charakteristický znak, jímž je znalost, vědění, vzdělávání. Znalost je strukturovaný souhrn vzájemně souvisejících poznatků a zkušeností z určité oblasti nebo k nějakému účelu. Umožňuje provádět myšlenková pozorování a experimenty a předpovídat tak chování skutečné věci nebo vytvářet strategie umožňující s danou věcí dosáhnout určeného cíle.
   
  Prakticky všechny oblasti dnešní společnosti jsou na znalostech závislé. Pro znalostní společnost je typické, že umožňuje mnohem rychlejší, rozsáhlejší a efektivnější globální výměnu informací a znalostí. Vzrůstá podíl výrobků, které jsou relativně nenáročné na suroviny, ale vyžadují rozsáhlé know-how. Do centra zájmů se tak dostává vzdělání jakožto rozhodující činitel kvality.
   
  Schopnost učit se, akumulovat znalosti a zkušenosti a znovu je aplikovat je klíčovým principem znalostní společnosti. Lidé již nemohou očekávat, že celý život stráví v jedné oblasti zaměstnání či dokonce na jednom místě. Jejich profesní dráha se bude nepředvídatelně měnit, budou potřebovat dovednosti pro zaměstnání, která dnes možná ještě ani neexistují. Úspěch jednotlivce ve znalostní společnosti a hospodářství založeném na učení bude vyžadovat schopnost neustále se v životě různými způsoby učit a schopnost rychle a efektivně se přizpůsobovat měnícím se situacím. Pokud má škola připravit lidi na život v moderním světě, musí je nasměrovat k celoživotnímu učení. Žáci by měli odcházet ze školy vybaveni schopnostmi a motivací převzít odpovědnost za své další učení v průběhu života a souborem znalostí, dovedností a postojů využitelných k jejich osobnímu naplnění, sociálnímu začlenění, aktivnímu občanství a zaměstnatelnosti.
   
  Z uvedeného vyplývá, že mnohem důležitější, než učit děti konkrétním znalostem či dovednostem, je podporovat jejich schopnost učit se. 

  Doporučená literatura a odkazy ke studiu

  • HAMMER, M. Agenda 21. Co musí každý podnik udělat pro úspěch v 21. století. Praha: Management Press 2002. ISBN 80-7261-74-0.
  • HELUS, Z. Teoretická východiska pojetí učitele v době měnících se nároků na školu a vzdělávání. In Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta 2008, s. 11 – 28. ISBN 978-80-7290-384-9.
  Klíčová slova
  • celoživotní učení
  • klíčová kompetence k učení
  • společnost vědění
  • znalostní společnost