Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Znakový jazyk

Stránka naposledy upravena 15:14, 1 Črvec 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
  Toto heslo bylo založeno Lenkou Říhovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
  upravování  hesla.

  Výklad hesla:

  Znakový jazyk tvoří spolu s dalšími komunikačními systémy vycházejícími z národního jazyka komunikační systém neslyšících osob.

  Sdělovací kód ZJ je tvořen čtyřmi základními složkami:

  • souhrn vlastních znaků neslyšících
  • doprovodná mimika a komunikační postoj
  • prstová abeceda
  • vizualizovaná mluvená čeština (zřetelná artikulace jednotlivých slov tak, aby bylo umožněno odezírání)

  Rozlišujeme mezi vlastním (např. českým) znakovým jazykem neslyšících a národním znakovaným jazykem.

  Český znakový jazyk = přirozený a plnohodnotný komunikační systém tvořený specifickými vizuálně-pohybovými prostředky (tvarováním rukou, jejich postavením a pohyby, mimikou, pozicemi hlavy a horní části trupu) se základními atributy jazyka (znakovost, systémovost, dvojí členění, produktivnost, svébytnost a historický rozměr)
  • gramatika je zcela nezávislá na jakémkoliv mluveném jazyce
  • základní dorozumívací jazyk neslyšících

  Znakovaný český jazyk

  umělý jazykový systém, který usnadňuje dorozumívání mezi slyšícími a neslyšícími. - využívá gramatické prostředky češtiny, simultánní překlad - čeština je současně hlasitě nebo bezhlesně artikulována

  Pojmy:

  Znaková řeč neslyšících – individuální znakový projev jednotlivce

  Znak do řeči (ZDŘ) - kompenzační prostředek pro osoby s řečovým postižením. Není to znaková řeč. ZDŘ přidává ke znaku mluvené slovo, charakterizuje ji to, že doplňuje znakem jen nejdůležitější slova ve větě. ZDŘ je doplňkem, nikoli náhradou mluvené řeči. Používá se jako jedna z cest, jak u dětí s hlubším mentálním nebo kombinovaným postižením stimulovat rozvoj řeči.

  Použité zdroje a literatura:

  • KRAHULCOVÁ, B. Komplexní komunikační systémy sluchově postižených, Praha : Univerzita Karlova, 2001. ISBN 80-246-0329-2.
  • KUBOVÁ, L. Alternativní komunikace, cesta ke vzdělávání těžce zdravotně postižených dětí, Praha: Tech-market, 1996. ISBN 80-902134-1-3.
  Klíčová slova
  • komunikace
  • neslyšící
  • znaková řeč
  • znakování
  • znakový jazyk