Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Vztah žák-žák

Stránka naposledy upravena 08:43, 28 Lis 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
  Toto heslo bylo založeno Prof. RNDr. Erikou Mechlovou, CSc.,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
  upravování  hesla.

  Výklad hesla

  Vztah žák-žák je součástí klimatu třídy. Jedná se o mezilidský vztah, který ovlivňuje žákovo učení se a chování ve škole, žákovu spokojenost ve třídě, jeho sociální roli ve třídě apod.

  Vztah žák-žák je determinován:

  • pohlavím,
  • věkem,
  • osobnostními zvláštnostmi (jde například o temperament, charakter, emoce, motivace, sebepojetí, zájmy, schopnosti),
  • příslušností k určité sociální či zájmové skupině,
  • postoji (mohou být kladné, neutrální, záporné),
  • vzájemným působením.

  Vztah žák-žák souvisí také s jejich sociálními potřebami, např.:

  • potřebou nápodoby,
  • potřebou identifikace,
  • potřebou moci,
  • potřebou pozitivních vztahů,
  • obavou ze ztráty pozitivních vztahů.

  Vztah žák-žák ve třídě je možno měřit pomocí sociometrických metod. Například pomocí sociometrického dotazníku lze sestrojit sociogram žáků dané třídy. Ze sociogramu lze z kladných vazeb vyčíst, kteří žáci jsou vysoce sociabilní (směřují k nim kladné vazby většiny žáků – jedná se zpravidla o jednoho až dva žáky ve třídě). Ze záporných vazeb v sociogramu lze naopak odhalit žáky, kteří jsou na okraji sociálního pole třídy a kterým učitel musí pomoci při jejich zařazení do třídního kolektivu. Dále z uzavřených struktur žáků v sociogramu (kladné vazby jsou obvykle uzavřeny pouze mezi čtyřmi až pěti žáky třídy – ti  se volí pouze navzájem) je možno usuzovat o nežádouccích strukturách. Tyto nežádoucí struktury mohou někdy zcela narušit klima třídy, je proto nutno je narušit.

  Použité zdroje a literatura

  • PRŮCHA, Jan; WALTEROVÁ, Eliška; MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. Praha : Portál, 2003. 322 s. ISBN 80-7178-772-8.
  • ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-463-X.
  • POL, M., HLOUŠKOVÁ, L., NOVOTNÝ, P., ZOUNEK, J.Kultura školy. Příspěvek k výzkumu a rozvoji. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-3746-6.
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova