Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Vzdělávání žáků-cizinců

Stránka naposledy upravena 18:26, 11 Kvě 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?

  Garantovany-obsah.png

  Toto heslo bylo vytvořeno Kristýnou Titěrovou,
  Zahajte diskuzi vložením komentáře pod stránkou nebo v modulu
  Diskuze.

  Výklad hesla:

  Vzdělávání občanů jiné národnosti pobývajících na našem území se řídí především §20 školského zákona. Ten zajišťuje rovný přístup žákům plnícím povinnou školní docházku v základních školách, nižších stupních gymnázií a odpovídajících ročníků konzervatoře, jak k základnímu vzdělávání, tak ke školnímu stravování a školským službám (tedy např. školní družině). Důležité je, že od novelizace z roku 2008 (zákon č. 343/2007 Sb.) mají přístup k základnímu vzdělávání všechny děti-cizinci, to znamená i ty, které na našem území pobývají nelegálně[1]. K předškolnímu, uměleckému, střednímu a vyššímu vzdělávání je cizinec povinen doložit oprávněnost pobytu.
   
  Podle tohoto zákona se žáci-cizinci dělí do tří základních „kategorií“, na základě kterých se v zásadě liší jejich vzdělávací možnosti:
   
  Občané EU
  Rodinní příslušníci občanů EU mají přístup ke vzdělávání za stejných podmínek jako občané ČR. Navíc mají možnost navštěvovat bezplatně tzv. třídy pro jazykovou přípravu, kde se jim dostane 70 hodinového kurzu základů českého jazyka. Tyto školy určuje krajský úřad a ředitel školy je povinen o nich informovat rodiče žáků-cizinců do jednoho týdne po přijetí do školy. Navíc mají na žádost zákonných zástupců nárok na výuku mateřského jazyka. Aktuální seznam škol poskytujících vzdělávání cizinců je na http://www.inkluzivniskola.cz/organizace-integrace-cizincu/seznam-zakladnich-skol-pro-deti-z-eu .
   
  Azylanti
  Azylanti a žadatelé o mezinárodní ochranu mají dle metodického pokynu (http://www.meta-os.cz/pic/doc/Metodicky_pokyn_ke_skolni_dochazce_zadatelu_o_azyl.doc) také nárok na bezplatnou základní jazykovou přípravu, která se realizuje ve „vyrovnávacích třídách“. Navíc azylanti a žadatelé o mezinárodní ochranu patří dle paragrafu 16 školského zákona mezi žáky se SVP se sociálním znevýhodněním, proto mají školy možnost požádat krajský úřad o zřízení pozice asistenta pedagoga jako vyrovnávacího opatření jejich speciálních vzdělávacích potřeb.
   
  Cizinci ze třetích zemí
  Mezi cizince ze třetích zemí patří občané států mimo EU, kteří zároveň nespadají do kategorie azylantů. Týká se to tedy především pracovních migrantů. Tato „kategorie“ cizinců je ve školském zákoně opomenuta, mají sice právo na základní vzdělání, což jim zaručuje především Úmluva o právech dítěte (http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/umluva-o-pravech-ditete.pdf ), ale na bezplatné kurzy češtiny právo nemají. MŠMT tento nedostatek od roku 2010 řeší vypsáním dotačního programu.
   
  Nostrifikace
  Nostrifikace neboli uznávání zahraničního vzdělávání je pro cizince zásadní, pokud chtějí pokračovat ve studiu, případně uplatnit své vzdělání na trhu práce. Této problematice se podrobně věnuje sdružení META na stránce http://www.meta-os.cz/pic/88-nostrifikace.aspx.
   
  inkluzivni_skola_male_3.gif
   
  Co lze dělat, když má škola problémy s dorozumíváním s rodiči?
  Jak se vyrovnat se situací, kdy rodiče žáka mluví špatně česky? Jednou z cest je přizvat k jednání tlumočníka. V zájmu školy by mohlo být obracet se často na tlumočníky externí, kterým mohou obě strany důvěřovat. Lze se např. obrátit na některé NNO z kraje, případně např. na krajanské spolky, atd. V případě, že škola potřebuje od rodičů úřední potvrzení a informované souhlasy, je dobré mít v záloze někoho, prostřednictvím něhož lze vše potřebné přeložit. 
  Pokud by škola trvala na tom, že by si měli rodiče tlumočníky vodit sami, tak webovém portále http://www.inkluzivniskola.cz/organizace-integrace-cizincu/informace-pro-rodice-jazykove-verze, je taková žádost o tlumočníka v různých jazykových mutacích k dispozici.
   
  A jak se vyrovnat s neznalostí jazyka u žáků?
  Na mimořádnou formu studia mají nárok pouze žáci-cizinci z EU a těch je na českých školách paradoxně nejméně. V každém kraji by ale měly být spádové školy, kam můžete cizince z EU na jazykový kurz poslat. Informace o těchto školách by měly mít jednotlivé Odbory školství na krajích. 
  Obecně se málo využívá možnost připravit těmto žákům individuální vzdělávací plán. I zde pomáhá http://www.inkluzivniskola.cz/organizace-integrace-cizincu/individualni-vzdelavaci-plan.
   
  Které publikace pomohou učiteli?
  Jak připravit třídu na příchod cizince?
   
  Na portále http://www.inkluzivniskola.cz/ je také část věnovaná přípravě na příchod žáka do třídy a práci s kolektivem.
   
  Využít lze i tyto možnosti:
   
  1/ Metodické materiály
  Meta o.s. vydalo ve spolupráci s OSN materiál s názvem Putování s Carly. Je to příběh malého děvčátka, které se vlivem tragických okolností ocitne na útěku z domova. Film seznamuje nenásilnou formou malé diváky s osudy uprchlíků a je východiskem pro různé aktivity nejen na téma migrace. Součástí výukového materiálu je i metodická příručka pro učitele usnadňující práci s filmem, která nabízí i aktivity na téma hodnoty, emoce a tolerance. Tato pomůcka je složena z videonahrávky a sešitu, kde je pro učitele popsáno, jak s ukázkou pracovat. Materiál je určen pro první stupeň.
   
  Na stránkách ČT je ke stažení 10dílný pořad Děti v Čechách - cyklus portrétů dětí, které u nás žijí, i když se tu nenarodily (děti z Rumunska, Ukrajiny, Vietnamu, Čečenska, Srbska...). Myslím, že by se to dalo využít k přípravě dětí na příchod spolužáka-cizince i k tématům multikulturní výchovy.
   
  2/ Podpora spolužáků
  Vytvořit ve třídě, případně ve škole tzv. peer support - podporu spolužáků. Vybrat ve třídě několik dětí, které budou novému spolužákovi/žačce nápomocni při konkrétních, předem známých situacích (přestávka, jídelna, TV, sedět v lavici, ..). Aby měl/a pocit, že se má vždy na koho obrátit. 
  Důležité je také zhodnotit, nebo spíše ocenit vklad nového žáka - cizince do třídy. Co s sebou přináší? Nový jazyk, novou kulturu, zvyky, zkušenosti atd. Nebylo by například i nám příjemné, kdybychom přišli do nové školy a na nástěnce například viděli svou vlajku, fotky/pohlednice míst ze své země atd.? Nechte např. ostatní děti vymyslet, jak nenásilně přivítat nového spolužáka s tím, že zapojíte především jejich empatii - co jim by bylo příjemné, a co už by jim vadilo.
   
  Které školy byly v diskusích uvedeny jako příklady dobré praxe:
  • ZŠ Staňkova, Brno - www.zsstankova.eu - zajišťuje výuku češtiny jako cizího jazyka v rámci volitelného předmětu, který žákům cizincům nabízí 3 x týdně v odpoledních hodinách. Jejich "dobrá praxe" bude zveřejněna na webu META, o.s.
  • ZŠ Olešská, Praha - www.zs-olesska.cz/project/?cat=19 - škola s rozšířenou výukou jazyků, která získala finanční dotaci z ESF na speciální výuku ČJ pro cizince na vaší škole
  Výukové materiály a pomůcky (citace nejsou úplné, pocházejí z diskusního fóra):
  • učebnice Učíme se česky
  • brožurka základních frází ve vietnamštině, kterou vydala Lída Holá
  • učebnice Český den s manuálem pro učitele, ke stažení na stránkách http://www.varianty.cz; tato učebnice vznikla pro potřeby azylových středisek a je určena právě pro skupiny, kde je jediným zprostředkujícím jazykem čeština
  • publikace S vietnamskými dětmi na českých školách, ke stažení na stránkách klubu Hanoi 
   http://www.klubhanoi.cz/view.php?cisloclanku=2009052201
  • Jazykové středisko vydalo před několika lety učebnici češtiny pro vietnamské studenty, všechna slovíčka a fráze jsou jak v češtině, tak ve vietnamštině a děti si mohou doma cvičit češtinu i bez učitele - lze si ji objednat mailu gtien@seznam.cz nebo na tel. 775/320 229
  • učebnici Čeština pro malé cizince 1,2 , nakl. SEVT, 2004, kolektiv autorek Kotyková, Lejnarová, Kinkalová
  • DVD Linguafilm Czech Vol.1 – http://www.linguafilm.com, vhodné ovšem spíše pro dospělé
  • na téma oblečení se krásně hodí vystřihovánky, oblečení si můžete vystřihnout, některé kousky i vybarvit
  • Cvičebnice češtiny jako cizího jazyka, vydal Polyglot - nejde o konverzační učebnici řazenou podle nějakých témat, ale o zásobník cvičení na jednotlivé gramatické jevy, kapitoly nesou název například Substantiva, Prepozice, Adjektiva, Verba-prézens
  • Česky v Česku, která bohužel opět není na trhu normálně k dostání (k dispozici v Národní knihovně v Praze)
  • další tipy lze najít na stránkách Asociace učitelů češtiny jako cizího - jazyka http://www.auccj.cz nebo na www.czechstepbystep.cz 
  Doporučená literatura a odkazy ke studiu

  [1] Původní školský zákon z roku 2005 možnost nelegálních migrantů na základní vzdělávání vylučoval, čímž byl v rozporu s mezinárodní Úmluvou o právech dítěte (článek 28), která zaručuje právo každého dítěte na základní vzdělání. Za tuto nesrovnalost byl školský zákon kritizován především neziskovými organizacemi zabývajícími se cizinci a dodržováním lidských práv. Více např. na http://www.meta-os.cz/pic/doc/Povinna_skolni_dochazka_a_nezletil_cizinci_bez_pobytoveho_opravneni.doc
    
  Klíčová slova
  • cizinci
  • vzdělávání

  Soubory 2

  SouborVelikostDatumAutor
   banner_inkluzivni_skola_468x60.gif
  Žádný popis
  1309.59 kB14:16, 8 Črvn 2010David Pokorný
   inkluzivni_skola_male_3.gif
  Žádný popis
  468.69 kB12:35, 15 Črvn 2010David Pokorný