Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Vývojová dysfázie

Stránka naposledy upravena 08:17, 17 Ún 2011 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček

  Garantovany-obsah.png

   

  Toto heslo bylo vytvořeno Věrou Gošovou,

  Zahajte diskuzi vložením komentáře pod stránkou nebo v modulu
  Diskuze.

  Obsah stránky:

  Výklad hesla:

  Vývojová dysfázie je porucha postihující vývoj řeči, toto postižení řečových center v mozku má velmi různorodý charakter a často ho nelze přesně lokalizovat. Etiologie poruchy sahá od doby těhotenství (např. toxické poškození plodu) přes dobu porodu (např. porodní trauma) po období postnatální (např. prodloužená novorozenecká žloutenka, virové onemocnění s lehkými známkami encefalitidy). Postižena může být kterákoli složka verbálního aktu (senzorická, motorická, obě), na základě tohoto poškození se pak u dětí objevují charakteristické rysy této poruchy, zasahující v různé míře do všech složek jejich řečového projevu. (Dvořák, 1999)

  Charakteristika vývojové dysfázie:

  Senzorická - percepční receptivní dysfázie

  porucha vnímání, paměti a rozumění řeči ( znamená to, že dítě slyší, ale nedokáže zvuky diferencovat, takže zvuk nepřináší informaci), obtíže jsou zejména v dekódování řeči.

  Motorická - expresivní dysfázie

  porucha schopnosti samostatného vyjadřování (dítě nevysloví hlásku nebo slovo ) - aktivní slovník je výrazně nižší než úroveň porozumění slovům a větám, porozumění je relativně lépe zachováno oproti dysfázii receptivního typu. Velké obtíže s sebou nese rozšiřování aktivního slovníku (dítě si nedovede motoricko-kinetický vzorec slova zapamatovat a později vybavit).

  Smíšená

  nejčastěji se vyskytující porucha. Všichni pacienti s „expresivní“ poruchou řeči mají totiž do určité míry rovněž obtíže s porozuměním mluvenému–přinejmenším na úrovni složitějších gramatických struktur-,stejně jako všichni pacienti s „percepční“ poruchou zákonitě v jejím důsledku produkují obsahově inadekvátní sdělení, která mohou působit jako obtíže s "expresí". (tamtam, 2007)

  Charakteristické znaky dysfázie

  Opožděný vývoj řeči - poškození řeči a jazykových schopností na všech úrovních. Projevuje se zejména na úrovni foneticko-gramatické, syntaxi a sémantice.Tedy postihuje zvukovou skladbu hlásek a jejich řazení do slabik a slov, stavbu vět a jejich gramatickou strukturu, obsahovou úroveň vět. Slovní zásoba je chudá, výrazy zvukově podobné jsou nesprávně využívány, věty jsou jednoduché, dysgramatické, nesprávné je skloňování, předložkové vazby, spojky, pomocná slovesa nebo zvratná zájmena.

  Porucha sluchového vnímání - sluchová analýza a syntéza, fonematický sluch, uchování informací (akusticko-verbální paměť). Špatná schopnost reprodukce melodie, rytmu a dynamiky řeči.

  Porucha zrakového vnímání - rozlišování figur proti pozadí, diferenciace tvarů, pravolevá a prostorová orientace, optická paměť.
  Porucha motoriky - postižena je jemná i hrubá motorika i orofaciální svaly (tváře, ústa).

  U dětí školního věku se často objevuje propojení se specifickými poruchami učení (zejména dysgrafií, dysortografií, dyslexií). Problémy v mluvené řeči se tak přenášejí dále do čtení a psaní a nadále obtíže prohlubují.

  Vývojová dysfázie není primárně poruchou intelektu a není příznakem snížených mentálních schopností dítěte. Protože však prostřednictvím řeči a jejího vývoje dochází k rozvoji myšlení dítěte, je velmi důležité při zaostávání řečového rozvoje dítě vyšetřit (logopedicky, psychologicky, foniatricky, neurologicky) a určit diagnózu. V případě, že se jedná o vývojovou dysfázii, stanoví se terapeutické postupy, které projevy vývojové dysfázie stimulují a umožní dítěti optimální rozvoj ve všech oblastech.

  Terapie vývojové dysfázie se provádí při individuálních hodinách na soukromých logopedických pracovištích nebo při foniatrických zařízeních, ve speciálně pedagogických centrech, nebo v Centru alternativní komunikace, kde u dětí s přetrvávající nemluvností u těžkých forem dysfázie pracují odborníci pomocí  jiných komunikačních technik.
  Včasným podchycením a rehabilitací je možné důsledky dysfázie  a jejich dopad na rozvoj dětí i na jejich pozdější školní úspěšnost zmírnit nebo zatlačit do pozadí.

  Další příznaky vyplývající ze základní etiologie

  • Porucha pozornosti a soustředění, pamti různého typu a rozsahu, psychomotorický neklid, dysgnózie, emocionální labilita či tupost, dyspraxie a další projevy typické pro LMD
  • Dysrytmie
  • Kresba vykazuje typické znaky nezralosti či LMD v oblasti obsahové, formální nebo obou
  • Poruchy ve vnímání barev a jejich rozlišování
  • obtíže s orientací v čase a prostoru (Kutálková, 2002 - str. 47)

   

  Použité zdroje a literatura: