Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Výchovný poradce

Stránka naposledy upravena 08:43, 18 Zář 2012 uživatelem Petra_Pšeničková
  Toto heslo bylo založeno Jiřím Novotným a Petrou Pšeničkovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
  upravování  hesla.

  Obsah stránky:

  Výklad hesla

  Výchovný poradce působí na škole jako poskytovatel  poradenských služeb spolu se školním metodikem prevence, případně školním psychologem/školním speciálním pedagogem a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy. (Věstník MŠMT, 2005)

  Náplň činnosti poradenských pracovníků školního poradenského pracoviště

  Uvnitř školního poradenského pracoviště je nutné jasné rozdělení náplně činnosti  všech poradenských odborníků. Výchovný poradce se  věnuje zejména problematice kariérového poradenství a procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně integrace nadaných) na školách. Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů. Školní psycholog či školní speciální pedagog,pokud jím škola disponuje, vytváří systém včasné identifikace žáků s výukovými obtížemi a vytváří strategii používání ve školách pro prevenci výukových obtíží ve vztahu k reedukaci. Dále se věnuje metodické podpoře učitelů, zajišťuje krizovou intervenci.

  Poskytování poradenských služeb na školách je zapracováno do vyhlášky 72/2005 Sb.o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a následně v její novele - Vyhláška č. 116 ze dne 15.dubna 2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Řídí se však i řadou další zákonů a vyhlášek.

  Náplň činnosti výchovného poradce

  Výchovný poradce  vykonává činnosti poradenské, koordinační, informační a  metodické. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

  1. Poradenské činnosti

  A) Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

  • Koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnosti zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka.
  • Základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků.
  • Individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem).
  • Poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem).
  • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy.
  • Zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích, úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek.

  B) Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.

  C) Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

  D) Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

  E) Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

  2.  Metodické a informační činnosti

  • Zprostředkování  nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.
  • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
  • Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
  • Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
  • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
  • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření. (MŠMT: Věstník 2005, MŠMT: Vyhláška č. 72/2005 Sb.)

  Rozsah přímé pedagogické/vyučující činnosti výchovného poradce

  Výchovný poradce na škole působí zároveň také jako učitel, jeho rozsah týdenní přímé pedagogické činnosti se snižuje:

  1)    v základní a střední škole s počtem žáků

  •       do 150 žáků na školu se snižuje rozsah přímé pedagogické činnosti o 1 hodinu týdně
  •       do 250 žáků na školu se snižuje rozsah přímé pedagogické činnosti o 2 hodiny týdně
  •       do 550 žáků na školu se snižuje rozsah přímé pedagogické činnosti o 3 hodiny týdně
  •       do 800 žáků na školu se snižuje rozsah přímé pedagogické činnosti o 4 hodiny týdně
  •       nad 800 žáků na školu se snižuje rozsah přímé pedagogické činnosti o 5 hodin týdně

  2)      v základní škole speciální s počtem tříd

  • do 7 tříd na školu se snižuje rozsah přímé pedagogické činnosti o 1 hodinu týdně
  • do 12 tříd na školu se snižuje rozsah přímé pedagogické činnosti o 2 hodiny týdně
  • nad 12 tříd na školu se snižuje rozsah přímé pedagogické činnosti o 3 hodiny týdně

  Je-li pověřeno výkonem výchovného poradce více pedagogických pracovníků, sníží se každému z nich rozsah přímé pedagogické činnosti podle ředitelem školy přiděleného počtu žáků nebo tříd.

  Vykonává-li funkci výchovného poradce ředitel školy nebo zástupce ředitele školy, rozsah přímé pedagogické činnosti se dále snižuje podle §3 Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. ( Nařízení vlády č. 75/2005 Sb.)

  Kvalifikační standardy výchovného poradce

  Kvalifikační standardy výchovného poradce jsou specifikovány zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, Vyhláškou č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

  § 8 Vyhlášky č. 317/2005 Sb. specifikuje studium pro výchovné poradce takto:

  • Studiem pro výchovné poradce získává jeho absolvent specializaci v základním oboru zaměřenou na  oblast pedagogiky, speciální pedagogiky a psychologie. Tato specializace je předpokladem pro výkon specializované metodologické činnosti výchovného poradce.
  • Studium se uskutečňuje v rámci programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole v délce trvání nejméně 250 vyučovacích hodin.
  • Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.

  Použité zdroje a literatura:

  • MŠMT: Věstník z července 2005 - Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole (č.j. 27 317/2004-24)
  • MŠMT: Vyhláška č. 72 ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
  • MŠMT: Vyhláška č. 116 ze dne 15.dubna 2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
  • Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
  • MŠMT: Vyhláška č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

  Doporučená literatura a odkazy ke studiu

  • MŠMT: Zákon  č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • MŠMT: Vyhláška č. 73 ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí,žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí,žáků a studentů mimořádně nadaných
  • MŠMT: Vyhláška č.  147 ze dne 25.května 2011,kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí,žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí,žáků a studentů mimořádně nadaných
  • MŠMT: Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) č. 561/2004
  Klíčová slova
  • metodik prevence
  • poradenské služby na škole
  • výchovný poradce
  • školní poradenské pracoviště
  • školní psycholog
  • školní speciální pedagog