Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Ukazatel

Stránka naposledy upravena 08:17, 29 Dub 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
  Toto heslo bylo založeno Miroslavou Salavcovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
  upravování  hesla.

  Obsah stránky:

  (angl. INDICATOR)

  Výklad hesla:

  Pojem ukazatel je českým překladem anglického termínu indicator, který se používá běžně i v češtině ve tvaru indikátor. Pojem je odvozen z lat. indicare (ukazovat), což je odvozenina z lat. index (ukazováček).

  Doporučená definice

  Ukazatel je jev, proces, prvek či jiná veličina, která umožňuje poznat efektivitu zvolených forem naplňování cílů a záměrů pomocí evaluačních procesů. Správně zvolený ukazatel musí splňovat tyto kvalitativní charakteristiky:
  • je relevantní projektu (vizi, cíli); ukazuje, jak je projekt z hlediska posuzovatele efektivní ve smyslu dosahování zvolených cílů,
  • je snadno pochopitelný pro všechny aktéry projektu (vize, cílů) z hlediska běžných informací a osobních zkušeností aktérů,
  • je snadno měřitelný v kritériích, která daný ukazatel blíže charakterizují pomocí metod kvalitativního či kvantitativního charakteru, protože nemá smysl získávat data, která jsou pro projekt neměřitelná a tím nerelevantní,
  • přináší reliabilní informace, které lze dále využívat, jedná se tedy o získání správných informací ve smyslu potřebných pro hodnocení efektivity projektu,
  • ukazatel je sám o sobě jen obtížně měřitelný, protože vždy měříme nebo hodnotíme určité stránky nebo vlastnosti ukazatele, které nazýváme kritériem.
  V běžné školsko-politické praxi a částečně i pedagogicko-výzkumné praxi ve světě je ukazatel definován také jako operacionalizované kritérium (např. mezinárodní projekt INES), umožňující hodnocení sledovaného jevu transparentnější a pro potřeby zadavatele ekonomičtější formou. Toto chápání se začíná prosazovat i v oblasti hodnocení vzdělávání v České republice.
   

  Výklad z různých hledisek 

  Vyloučíme-li přenesený význam termínu ukazatel ve smyslu dopravní směrovky, je používán termín ukazatel v různých dalších významech z hlediska potřeb různých vědních disciplín nebo oborů (fyzikální ukazatele, ekonomické ukazatele nebo sociální či organizační ukazatele):
   
  • Ve fyzice termín ukazatel označuje zařízení, které umožňuje sledovat okamžitý stav nějakého systému nebo hodnotu určité veličiny. Tak jsou ukazatelem různé přístroje, např. hodinky nebo různá analogová či digitální měřidla.
  • Indikátorem v chemii je označována látka, která změnou barvy poukáže na přítomnost jinak nepozorovatelné veličiny, např. míry kyselosti nebo zásaditosti prostředí (lakmus).
  • V biologii jsou za indikátory označovány různé rostlinné nebo živočišné druhy, které svým chováním poukazují - indikují ­- přítomnost nebezpečných látek (kanáři indikují důlní plyny, některé lišejníky čistotu ovzduší) nebo jevů (útěk zvířat z míst ohrožených zemětřesením).
  • V oblasti společenských věd se jako ukazatel či indikátor označují viditelné společenské jevy, které poukazují na jinak obtížně pozorovatelné proměny ve společenském životě nebo umožňují tyto proměny předpovídat (např. stávky a demonstrace jsou ukazatelem jistého napětí ve společnosti).
  • V oblasti evaluačních procesů se používá termín ukazatel (indikátor) pro označení jevů, prvků, procesů či jiných veličin, které nám pomáhají poznat, jak jsou naplňovány cíle, vize a záměry v očekávaném obsahu i směru. Výběr správných indikátorů umožňuje provedení efektivní evaluace. 

  Využití v praxi – příklady 

  Pro praxi je nejdůležitějším úkonem volba či definování správných (relevantních) ukazatelů, pomocí kterých bude hodnotitel aktivity hodnotit a měřit. Volba ukazatelů je svěřena zodpovědné osobě (aktérovi), který volbu ukazatelů také obvykle odborně garantuje tím, že rozumí informačním systémům, pomocí kterých lze data získaná ukazatelem hodnotit a dále zpracovávat. Pro rozlišení určitých úrovní ukazatele je používáno v grafickém znázornění odlišných barev. Aby byl ukazatel funkční, jsou u něj definovány minimálně následující náležitosti:
  • zodpovědná osoba
  • zodpovědnost za definování cílové hodnoty ukazatele
  • jednotka ukazatele
  • časový rámec, během kterého platí definovaná cílová hodnota
  • periodicita zaznamenávaných hodnot
  • místo pro zaznamenávání hodnot
  • postupy při překročení hodnoty ukazatele
  Vzhledem k funkci ukazatelů pro následné evaluační procesy se jedná při volbě ukazatelů o velmi odpovědný krok. Následné schéma, viz obr. 1, ukazuje vztahy mezi cíli projektu, předmětem (tématem) projektu a ukazateli. Může být zvolen větší počet cílů, každý z cílů může mít více předmětů (ve schématu, viz obr. 1, jsou dva příklady) a pro každý předmět je volen minimálně jeden relevantní ukazatel:
   
                                                                                                   Cíl:
                                                                              Zvýšení kvality klimatu školy
   

             Předmět:                                                                                                                                   Předmět:

   

  Zlepšení mezilidských vztahů                                                                                                 Zlepšení vnitřní výzdoby prostředí

   

  Možné ukazatele                                                                                               Možné ukazatele:

     - osobnostní typy vedení školy                                                                                                      -   architektonický styl budovy      - osobnostní typy učitelů                                                                                                                 -  fyzické prostření školy            - osobnostní typy THP                                                                                                                     -   poměr mezi živými                   - vztahy mezi třídami dětí                                                                                                                     a umělými květinami                - neformální skupiny ve třídách a mimo ně                                                                                    -   poměr mezi                                    - vztahy v Radě školy                                                                                                                           vystavenými výtvory aofi-                                                                                                                                                                 ciálními reprodukcemi děl                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                                - účelnost výzdoby na zdech 

    Další možnou variantou pro pochopení smyslu a funkce ukazatele v hodnotícím řetězci učeben

   

  Tabulka 1. Hodnotící řetězec: oblast – ukazatel – kritérium – hodnotící nástroj – poznámka

   

  Oblast

   

  Ukazatel

   

  Kritérium

   

  Hodnotící nástroj

   

  Poznámka

   

  Kurikulum

   

  čtení

   

  porozumění čtenému

   

  řízený rozhovor

   

   

  Žáci

   

  klima třídy

   

  efektivita komunikace

   

  pozorování

   

   

   


  Související pojmy

   

  Souvisejícím pojmem je např. index (lat. ukazováček), který je používán ve smyslu souboru ukazatelů (rejstřík, databáze) seznamu (bibliografický nebo telefonní seznam) nebo jiných přehledů (sbírkový katalog, potvrzení o přednáškách na vysoké škole apod.).

   

  V exaktních vědách je pojem index používán ve smyslu pomocného symbolu (matematika) nebo číselného poměru jako ukazatele vztahů mezi různými hodnotami či veličinami (fyzika, chemie, biologie).

  Doporučená literatura a zdroje ke studiu

  •  

   MATEIDES, A., aj. Manažérstvo kvality, história, koncepty, metódy. Bratislava: EPOS 2006. ISBN 80-8057-656-4.
  • Ottův slovník naučný, heslo Indikátor, sv. 12, s. 609.
  • STARÝ, K.; CHVÁL, M. Kvalita a efektivita výuky: metodologické přístupy. In JANÍKOVÁ, M.; VLČKOVÁ, K., aj. Výzkum výuky. Brno: Paido, 2009. ISBN 978-80-7315-180-5.
  • VAŠŤATKOVÁ, J. Úvod do autoevaluace školy. Olomouc: UP, 2006. ISBN 978-80-244-1422-8.
  Klíčová slova
  • index
  • indicator
  • indikátor
  • ukazatel