Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Indikátory udržitelného rozvoje

Stránka naposledy upravena 14:12, 9 Srp 2010 uživatelem Milena Králová
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Indikátor životního prostředí nebo udržitelného rozvoje je zpravidla kvantitativní informace o určitém jevu, který se týká životního prostředí a/nebo udržitelného rozvoje (ovzduší, vody, přírody, krajiny, průmyslu, zemědělství, dopravy, sociální sféry aj.).
         
  Hlavní vlastnosti indikátoru:
  • politicky významný a adresný
  • analyticky dobře podložený a zdůvodněný
  • snadno měřitelný, stanovitelný, vypočitatelný, a to s dostatečnou přesností a s přijatelnými finančními náklady
  • uspořadatelný do vhodné časové řady
  • srovnatelný v mezinárodním měřítku
  Indikátory jsou sdružovány do ucelených souborů, rozlišují se také podle geografické dimenze (celostátní, regionální, lokální), případně podle jiných kriterií. Užití indikátorů nachází své uplatnění zejména při politickém rozhodování na všech úrovních, včetně mezinárodních, a pro informování laické i odborné veřejnosti.
  Česká republika (Ministerstvo životního prostředí) se začala zabývat problematikou indikátorů v polovině 90. let minulého století, při jejich definování se vycházelo ze systému OECD.
  V současné době se indikátorům věnuje řada mezinárodních institucí a organizací – např. OSN, OECD, Světová banka a na evropské úrovni Evropská agentura pro ŽP (EEA) nebo statistický úřad Evropské unie Eurostat. Ten sleduje několik sad indikátorů dotýkajících se životního prostředí, ať už se jedná o samotné environmentální indikátory či průřezové indikátory – vedle strukturálních indikátorů založených na Lisabonské strategii sem patří i indikátory udržitelného rozvoje.   
  V České republice se pravidelně připravuje Situační zpráva ke Strategii udržitelného rozvoje ČR, jejímž cílem je pomocí indikátorů zhodnotit naplňování cílů Strategie UR.
   
  Indikátory udržitelného rozvoje ČR
  Soubor indikátorů, které hodnotí naplňování cílů Strategie, je součástí Situačních zpráv ke Strategii, zpracovávaných Výborem pro strategii a Pracovní skupinou pro indikátory Rady vlády pro udržitelný rozvoj.
  Struktura indikátorů vychází v současné době ze tří pilířů Strategie (ekonomický, environmentální a sociální), které jsou doplněny třemi dalšími oblastmi uvedenými ve Strategii (výzkum a vývoj, vzdělávání; evropský a mezinárodní kontext a správa věcí veřejných). Soubor indikátorů pokrývá nejdůležitější témata a cíle Strategie udržitelného rozvoje ČR.
  Příklady indikátorů:
  1. Indikátory  ekonomického pilíře (posilování konkurenceschopnosti ekonomiky)
  HDP na osobu
  Podíl vládního deficitu/přebytku na HDP
  Produktivita práce
  Přepravní náročnost v dopravě
  Spotřeba primárních energetických zdrojů
  Podíl energie z obnovitelných zdrojů
   
  1. Indikátory environmentálního pilíře (ochrana přírody, ŽP, přírodních zdrojů a krajiny, environmentální limity)
  Emise skleníkových plynů na obyvatele
  Emise skleníkových plynů na jednotku HDP
  Materiálová spotřeba
  Podíl materiálově využitých odpadů na celkové produkci odpadů
  Spotřeba základních živin v minerálních hnojivech
  Spotřeba přípravků na ochranu rostlin
  Index běžných druhů volně žijících ptáků
  Podíl ekologického zemědělství
  Výdaje na ochranu životního prostředí a veřejné výdaje na ochranu životního prostředí
   
  1. Indikátory sociálního pilíře (posílení sociální soudržnosti a stability)
  Očekávaná délka života
  Míra úmrtnosti
  Míra nezaměstnanosti
  Míra zaměstnanosti starších pracovníků
  Regionální rozptyl zaměstnanosti
  Populace žijící pod hranicí chudoby
   
  1. Výzkum, vývoj, vzdělávání
  Nejvyšší dosažené vzdělání
  Hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj
  Přístup k internetu
   
  1. Evropský a mezinárodní kontext
  Celková zahraniční rozvojová spolupráce
   
  1. Správa věcí veřejných
  Index vnímání korupce
  Dostupnost veřejných služeb kultury
  Průměrná délka soudního řízení
  Pokrytí území ČR schválenou územně plánovací dokumentací obcí
  Občanská společnost
   
   
  Zdroje:
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova