Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Biodiverzita

Stránka naposledy upravena 13:43, 9 Srp 2010 uživatelem Milena Králová
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Rok 2010 byl vyhlášen Valným shromážděním OSN Mezinárodním rokem biodiverzity. Smyslem této iniciativy je zvýšit informovanost a veřejné povědomí o významu biologické rozmanitosti pro kvalitu a udržitelnost života na Zemi a vyzvat jednotlivce, organizace a další partnery k aktivitám, které pomohou zastavit úbytek biologické rozmanitosti po roce 2010.
   
  Biodiverzita (= biologická rozmanitost) znamená variabilitu všech žijících organismů. Zahrnuje diverzitu v rámci druhů (genovou); mezi druhy (miliony různých druhů organismů) i diverzitu ekosystémů. Biodiverzitu nejčastěji vyjadřujeme jako druhovou bohatost (tj. počet druhů na určitém území v určitém čase).
   
  K významnému ovlivnění biodiverzity přispívá v posledních staletích člověk. Ovlivňuje biodiverzitu dvěma směry:
  1. V důsledku působení člověka na přírodu dochází k vyhubení nebo vyhynutí původních druhů organismů.
  2. S postupující globalizací roste počet organismů, které lidé neúmyslně zavlekli nebo záměrně vysadili mimo jejich původní areál rozšíření (jedná se o tzv. invazní druhy).
  Odhaduje se, že úbytek biodiverzity je v současné době 100 až 1000krát rychlejší, než kdyby byl způsoben pouze přírodními procesy. Se ztrátou biodiverzity destabilizujeme ekologické procesy, na kterých závisíme. Biodiverzita je základem udržitelného rozvoje, ekosystémové služby poskytují základ všem ekonomickým aktivitám.
   
  Ochrana biodiverzity proto musí být zakomponována do všech oblastí politického rozhodování.
  Za základní dokument, který se týká ochrany biologické rozmanitosti, je považována Úmluva o biologické rozmanitosti (CBD), která byla podepsána na Summitu Země v Riu de Janeiro 5. června 1992. Usiluje o zachování diverzity genové, druhové a ekosystémové. Principy a závazky Úmluvy o biologické rozmanitosti jsou v České republice uplatňovány v rámci národních legislativních předpisů. Zejména se jedná o zákon
  č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a zákon č. 78/2004 Sb. o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty. Na konci roku 2009 byl aktualizován Statní program ochrany přírody a krajiny ČR, který slouží také jako akční plán strategického dokumentu přijatého v roce 2005 - Strategie ochrany biologické rozmanitosti v ČR. Rozsah CBD se ale týká celé řady dalších zákonných norem pro ochranu specifických složek životního prostředí a zemědělské činnosti.
   
  Zpracováno podle:
   
  materiály pro výuku (metodické listy pro učitele č. 11, 12, 18):
  Klíčová slova
  • Mezinárodní rok biodiverzity
  • biodiverzita
  • Úmluva o biologické rozmanitosti (CBD)