Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Trest

Stránka naposledy upravena 18:43, 4 Srp 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?

  Toto heslo bylo založeno Lucií Knotovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
  upravování  hesla.

   

  Obsah stránky:

  Výklad hesla


  Odměna a trest patří mezi nejpoužívanější a nejstarší prostředky výchovy, které vedou k modifikaci chování. V případě odměňovaných reakcí se činnosti posilují, a proto se vyskytují častěji, naopak trestané slábnou. (Hartl, Hartlová, 2004, s. 367)

   

  Trest je jedna z forem negativního motivačního působení na dítě/žáka doma i ve škole.

  Jedná se o záměrně navozený následek toho, že žák nesplnil nebo splnil s nepřesnostmi uložené požadavky.

   

  Funkce trestu

  1. informační - konstatování nesprávnosti chování, postupů, výsledků
  2. motivační- navozuje u žáka motivační konflikt, prožitek neúspěchu, frustrace.

  Žák někdy v trestu vidí ještě třetí funkci, a to vyjádření negativního osobného vztahu učitele či rodiče k sobě, projev osobní nedůvěry, vyjádření neperspektivnosti vztahu.

   

  Má.li být trest účinný měl by být:

  -         adekvátní nevhodnosti chování;

  -         mít přesně stanovená kritéria, za co bude uložen;

  -         mít adekvátní formu (trest fyzický, psychický, trest prací, zákaz)

  -         domýšlet možné reakce žáka na potrestání.

  (Průcha, Walterová, Mareš, 2003, s. 252-253)

   

  Na základě různých studií se lze domnívat, že trestání má různou účinnost. Okamžitý, důsledný a nevyhnutelný trest potlačuje nechtěné chování. Pokud uvidíme, jak si dítě hraje se sirkami, křikneme na něj a ono je s největší pravděpodobností položí- trest se tak může stát dobrým odstrašujícím prostředkem. (Kassin, 2007, s.184)

   

  Fyzické tresty

   

  Preference fyzického trestu se v každé zemi liší. V některých zemích je zakázán (např. v USA), ale i přesto je mnoha Američany podporován. Na základě dlouhodobé studie E. Gershoff se dá všeobecjně tvrdit, že děti, které byly fyzicky trestané („dostávali na zadek“), se okamžitě přestaly chovat tak, jak si jejich rodiče nepřáli. Nicméně u mnohých z těchto dětí byl zaznamenán špatný vztah s rodiči, objevily se větší sklony k agresivitě a asocializaci. V dospělosti se u nich projevovaly psychické problémy a agresivní reakce vůči svým partnerům a potomkům.(Kassin, 2007, s. 184)

   

  Použité zdroje a literatura

   

  • HARTL,P.; HARTLOVÁ,H. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2004.ISBN: 80-7178-303-X.
  • KASSIN, S. Psychologie. Computer Press: Brno, 2007. ISBN: 978-80-251-1716-3.
  • PRŮCHA,J;WALTEROVÁ,E.; MAREŠ,J. Pedagogický slovník.4vyd.Praha: Portál, 2008. ISBN: 978-80-7367416-8.

  Další doporučená literatura a odkazy ke studiu

  • ČAPEK, Robert. Odměny a tresty ve školní praxi. Praha : Grada Publishing a.s., 2008. 160 s. ISBN 978-80-247-1718-0. K dispozici také v sekci Google knihy.
  Klíčová slova
  • Hodnocení, rodič, učitel
  • trest, oměna, fyzický trest, psychický trest, žák, dítě, výchova, motivace