Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Týmová výuka

Stránka naposledy upravena 08:13, 29 Dub 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?

   

  Toto heslo bylo založeno Zdeňkem Bromem,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
  upravování  hesla.

  Obsah stránky:

  Výklad hesla:

  Týmová výuka (z angl. team-teaching) je vzdělávací strategie. Výuku vede tým, který může být složen z několika učitelů, specialistů ve vyučovaném oboru, rodičů a pomocné síly, např. pedagogického asistenta učitele. Týmy jsou obvykle skládány ze dvou až čtyř vyučujících, kteří spolupracují na tvorbě tématických celků a učebních plánů s cílem poskytnout příznivější prostředí pro studijní skupiny. Členové týmu potom provádějí i společné hodnocení dosažených výukových výsledků. V týmu je posíleno postavení vyučujícího a zdůrazňuje se jeho specializace.

  Vznik týmové výuky

  Základy týmové výuky vznikly v roce 1963 v diskusích vedených Williamem M. Alexanderem na Cornell University v USA, který navrhnul koncept střední školy založený na společné výuce týmu 3 – 5 učitelů, jenž pracuje se 75 – 150 studenty. Týmová výuka se dnes běžně užívá v mnoha státech světa na všech stupních škol.


  Formy týmové výuky:


  1) Tradiční týmová výuka:

  Učitelé se aktivně podílejí na tvorbě obsahu výuky a na samotné výuce pro všechny žáky a studenty. Například jeden učitel se žáky a studenty vybere prameny pro studované historické období a druhý učitel potom s nimi provádí jejich rozbor.


  2) Kooperativní týmová výuka:

  Učitelé spolupracují při výběru tématu a výběru učiva, které pak žákům a studentům předávají formou diskuse o myšlenkách a teoriích. Žáci a studenti se tak zapojují do práce týmu učitelů a stávají se jeho součástí. Tato forma je vhodná pro menší skupinky žáků a studentů.


  3) Podpůrná týmová výuka:

  Jeden z učitelů je odpovědný za obsah výuky a ostatní učitelé dále rozvíjejí  tento obsah v následných činnostech ve svých hodinách.

   

  4) Paralelní skupiny:

  Třída je rozdělena do dvou nebo více skupin. Každý učitel je odpovědný za výuku téhož učiva ve své skupině.


  5) Rozdělená třída:

  Třída je rozdělena do skupin podle vzdělávacích potřeb a schopností žáků a studentů. Tým učitelů pro každou skupinu připraví výuku tak, aby odpovídala vzdělávacím potřebám a schopnostem skupiny.


  6) Monitorující učitel:

  jeden učitel vede výuku celé třídy, zatímco druhý učitel sleduje práci žáků a studentů. ¨


  Organizace týmové výuky:


  Základní formy organizace:

  Týmy učitelů mohou být oborové, oborově promíšené nebo příležitostné.

   

  Dva nebo více učitelů učí společně stejné žáky a studenty ve stejné době a ve stejné třídě

  Dva nebo více učitelů pracují společně, ale nemusí nutně učit stejné skupiny žáků a studentů a ani nemusí nutně učit ve stejnou dobu.

  Formování týmu:

  Všechny členy týmu učitelů by měl spojovat především společný cíl – zkvalitnění výuky, aktivizace žáků, práce na projektu, prezentace náročného učiva nebo i řešení kázeňských problémů a práce na osobnostním a sociálním rozvoji žáků.

   

  Mnozí pedagogičtí teoretikové a praktičtí učitelé jsou přesvědčeni, že optimální počet učitelů v týmu jsou dva učitelé, kteří si dobře rozumí. V takovém počtu je snadné najít čas na společnou přípravu a je snadnější i vzájemná domluva při realizaci výuky. Větší shoda je i při následném hodnocení žáků a studentů a výsledků výuky.

   

  Týmy mohou být pochopitelně i širší. Potom je ale vhodné, aby jeden z učitelů zastával pozici „šéfa“ týmu, který určuje pracovní harmonogram, stanoví pravidla práce a stará se o chod týmu obecně. Členové týmu se pak podílejí na plánování akcí, týmových diskusích a musí respektovat společně domluvená rozhodnutí.

   

  Je také vhodné, mnozí praktičtí učitelé říkají - nutné, aby členové týmu ještě před prací v týmu prošli průpravou pro týmovou spolupráci a pochopili filosofii týmové výuky. Zabrání se tak zbytečným sporům v týmu, které mohou pramenit z odlišných představ o cílech a možnostech týmové výuky.


  Tým připravuje výuku

  Na týmovou výuku je nutná kvalitní příprava. Učitelé při ní musí spolupracovat a vše dopředu promyslet a naplánovat. Než začne tým učitelů samotnou výuku, musí si ujasnit:

   

  Jaké bude téma a cíl lekce, hodiny, projektu atd.

  Jak budou uspořádány hodiny, lekce a v jakém pořadí.

  Jak velká je celá cílová skupinami žáků a studentů.

  Jak velké skupiny žáků a studentů budou vytvořeny a který tým nebo vyučující bude jaké skupině přidělen.

  S jakými informacemi se bude pracovat.

  Kdo povede jakou část hodiny nebo lekce.

  Jaké budou používány pomůcky a kdo je zajistí.

  Jak budou studenti hodnoceni.

   

  Vytvoření písemného časového harmonogramu, který obsahuje časový harmonogram a který jasně stanoví kdo a za co odpovídá, je optimálním výstupem z přípravné fáze.

   


  Tým hodnotí výuku

  Po několika týdnech nebo měsících by si členové týmu měli položit otázky:

  Jaké problémy se při výuce objevily?

  Jak je možné tyto problémy řešit?

  Jak je možné zvýšit kvalitu výuky?

  Výhody týmové výuky

  Žáci a studenti se nemusí učit stejným tempem. Je možné více respektovat individuální studijní tempo každého žáka a studenta. Stejně tak je možné, aby se každý žák a student  věnoval jednotlivým studijním oddílům podle svého individuálního zaměření a schopností.

   

  Týmová výuka zvyšuje kvalitu výuky tím, že žáci a studenti mohou nahlížet téma výuky z různých úhlů pohledů několika odborníků. Mohou tak porovnávat výhody a nevýhody jednotlivých přístupů a řešení.

   

  Zkušenější učitelé mohou v týmu předávat své zkušenosti začínajícím nebo méně zkušeným učitelům. Učitelé se vzájemně doplňují a mohou tak kombinovat své silné stránky, zatímco slabé stránky mohou být potlačeny.

   

  Práce v týmech podporuje odpovědnost, kreativitu, přátelství a buduje společenství mezi učiteli. Učitelé se doplňují, sdílejí společné podněty atd. Hodnocení žáků a studentů a výsledků výuky provádí více učitelů, což vede ke komplexnějšímu pojetí hodnocení.


  Nevýhody týmové výuky

  Někteří učitelé mohou být velmi vyhraněné osobnosti s kategorickým názorem na danou problematiku, případně mohou být zastánci pouze jedné teorie. To může vést k neúspěchu týmové výuky, protože takový učitel není ochoten diskutovat a vést otevřenou debatu o studovaném předmětu.

   

  Týmová výuka je velmi náročná na čas a energii vloženou do společných příprav výuky.  

   

  Rizikem pro týmovou výuku může být i neochota žáků, studentů nebo rodičů akceptovat tento typ výuky.

  Střet  v týmu

  I když jsou učitelé v týmu  většinou přátelé, vede týmová výuka k většímu odhalení profesních a  osobních názorů členů týmu, což může vést k osobním střetům. Právě v této situaci je důležitá předchozí profesní průprava, protože tyto střety lze využít k dalšímu posunutí a zkvalitnění výuky.

   

  Klíčová slova
  • tým
  • výuka