Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Motorika

Stránka naposledy upravena 09:34, 19 Pro 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
  Toto heslo bylo založeno Jiřím Novotným a Petrou Pšeničkovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
  upravování  hesla.

  Obsah stránky:

  Výklad hesla

  Na motorické schopnosti a dovednosti nahlížíme v několika rovinách:

  • hrubá motorika (celková pohyblivost, koordinace pohybů, držení rovnováhy),
  • jemná motorika (sebeobslužné dovednosti, pohyby prstů,obratnost prstů),
  • grafomotorika ( kresba, psaní),
  • motorika mluvidel ( souvisí se správným rozvojem řeči),
  • motorika očních pohybů (souvisí se správným rozvojem zrakového vnímání). ( Bednářová, 2008)

  Motorika, grafomotorika

  Kreslení má velký význam pro později osvojovanou dovednost psaní. V předškolním věku je úroveň jemné motoriky, grafomotoriky, vizuomotoriky jedním z důležitých kritérií při posuzování způsobilosti k zahájení školní docházky. Kresba nám může poskytnout informace o celkové vývojové úrovni, o úrovni jemné motoriky, grafomotoriky, vizuomotoriky a prostorovém vnímání, o emocionalitě dítěte, o vztazích a postojích dítěte, je komunikačním prostředkem, může být rehabilitačním a terapeutickým nástrojem.

  Grafomotorika se u předškolního dítěte rozvíjí v závislosti na mnoha psychomotorických funkcích – vliv na ni má mentální vyspělost dítěte, zrakové a prostorové vnímání, lateralita, paměť, pozornost, významný vliv má úroveň jemné a hrubé motoriky.

  Motorika ovlivňuje fyzickou zdatnost dítěte,  výběr pohybových aktivit, zapojení do kolektivu dětí, do pohybových her. Její neobratnost může poznamenávat začlenění do kolektivu, zapojení do pohybových her, může vést při hře k nespokojenosti, přerušování hry, vynechávání činností vyžadujících koordinaci pohybů, přebíhání mezi aktivitami. Míra obratnosti motoriky má vliv i na rozvoj vnímání tělesného schématu,prostoru, zrakového vnímání apod. Nižší obratnost mluvidel se promítá do komunikační schopnosti a dovednosti.

  Grafomotorické schopnosti dítěte ve školním věku významnou měrou ovlivní psaní. Jestliže je grafomotorika neobratná, dítě může mít potíže s učením se psát jednotlivé tvary písmen, písmo je neúhledné, snižuje se čitelnost. Grafomotorická neobratnost se často odráží do tempa psaní, které je oproti vrstevníkům sníženo. Samotný akt psaní tak odčerpává hodně pozornosti, která potom nezbývá na obsah psaného tím se zvyšuje chybovost. (Bednářová, 2010)

  Vývojové škály rozvoje motoriky:

  • hrubá motorika
  • jemná motorika
  • hmatové vnímání
  • spontánní kresba
  • grafomotorické prvky
  • návyky při kreslení (držení tužky, postavení ruky, uvolnění ruky a tlak na podložku, plynulost tahů)
  • vizuomotorika

  Aby dítě mohlo kreslit a později psát, musí být schopno souhry (koordinace) zejména mezi okem a rukou (vizuomotoriky). Ta úzce souvisí s rozvojem jemné motoriky, grafomotoriky, zrakové diferenciace,zrakové analýzy a syntézy,prostorové orientace.Koordinace zraku a rukou má vliv na každodenní činnosti, sebeobsluhu, kreslení, psaní, zejména přepis textu a další. (Bednářová, 2008)

  • lateralita (lateralita ruky, lateralita oka)

  Lateralitou rozumíme přednostní užívání jednoho z párových orgánů, tj. asymetrii párových orgánů hybných (ruky,nohy) nebo smyslových (oka,ucha). Lateralita je projevem dominance odpovídajících korových polí mozku. Podle převahy užívaného orgánu rozlišujeme praváctví, leváctví a ambidextrii (nevyhraněnost). Preference ruky má nejvýznamnější vztah ke stranovým nesouměrnostem mozku. Děti,u nichž není vyhraněná lateralita, mohou mít obtíže na počátku školní docházky, protože používají k psaní obě ruce, tužku si předávají  z pravé do levé. Zrovna tak obtíže může ve vztahu k učení činit i zkřížená lateralita ( např. pravá ruka a levé oko). ( Zelinková, 2003, Bednářová, 2008)

  Oslabení motorických schopností a dovedností

  Úroveň motorických schopností a dovedností prolíná celý vývoj dítěte. Ovlivňuje fyzickou zdatnost, výběr pohybových aktivit, zapojení do kolektivu dětí, vnímání, řeč, kresbu, později psaní.

  Méně obratné děti se liší v přesnosti provedení pohybů i v rychlosti. Často se některým pohybově náročnějším aktivitám pro menší úspěšnost straní. Pohybová neobratnost či opoždění často ovlivní vývoj dalších funkcí.

   

  Oslabení motoriky může ovlivnit řadu školních schopností, dovedností a výkonů, např.:

  • zúžený výběr tělesných aktivit v důsledku pohybové neobratnosti,
  • zapojení do kolektivu, sdílení aktivit s ostatními vrstevníky, může vést až k nežádoucím způsobům chování (dítě volí jiný, nežádoucí způsob k získání pozornosti),
  • neobratnost v jemných pohybech může vést při hře k nespokojenosti, přerušování hry, přebíhání mezi aktivitami,
  • nižší obratnost mluvidel ovlivňuje komunikační schopnosti a dovednosti,
  • vliv na rozvoj vnímání – vnímání tělesného schématu, prostoru, zrakového vnímání a další,
  • potíže ve psaní – úprava, čitelnost,rychlost psaní, ovlivnění obsahu psaného.

  Motorika má vliv na zdravotní stav. Oslabení a chybné návyky z dětství se promítají do zdravotního stavu po celý život jedince. (Bednářová, 2008)

  Motorika a specifické poruchy učení

  Oslabená motorika tvoří podklad pro specifickou poruchu učení – dysgrafii. Dysgrafie je způsobena především deficity v hrubé a jemné motorice, pohybové koordinaci, celkové organizaci organismu a dalších oblastí.  Oslabenou motoriku je třeba rozvíjet při každodenních činnostech,ale i  tzv. reedukačními cvičeními zaměřenými na konkrétní oslabenou oblast. ( Zelinková, 2003)

  Použité zdroje a literatura:

  • BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V.: Diagnostika dítěte předškolního věku. Computer press, Brno 2008.
  • ZELINKOVÁ, O.: Poruchy učení. Portál, Praha 2003.
  • BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V.: Školní zralost. Computer press, Brno 2010.

  Další doporučená literatura:

  • POKORNÁ, V.: Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Portál, Praha 2007.
  • MICHALOVÁ, Z. a kol.: Speciálně pedagogická čítanka. PedfUK, Praha 2003.
  • JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ,H.: Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole. . Nakladatelství D+H, Praha 2007.
  • JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ,H.: Metody hodnocení a tolerance dětí s SPU.. Nakladatelství D+H, Praha 2006.
  • JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ,H.: Dygrafie. Nakladatelství D+H, Praha 2005.
  • BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDA, R. : Jedním tahem. DYS-centrum, Praha 2009.
  • BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V.: Rozvoj grafomotoriky. Computer press, Brno 2006.
  • PILAŘOVÁ, M: Šimonovy pracovní listy-grafomotorická cvičení. Portál, Praha 2002.
  • MLČOCHOVÁ, M.: Šimonovy pracovní listy – dokreslování, uvolňovacícviky. Portál, Praha 2005.
  Klíčová slova
  • dysgrafie
  • grafomotorika
  • hrubá motorika
  • jemná motorika
  • motorika
  • motorika mluvidel
  • vizuomotorika