Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Lateralita

Stránka naposledy upravena 21:02, 12 Zář 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
 • Nemáte oprávnění k zobrazení této stránky - prosím zkuste se přihásit.
Toto heslo bylo založeno Lucií Knotovou,
Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
upravování  hesla.

Obsah stránky:

Výklad hesla

Pod pojmem lateralita rozumíme nerovnoměrné využívání párových hybných (ruka, noha) a senzorických (oko, ucho) orgánů. Lateralita je odrazem dominance mozkových center. Nejznámější projevy laterality jsou praváctví a leváctví.

Všechny párové orgány, motorické, senzorické, orgány s vnitřní sekrecí podléhají pravidlu lateralizace, neboli přednostnímu užívání jednoho orgánu z páru. V ontogenetickém vývoji jsou patrné první známky budoucího vývoje laterality z tonicko-šíjového reflexu. V aktivních projevech je patrné u většiny dětí kolem 4.měsíce symetrické užívání obou rukou  a kolem 7. měsíce posun k asymetrickému, lateralizovanému výkonu (souvislost s dozráváním nervových drah). Následně vývoj dlouho kolísá mezi symetrií a asymetrií. K postupné, diagnostikovatelné stabilizaci laterality dochází až po 4.roce života. Pokud není lateralita ruky jasná před 6.rokem, mělo by být dítě vyšetřeno v pedagogicko-psychologické poradně.

V dnešní době je samozřejmé, že dítěti je ponechána svobodná volba dominantní ruky. V historii tomu však tak nebylo (přeučování leváků na praváky).

Typy laterality

 • lateralita souhlasná (převaha jedné strany u všech párových orgánů)
 • lateralita nesouhlasná
 • lateralita zkřížená (dominantní párové orgány jsou na obou stranách)
 • lateralita nevyhraněná (ambidextrie)

Pro nácvik čtení a psaní je výhodu, když dominance oka u ruky je stejně lateralizovaná.

Diagnostika laterality

K diagnostice laterality se přistupuje při zjištění nevyhraněnosti a při podezření na specifické poruchy učení. K diagnostice laterality využíváme Orientační zkoušku laterality- měl by ji zvládnout každý učitel na 1. stupni základní školy, který ji využívá například při zápisu do školy.  Podrobná zkouška laterality bývá nejčastěji realizována v pedagogicko-psychologické poradně. Zkušený pracovník je schopen na základě zjištěné diagnózy doporučit vedení dominantní ruky; jeho objektivní posouzení vychází z podrobné zkoušky, z osobní a rodinné anamnézy lateralizace a z pozorování dítěte. Součástí vyšetření laterality je i vyšetření pravolevé orientace. (Kocurová, 2000)

Použité zdroje a literatura

 • KOCUROVÁ,M. Specifické poruchy učení a chování. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 2002. ISBN: 80-7020-102-9.
Klíčová slova
 • ambidextrie
 • lateralita
 • levák
 • pravák
 • párové orgány
 • vyhraněnost