Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Komunikační výchova

Stránka naposledy upravena 13:04, 24 Lis 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
  Toto heslo bylo vytvořeno Mgr. Janou Adámkovou PhD.
  Zahajte diskuzi vložením komentáře pod stránkou nebo v modulu Diskuze..

  Obsah stránky:

  Garantovany-obsah.png

   

  Výklad hesla

  Komunikační výchova (dále: KV) je

  • edukační disciplína, která se cíleně zaměřuje na posilování a rozvoj aktuálních klíčových znalostí, dovedností a postojů lidského dorozumívání (předávání a přijímání informací) prostřednictvím komunikačních modelů, strategií a tvůrčích metod v oblasti verbální (řeč, písmo) a v oblasti neverbální (řeč těla) (Adámková, 2011)
  • prolíná se všemi vzdělávacími oblastmi;
  • úzce souvisí s průřezovými tématy RVP ZV Mediální výchova, Multikulturní výchova a  Osobnostní a sociální výchova.

  Konečným cílem je

  • intelektuálně věku a zkušenostem odpovídající kultivovaný projev (verbální i neverbální), kterého žák  umí využít v aktuálně dané komunikační situaci (Adámková, 2011)
  • schopnost žáka aplikovat získané teoretické poznatky do komunikační praxe;
  • schopnost žáka samostatně vyhledat informace z dostupných zdrojů a aktivně je použít v daném komunikačním kontextu (Čechová, 1998).

  Zdroje učení a materiální podmínky

  • učebnice;
  • didaktické pomůcky;
  •  informační a komunikační technika;
  • komunikační modely a grafy;
  • audio-vizuální zdroje;
  • tištěná média (časopisy, noviny);
  • zdroje on-line (Skalková,  2010).

  Základní metodické principy

  Posilování komunikačního záměru

  • (KV klade důraz na komunikační záměr): v rámci  komunikace je nutné sledovat souvislosti a jevy, při nichž dochází k výměně informací. Vše směřuje k určitému cíli – záměru (Čechová, 1998). Klademe si otázky co,kdo, kde, kdy, jak a proč.

  Systematičnost

  • (KV je systematická); výuka nesmí být pouze nahodilá, je třeba vytvářet určité systémy a strategické postupy, které žákům usnadní lepší orientaci v probírané problematice, v používání argumentů apod. (Čechová, 1998).

  Praktičnost

  • (KV je praktická); probírané učivo nelze vykládat pouze teoreticky. Je třeba využít celé řady tvůrčích metod,  ukázek a simulace reálných komunikačních situací tak, aby si žák mohl uvědomit případná úskalí, která v rámci komunikace mohou nastat. Prostřednictvím praktické výuky navíc získává i okamžitou zpětnou vazbu nejen od svého učitele, ale i od ostatních žáků ve skupině (Valenta, 2004).

  Konkretizace

  • (KV umožňuje konktretizovat komunikační situace a uplatnit je v obdobných situacích, v nichž se mohou žáci nacházet); komunikační situace bývají v běžném životě analogické. Lze je aplikovat na konkrétní problémy jednotlivých žáků a poznatky využít například při nácviku argumentačních dovedností v rámci výuky umění dialogu apod. (Adámková, 2011).

  Motivace

  • (KV motivuje k lepším výkonům, k rozvíjení schopností a dovedností); žák musí být posilován ve svém pocitu důležitosti vlastní osobnosti, ale také v sounáležitosti s kolektivem. Při hodnocení používáme tzv. pozitivní kritiku, snažíme se na výkonu žáka ohodnotit i dobré stránky (Adámková, 2011).

  Metody

  • metody získávání stylistických dovedností (teoretické, praktické);
  • simulace reálných komunikačních situací;
  • praktická cvičení a hry;
  • debatní metody;
  • vizualizace;
  •  metody dramatické výchovy;
  • metody zaměřené na cílově-tématické oblasti (Valenta, 2004), (Plamínek, 2008).

  Formy (podle RVP)

  Samostatný předmět.

  • Výhoda: žák bude mít dostatek času na získání potřebných teoretických znalostí v oblasti komunikačních modelů a strategií, ale především získá více času na praktická cvičení a ověření svých reakcí a dovedností v daných komunikačních situacích.
  • Nevýhoda: problémy s časovou dotací a začleněním předmětu do stávajícího rozvrhu, nedostatek vhodných učebnic a studijních opor pro žáky. Dalším problémem může být nedostatek kompetentních pedagogů.

  Speciální projekt.

  • Výhoda: zaměření na konkrétní oblast komunikace.
  • Nevýhoda: problém s dlouhodobou udržitelností a návazností na další předměty.

  Začlenění KV do jiných předmětů.

  • Výhoda: praktické spojení komunikačních kompetencí s probíranou tematikou (např. prezentace projektu, schopnost argumentovat v případě postupů a  řešení zadaných úkolů apod.).
  • Nevýhoda: nedostatečná časová dotace, případná nedostatečná kompetence pedagoga v oblasti komunikační výchovy.

  Obrazový materiál k tématu

  P1000455.JPG

  Nácvik artikulace samohlásek s aktivním zapojením "řeči těla". (projekt Mladý Demosthenes, foto: Jana Adámková)

  P1000675.JPG

  Nácvik artikulace hlásky "L". (projekt Mladý Demosthenes, foto: Jana Adámková)

  PIC_0419.JPG

  Nácvik veřejného mluveného projevu (projekt: Mladý Demosthenes, foto: Jana Adámková)

  Použité zdroje a literatura

  • ADÁMKOVÁ, J. Základy řečnického umění nové generace. In Sborník multimediálních studijních opor pro učitele a žáky  - projekt Komunikančí výchova. Olomouc: UPOL, 2011.
  • ADÁMKOVÁ, J. Řeč těla jako součást komunikace. In Sborník multimediálních studijních opor pro učitele a žáky – projekt Komunikační výchova. Olomouc: UPOL, 2011.
  • ČECHOVÁ, M. Komunikační a slohová výchova. Praha: ISV, 1998. ISBN 80-85866-32-3
  • VALENTA, J. Manuál k tréninku lidského těla. Didaktika neverbální komunikace. Kladno: AISIS, 2004. ISBN 80-239-2575-X.
  • PLAMÍNEK, J. Komunikace a prezentace. Umění mluvit, slyšet a rozumět. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2706-6
  • http://rvp.cz/informace/dokumenty-rvp/rvp-zv
  Doporučená literatura:
  Klíčová slova
  • komunikace
  • komunikační výchova

  Soubory 3

  SouborVelikostDatumAutor
   P1000455.JPG
  Nácvik artikulace samohlásek s aktivním zapojením "řeči těla". (projekt Mladý Demosthenes, foto : Jana Adámková
  122.64 kB09:51, 8 Lis 2011Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
   P1000675.JPG
  Nácvik artikulace hlásky "L". (projekt Mladý Demosthenes, foto: Jana Adámková)
  138.6 kB09:51, 8 Lis 2011Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
   PIC_0419.JPG
  Nácvik veřejného mluveného projevu (projekt: Mladý Demosthenes, foto: Jana Adámková)
  782.63 kB09:19, 8 Lis 2011Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?