Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Canisterapie

Stránka naposledy upravena 08:48, 1 Dub 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?

  Toto heslo bylo založeno Lucií Knotovou.

  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a upravování  hesla.

  Výklad hesla:

  Canisterapie je jednou z forem zooterapie a snaží se využívat  psů k různým formám terapeutického kontaktu s člověkem. Canisterapie je považována za alternativní a pomocnou formou terapie, která pozitivně ovlivňuje všechny složky osobnosti a lze ji úspěšně využívat u všech klientů, kteří o tuto terapii mají zájem. Může se jednat o klienty intaktní i klienty s různým druhem a stupněm postižení.(Müller a kol.,2007,s.288-291)

  V širším pojetí chápeme canisterapii jako chování psa v domácnostech běžné populace, kde se pes považuje za tzv.člena rodiny, a zároveň působí na členy rodiny i  terapeuticky.

  V užším pojetí znamená canisterapie využití psa v podpůrné alternativní terapii. Pes napomáhá k navození vzájemného kontaktu mezi klientem a terapeutem, k celkové aktivizaci a stimulaci klienta. Pes je pro klienta velkým motivačním činitelem, dokáže přispět i k utlumení nežádoucích a negativistických projevů klienta.(Müller a kol.,2007,s.288)

  Pozitivní účinky canisterapie

  Pozitivní účinky canisterapie je možné pozorovat zejména při kontaktu psa s lidmi zdravotně postiženými nebo jinak znevýhodněnými.(Müller a kol.,2007,s.288)

  Při pomoci handicapovaným je pes využíván hlavně v následujících rolích:

  • asistenční- asistenční psi pomáhají při každodenních úkonech, např. při oblékání a svlékání, při obsluze různých zařízení apod.);
  • terapeutická- terapeutičtí psi pomáhají při ovlivňování dlouhodobě negativního psychického a tělesného stavu;
  • signální- signální psi pomáhají v situaci, kdy je nutné přivolat pomoc.(Valenta a Müller,2007,s.132-133)

  Canisterapie působí na pozitivní změny v oblasti prožívání, navazování vztahů, kognitivních funkcí (např. při získávání informací o psovi), motorických funkcí (např. při péči o srst psa), verbálních i neverbálních komunikačních funkcí (např. při oslovování a pojmenování psa),stimulace tělesných funkcí (např. při polohování směřujícímu k prohřívání a uvolňování spazmů) atd. (Valenta a Müller,2007,s.132)

  Formy a metody canisterapie

  Dle Valenty a Müllera (2007) patří mezi nejužívanější dílčí formy canisterapie u lidí s mentálním postižením zejména mazlení se se psem, hlazení psa a cílené hry se psem s využitím různých pomůcek. U těchto forem se jedná buď o součást jedné z metod canisterapie tzv. Animal Assisted Activities, nebo o součást metody nazvané Animal Assisted Therapy.

  • Animal Assisted Activites je metodou, která nemá specifické cíle. Jde o aktivity, které vyplývají spontánně z přítomnosti psa a také z požadavků klienta. Tato metoda se provádí např. v rámci domovů pro osoby se zdravotním postižením a chráněného bydlení- zde je pes zdrojem motivace,výchovných momentů, odpočinku a obohacení kvality života.
  • Animal Assisted Therapy je metodou, která se vyznačuje záměrnou, plánovitou a cílenou intervencí. Pes je přímo cílenou součástí odborně vedeného terapeutického procesu, jehož výsledky jsouobjektivně pozorovatelné aměřitelné. Tato metoda se provádí např. v rámci některých rehabilitačních center.(Valenta a Müller,2007,s.133; Müller a kol.,2007, s.289)

  Canisterapie ve školských zařízeních

  Ve školských zařízeních napomáhá canisterapie při plnění výchovně vzdělávacích cílů.

  Standard canisterapie uskutečnitelné při rehabilitaci žáků s těžkým a kombinovaným postižením:

  1. vhodný je pes z rasy retriever, což jsou obecně velcí psi s jemnou srstí a výborní zejména při polohování;   border kolie je další velmi oblíbená rasa psa vhodná pro canisterapii ve školských zařízeních, jedná se o živého psa, proto se často využívá k aktivitám spojeným s pohybem a hrami
  2. abychom docílili co nejvyšší účinnosti, je zapotřebí dodržovat zásady a doporučení canisterapie- sem patří    především respektování klienta i psa, dodržování počáteční uvolnění atmosféry a eliminace rušivých vlivů a strachu

  Volitelné činnosti:   

  1. motorické uvolnění- dotýkání se psa, pokládání horních končetin na tělo psa atd.
  2. hlazení psa- pes sedí či leží blízko klienta
  3. hry se psem 
  • skupinové hry (vyhledávání předmětu, aportování)
  • individuální (formou  polohování či vycházky s pejskem na vodítku)
  • verbální doprovodné projevy - identifikace jména psa, básničky a písničky atd.

                                (Valenta a Müller,2007,s.133; Müller a kol.,2007, s.294)

  Použité zdroje a literatura:

  • MÜLLER, O. a kol. Terapie ve speciální pedagogice.Univerzita palackého v Olomouci, 2007.ISBN: 80-244-1075-3.
  • VALENTA,M. a MÜLLER, O. Psychoepdie.Parta, 2007.s.132-133.ISBN: 978-80-7320-099-2.
  Klíčová slova
  • Animal Assisted Activities
  • Animal Assisted Therapy
  • pes
  • polohování
  • terapie
  • zooterapie