Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

BT - starší verze

Stránka naposledy upravena 07:49, 20 Kvě 2014 uživatelem Pavlína Hublová

  Toto heslo bylo vytvořeno členy expertní skupiny Metodického portálu. Garantovany-obsah.png
  Zapojte se do spolutvorby tohoto hesla doplňováním podtémat, doporučené literatury, odkazů a příkladů z praxe.

  slunecnice.gif

  Výklad hesla

  Bloomova taxonomie je teorie vzdělávacích cílů nazvaná podle amerického psychologa vzdělávání Benjamina Blooma. Jedná se o jednu z nejvýznamějších pedagogických teorií ovlivňující koncepce plánování výuky a tvorby kurikula. Její přínos je vnímán především z hlediska naznačení způsobu konkretizace a operacionalizace[1] vzdělávacích cílů (Skalková 2007, s. 121)
   
  Hlavní autor této teorie, vedoucího výzkumného týmu univerzity v Chicagu, bublikoval v roce 1956 studii s původním názvem "The Taxonomy of Educational Objectives, The Classification of Educational Goals, Handbook I: Cognitive Domain“. (Bloom 1956) V této studii byla přehledně definována struktura vzdělávacích cílů ve vztahu k  úrovním myšlenkových procesů. Myšlenkové operace byly v tomto modelu původně uspořádány tak, jak na sebe navazují od jednodušších ke složitějším a komplexnějším:
  • Hodnocení
  • Syntéza, tvorba
  • Analýza
  • Aplikace
  • Porozumění
  • Znalost
  Myšlenkové operace a tím i vzdělávací cíle vyšších úrovní jsou podmíněny zvládnutím, dosažením úrovní předchozích. Nezvládnutí nebo neúplné zvládnutí jedné úrovně obvykle zakládá problémy při dosahování úrovní vyšších.
   
  Vedle kognitivního okruhu byly postupně popsány také vzdělávací cíle ve dvou dalších okruzích vzdělávacích cílů. Afektivní okruh navržený spolu s Bloomovým spolupracovníkem D. B. Krathwolem (Krathwohl, Bloom, Masia 1964) a rovněž méně známý Senzomotorický okruh.
   
  Ve druhé polovině 90. let minulého století byla Bloomova taxonomie významně revidována. Této revize se ujal tým pod vedením D.B. Krathwola  a soustředil se na rovinu kognitivní jako rovinu komplexní (Krathwohl, Anderson 2001) Výstupem se stala nová dvoudimenzionální taxonomie vzdělávacích cílů zahrnující znalostní dimenzi a dimenzi kognitivního procesu. (Hudecová 2003)  
   
  DIMENZE KOGNITIVNÍHO PROCESU
  ZNALOSTNÍ DIMENZE
  1.
  Zapamatovat
  2.
   Rozumět
  3.
  Aplikovat
  4.
  Analyzovat
  5.
  Hodnotit
  6.
  Tvořit
  A.
  Znalost faktů
   
   
   
   
   
   
  B.
  Konceptuální znalost
   
   
   
   
   
   
  C.
  Procedurální znalost
   
   
   
   
   
   
  D.
  Metakognitivní znalosti
   
   
   
   
   
   
  [2]

  __________________________________________________________

  1. Konkretizací a operacionalizací výukových cílů je myšleno takové formulování vzdělávacích cílů, které umožňuje jejich vymezení v termínech žákova výkonu jako konkrétní výstupy učení (žák čte s porozuměním) 
  2. Překlad podle HUDECOVÁ, D. Revize Bloomovy taxonomie edukačních cílů [online]. Publ. 2003-10-3 [cit. 2006-11-11]. Dokument MS Word. Dostupný z WWW: <http://www.msmt.cz/Files/DOC/NHRevizeBloomovytaxonomieedukace.doc>. s. 4

  Použité zdroje a literatura

  • SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: Grada, 2007
  • BLOOM, BS (ed.),The Taxonomy of Educational Objektives.The Clasifications of Educational Goals, Handbook I: New York: David Mc Key Company, 1956.
  • KRATHWOHL, D. R.,BLOOM, BS, MASIA, B. B Taxononmy of Educational Objectives. Handbook II: The affective domain; Longman Group Ltd 1964
  • KRATHWOHL, D. R, ANDERSON, L. W. : A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives.  New York: Longman Pub Group, 2001
  • HUDECOVÁ, D. Revize Bloomovy taxonomie edukačních cílů [online]. Publ. 2003-10-3 [cit. 2006-11-11]. Dokument MS Word. Dostupný z WWW: <http://www.msmt.cz/Files/DOC/NHRevizeBloomovytaxonomieedukace.doc>.

  Další doporučená literatura a odkazy ke studiu  <Upravit>

  Příklady z praxe <Upravit>

  Archiv

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova