Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Bezpečnost a ochrana zdraví dětí

Stránka naposledy upravena 16:37, 8 Kvě 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
  Toto heslo bylo založeno Jiřinou Svobodovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
  upravování  hesla.

  Výklad hesla:

  Postupy vedoucí k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve školách jsou stanovuje Metodický pokyn MŠMT platný od 1. ledna 2006.

  • Ředitel školy vydá a zveřejní školní řád, prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance a žáky školy. Součástí školního řádu může být i řád školy v přírodě. Žáci jsou povinni dodržovat školní, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti.
  • Za zdraví a bezpečnost dětí na školních akcích odpovídají učitelé a pracovníci tím pověření. Při akcích konaných mimo školu, začíná dozor 15 minut před srazem na určeném místě. Po ukončení akce končí dozor na předem určeném místě a v předem stanoveném čase.
  • Při akcích konaných mimo školu, dodržují účastníci předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a předpisy o požární ochraně platné v těchto objektech. Dodržují stanovený režim dne a pokyny vydané pro dobu nočního klidu. Za seznámení žáků s těmito pokyny a za kontrolu jejich dodržování odpovídá vedoucí akce nebo jím určený pedagogický pracovník. Vedoucí akce také rozhoduje o způsobu provádění dohledu v době nočního klidu.
  • Podle §3 odst. 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb. nesmí při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit ředitel školy s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků.
  • Současná legislativa už nestanovuje, přesný počet žáků, za které zodpovídá jeden učitel. Toto je plně v kompetenci ředitele školy a je tedy vhodné tuto skutečnost ošetřit ve školním řádu nebo ve školním vzdělávacím programu.

  Podheslo:

  Klíčová slova
  • bezpečnost
  • ochrana zdraví