Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Autorské právo pro učitele - poznámky

Stránka naposledy upravena 17:54, 14 Lis 2014 uživatelem Pavlína Hublová
  Toto heslo bylo založeno Stanislavou Andršovou a doplněno podle podkladů JUDr. Terezy Danielsové.
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a upravování hesla.

  Obsah stránky:

  Výklad hesla

  Objektivní autorské právo

    Autorský zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, občanský zákoník, evropské směrnice…

  Subjektivní autorské právo

  Práva autora osobnostní, jsou nepřevoditelná (právo rozhodovat o zveřejnění díla, právo osobovat si autorství, právo na nedoktutelnost díla) a majetkové, také nepřevoditelná

  Autorské dílo

  Je výsledek tvůrčí činnosti autora. Je předmětem ochrany, je jedinečným (nemohou vzniknout dvě stejná autorská díla) a je výsledkem práce autora (výjimky: původní fotografie) v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě (písnička zazpívaná pro sebe je autorské dílo), nezáleží na obsahu a kvalitě, vždy je to autorské dílo. Autorské dílo není: námět, myšlenka, informace, zpráva, statistický graf nebo tabulka, schéma spalovacího motoru (složitější posouzení, záleží na okolnostech). Posuzování autorského zákona je složité. Záleží na jedinečnosti zpracování díla a jeho tvůrčího zpracování.

   

  Autor je fyzická osoba (i dítě), která dílo vytvořila (není to právnická osoba).

  Majetková práva

  Právo užít dílo

  Autor má právo své dílo užít a udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva, jiná osoba může dílo užít bez udělení oprávnění pouze v případech stanovených tímto zákonem (zkopírovat dílo a vystavit na internet je porušení tohoto zákona ). Užití ve smyslu autorského zákona.

  Způsob užití díla

  • rozmnožování
  • rozšiřování,
  • pronájem,
  • půjčování,
  • vystavování,
  • sdělování veřejnosti
   ◦provozování díla živě nebo ze záznamu
   ◦přenos provozování díla
   ◦vysílání díla rozhlasem či televizí
   ◦přenos rozhlasového či televizního vysílání díla
   ◦provozování rozhlasového či televizního vysílání díla

   

  Volné dílo

  Je dílo, u kterého uplynula doba trvání majetkových práv. Majetková práva trvají, pokud není stanoveno jinak, po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti. Příklad: Užití jakkoli dlouhého nebo celého textu z Babičky -ano, lze užít, je to volné dílo.

   

  Výjimky a omezení práva autorského

  Ve zvláštních případech stanovených zákonem, pokud takové užití díla není v rozporu s běžným způsobem užití díla,

  nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora.

   

  Volné užití

  Užití pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení hospodářského prospěchu (př.číst knihu).

   

  Zákonná licence

  Je užitím ve smyslu zákona, nicméně jde o užití zákonem dovolené, je bezúplatné, stanovené ve veřejném zájmu.

   

  Tiskové rozmnoženiny 

  Dovolené užití je zde rozšířeno:

  • pro osobní potřebu fyzické osoby
  • pro vnitřní potřebu právnické osoby
  • při splnění objednávky
  • (příklad: Rozmnožování a šíření děl - učebnice jsou autorským dílem k volnému užití pro potřebu studentů, žák si kopírovat z učebnice sám může, ale pokud to udělá učitel doma a předem připraví, je to už porušování volného užití)

    

  Příklady zákonných licencí 

  • § 31 Citace
  • § 33 Užití díla umístěného na veřejném prostranství
  • § 34 Úřední a zpravodajská licence
  • § 35 Užití díla v rámci občanských či náboženských obřadů nebo v rámci úředních akcí pořádaných orgány veřejné srávy, v rámci školních představení a užití díla školního
  • § 37 Knihovní licence
  • § 38 Licence pro zdravotně postižené
  • § 38b Licence pro fotografickou podobiznu
  • § 38c Nepodstatné vedlejší užití díla
  • § 38d Licence k dílům užitého umění a dílům architektonickým
  • § 38e Licence pro sociální zařízení
  • § 39 Užití originálu nebo rozmnoženiny díla výtvarného, fotografie nebo díla vyjádřeného postupem podobným fotografii jeho vystavením

  Citace

  • Z latinského slova citare- „doslovně uvádět cizí výrok“
  • Převzetí výňatku z díla.
  • Vždy je nutno uvést jméno autora, název díla a pramen. ČSN ISO 690 (010197)
  • Pouze zveřejněná díla
  • Nikoli počítačové programy

  Malá citace

  • Užití ve vlastním díle
  • Nezáleží na účelu provedené citace
  • Pouze výňatky

  Velká citace

  • Též drobná celá díla
  • Pro účely kritiky nebo recenze, vědecké či odborné tvorby
  • V souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem

  Výuková a výzkumná citace

  • Při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, nevztahuje se na užití díla mimo samotné vyučování, např. v učebnicích
  • I celá díla, nikoli jen drobná
  • Účelem nesmí být dosažení hospodářského prospěchu
  • V rozsahu odpovídajícímu sledovanému účelu

  „Školní“ licence

  • Užití díla při školních představeních, v nichž účinkují výlučně žáci, studenti nebo učitelé školy nebo školského či vzdělávacího zařízení
  • Užití školního díla k výuce nebo k vlastní vnitřní potřebě školy
  • Nikdo by neměl na tom představení profitovat

  Knihovní licence

  • Půjčování originálů nebo rozmnoženin vydaných děl
  • Pořizování archivačních rozmnoženin
  • Pořizování náhradních rozmnoženin

  Shrnutí

  Dílo lze užít

  • Se souhlasem autora
  • Pokud je ve veřejném zájmu vyloučeno z ochrany  (př. lidová tvorba)
  • Jde-li o volné dílo
  • V případech volného užití
  • V případech zákonné licence

  Pozor na odlišné režimy použití při vyučování či ve škole

  • Dle § 31 AZ Do práva autorského nezasahuje ten, kdo (...) užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu; - tedy zjednodušeně můžeme při vyučování použít cokoliv a jakkoliv: například v prezentaci, ale vždy s uvedením autora, názvu a zdroje.
  • Pokud ale cokoliv zveřejňujeme nebo mezi žáky šíříme, musíme mít souhlas autora nebo použít volné dílo.

  Licenční smlouva musí obsahovat

  • Autor poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo užít
  • Označení smluvních stran a specifikace díla
  • Vymezení způsobu užití
  • Vymezení rozsahu – doba, území a množství
  • Stanovení odměny (podmínka nezbytná)
  • Nemusí být stanovena písemně, stačí i ústní dohoda
  • Specifikum licenční smlouvy – nabídnout neadresnému uživateli, užívejte kdokoliv…a návrh lze akceptovat, aniž se o tom navrhovatel dozví (umožňuje např. Creativ Commons)

   

  Licence Creative Commons

  • Licence dovoluje dílo šířit
  • Licence vyžadují, aby při šíření díla nebo jeho zpracování byly uvedeny údaje o díle
  • Při šíření díla je nutno připojit url odkaz na CC licenci
  • Licence jsou neodvolatelné
  • 6 typů CC licencí

    

  Get Adobe Flash player

  Školní dílo

  • Dílo vytvořené žákem nebo studentem ke splnění školních nebo studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole
  • Škola smí dílo užít k výuce nebo k vlastní vnitřní potřebě (§ 35)
  • Škola má za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla (§ 60)

  Zaměstnanecké dílo

  • Zaměstnavatel vykonává svým jménem a na svůj účet autorova majetková práva k dílu, které autor vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu k zaměstnavateli

  Ochrana osobonosti

  • Upravuje Občanský zákoník v § 11 a násl.
  • Podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením
  • Výjimky – úřední, vědecká, umělecká a zpravodajská licence

  Způsobilost nezletilých k právním úkonům

  • Upravuje Občanský zákoník, § 9
  • Nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a  volní vyspělosti odpovídající jejich věku.

  Výjimky z ochrany

  Úřední díla

  • právní předpis
  • soudní a správní rozhodnutí
  • obecní kroniky
  • státní symboly
  • jiná podobná díla (např. zákonné peníze)

  Výtvory tradiční lidové kultury

  Použité zdroje a literatura

  Doporučené další zdroje

  Klíčová slova
  • autorské právo
  • citace
  • knihovní licence
  • licence
  • licence Creative Commons
  • majetková práva
  • školní licence

  Soubory 1

  SouborVelikostDatumAutor
   metodicky-dopis-c.-28.pdf
  Metodický dopis MŠMT uvádí nejčastější typy/druhy výstupů IPn a IPo projektů a podrobněji rozpracovává formy/způsoby jejich předávání poskytovateli, včetně licencí k autorským právům.
  265.02 kB11:08, 23 Pro 2013Pavlína Hublová