Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Osobnost 5. - výkonové vlastnosti - vlohy, schopnosti, inteligence

Stránka naposledy upravena 22:11, 17 Pro 2009 uživatelem Jaroslava Štěpánová
  1. vlohy
  2. schopnosti
  3. inteligence 
  1. vlohy
   
  jsou anatomicko-fyziologické zvláštnosti osobnosti - na jejich základě se rozvíjejí schopnosti. Vlohy mohou ztížit nebo ulehčit osvojení určité činnosti, ovšem neurčují absolutně míru a směr rozvoje osobnosti. Vlohy jsou vrozené.
   
  2. schopnosti
   
  jsou vlastnosti osobnosti, které jsou předpokladem pro úspěšné vykonávání nějaké činnosti. Schopnosti určují rozdíl v kvalitě, rychlosti a snadnosti osvojení. Za schopného považujeme toho, kdo má předpoklady rychle, kvalitně a snadněji si osvojit vědomosti a dovednosti. Schopnosti nejsou vrozené – vznikají a rozvíjejí se v činnosti a na základě vloh. Nahrazování jedněch schopností jinými se nazývá kompenzace.
   
  Druhy schopností:
   
  obecné – podmiňují úspěšnost mnoha činností (moudrost, soudnost)
   
  specifické – umožňují úspěšné vykonávání speciálních druhů činností (hudební, matematické, literární…)
   
  primární – podmiňují rozvoj ostatních schopností (faktory vnímání, představivosti, intelektu, psychomotoriky, emocionality)
   
  sekundární – všechny ostatní, které se rozvíjejí na základě primárních činností
   
   
  nadání – souhrn schopností určitého druhu, který umožňuje pozoruhodné, nadprůměrné výkony
   
  talent – zvláště vysoce rozvinutý souhrn schopností – umožňuje dosáhnout vynikajících výkonů
   
  genialita – mimořádně rozvinutý talent, který umožňuje vytvořit vrcholná až epochální díla. Tato díla mají historický význam, protože urychlují technický nebo kulturní pokrok a trvale obohacují lidstvo
   
  3. Inteligence
   
  Rozlišujeme mnoho druhů schopností. Termínem intelektové (rozumové) schopnosti nebo INTELIGENCE používáme v psychologii zpravidla k souhrnnému označení celého souboru schopností k řešení problémů.
   
  Termín inteligence odvozen z latiny (intellectus – rozum, intelligens – chápající, bystrý).
   
  O inteligentním chování a jednání hovoříme tehdy, když se člověk přizpůsobuje velmi dobře situaci. Liší se od chování instinktivního.
   
  Kreativita – tvořivost, produktivní styl myšlení odrážející se v činnosti člověka. Inteligentní člověk má kreativní schopnosti.
   
  Inteligence je dána úrovní rozumových schopností. Je vyjadřována bodovou hodnotou, nazývanou IQ - inteligenční kvocient. Zjišťuje se inteligenčními testy, které jsou pro jednotlivé věkové skupiny různé. Průměrný IQ = 100 bodů. 
   
  nadprůměrný IQ
  nad 120 bodů
  lehký nadprůměrný IQ
  110-119 bodů
  průměrný IQ
  90 – 109 bodů
  lehký podprůměr
  80-89 bodů
  slabomyslnost
  70-79 bodů
    
  Charakteristiky jednotlivých inteligencí v pojetí H. Gardnera (uvedené charakteristiky jsou jen příklady některých možných projevů té které inteligence). 
  Jazyková inteligence
  • Jedinec vysoce hodnotí hry, poezii, knihy, rozhlas, konverzaci, má požitek z jazyka
  • Dobře se učí z knižních publikací, nahrávek, přednášek, poslouchání jiných
  • Plynule se vyjadřuje s velkou slovní zásobou
  • Dobře umí vysvětlovat
  • Rád si věci přímo ihned zapisuje
  Matematicko-logická inteligence
  • Jedinec úkoly řadí do účelných a uspořádaných etap
  • Hledá modely a vztahy mezi věcmi a jevy
  • Přistupuje k úkolům a problémům logicky, postupně krok za krokem řeší úkoly
  • Rád řeší hádanky a problémy
  • Má v oblibě logické vysvětlování
  Vizuálně-prostorová orientace
  • Jedinec má dobrý smysl pro směr
  • Je dobrým pozorovatelem, vidí věci, které jiní nevidí
  • Vidí věci jasně svýma očima
  • Při učení mu pomáhají filmy, videoprogramy, slajdy
  • Snadno používá tabulky, diagramy, mapy
  Tělesně-pohybová inteligence
  • Jedinec se zabývá problémy fyzicky, směřuje k řešení tak, že přikládá ruce k dílu
  • Je zručný při manuální práci
  • Rád sportuje, hraje sportovní hry a fyzicky cvičí
  • Je rád v pohybu, manipuluje nebo dotýká se toho, o čem se učí
  • Lépe si pamatuje to, co dělal, ve srovnání s tím, co viděl nebo slyšel
  Hudební inteligence
  • Má rád přírodní zvuky
  • Zajímá se o hudbu
  • Rád poslouchá a/nebo provozuje hudbu
  • Má smysl pro rytmus a/nebo melodii
  • Snadno se učí a pamatuje básně
  Interpersonální inteligence
  • Jedinec se snaží pomáhat při řešení mezilidských problémů
  • Je citlivý k náladám a reakcím jiných
  • Je citlivý k tomu, jak jiní myslí a cítí
  • Angažuje se v klubech a společných aktivitách
  • Rád pracuje v týmu, diskutuje a spolupracuje s jinými
  Intrapersonální inteligence
  • Jedinec rád sní ve dne, má představivost, fantazii
  • Rád dělá věci nezávisle na jiných, je vděčný za soukromí, nerušenou práci a možnost přemýšlení
  • Uvědomuje si své pocity, myšlenky a důvod svého konání
  • Uvažuje nad významem toho, co dělá a čemu se učí
  Přírodní inteligence
  • Jedinec s dobře rozvinutou přírodní inteligencí má schopnosti rozpoznat a třídit rostliny, zvířata a další přírodní objekty
  Existenciální inteligence
  • Jedinec s dobře rozvinutou existenciální inteligencí je citlivý a schopný začít se zabývat hlubokými otázkami lidské existence, jako je smysl života, kde jsme se tu vzali apod.
    
   
  Vyplněním dotazníku lze orientačně zjistit svoje typy inteligence. Tvrzení č.1vyjadřuje velmi malou míru rozvoje uvedené inteligence a tvrzení č. 5 velmi vysokou míru rozvoje. Odpovídat je na ně třeba v zadaném pořadí.Poslední kladně zodpovězené tvrzení je orientačně stanovenou úrovní dané inteligence. 
   
  Jazyková inteligence
  1. Rád čtu
  2. Mám rád slovní hry, slovní hříčky a rýmy
  3. S požitkem sděluji své myšlenky ostatním
  4. Mám svůj deník
  5. Jsem zvyklý psát, mluvit pravidelně
  Matematicko-logická inteligence
  1. Mám vypočteno, jak dlouho mi trvá cesta domů
  2. Mám potěšení z hádanek a řešení problémů
  3. Umím rychle analyzovat číselné údaje
  4. Používám statistická data nebo vyšší matematiku zcela rutinně
  5. Jsem dobrý logik nebo matematik
  Vizuálně-prostorová intelligence
  1. Pozoruji svět a hodnotím jej
  2. Zajímám se o barvy a tvary
  3. Baví mě kompletování reálných věcí
  4. Mám dobrou směrovou orientaci
  5. Jsem schopen myslet ve třech rozměrech
  Tělesně-pohybová inteligence
  1. Je dobré protáhnout si tělo
  2. Mám potěšení z dlouhých procházek
  3. Rád přiměřeně cvičím
  4. Jsem amatérem v určitém druhu sportu nebo aktivitě, jako je tanec, lyžování, běh…
  5. Jsem dobrý v určité pohybové aktivitě
  Hudební inteligence
  1. Mám rád hudbu
  2. Rád vyťukávám rytmus při poslechu hudby nebo zpívám v koupelně
  3. Rád chodím na koncerty
  4. Hraji na hudební nástroj nebo jsem zpěvák
  5. Jsem dobrý hudebník a rád komponuji
  Interpersonální intelligence
  1. Lidé jsou zajímaví
  2. Vím, co lidé pociťují
  3. Rád navazuji přátelské kontakty a cítím se dobře, když jsem obklopen novými lidmi
  4. Lidé se za mnou chodí poradit
  5. Jsem považován mnohými za vedoucí osobnost a běžně se zabývám řízením jiných
  Intrapersonální intelligence
  1. Cítím se šťastný, když jsem sám
  2. Zabývám se svými vlastními myšlenkami
  3. Někdy rád trávím čas sám se sebou a přemýšlím
  4. Mám deník, který obsahuje mé vnitřní myšlenky
  5. Jsem úplně zaujat svým “myšlenkovým životem”
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

   

   

   

   

     

   

   

   

   

                             

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova