Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Osobnost 3. - charakter - definice, složky, vlastnosti, charakter zdravotníka

Stránka naposledy upravena 18:04, 14 Pro 2009 uživatelem Mgr. Hana Pilařová
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Osobnost 3. - charakter - definice, složky, vlastnosti, charakter zdravotníka
   
  Charakter
  1.     definice
  2.     složky charakteru
  3.     charakterové vlastnosti
  4.     charakter zdravotníka
   
  ad 1) definice
  -         charakter je soubor psychických vlastností osobnosti, které se projevují v mravní stránce jejího chování a jednání
   
  -         je hlavní - řídící složkou osobnosti
   
  -         není vrozený, utváří se během života výchovou a sebevýchovou a dalšími společenskými vlivy
   
  ad 2) složky charakteru
   
  -         mravní vlastnosti- hodnotí a řídí chování a jednání člověka z mravního hlediska. V běžných činnostech se u člověka projevuje svědomitost a odpovědnost nebo nesvědomitost a neodpovědnost. Dále i statečnost, zásadovost, pravdomluvnost x nemravnost, podlost, prolhanost, pomlouvačnost a další
   
  -         pracovní vlastnosti– pracovitost, píle, iniciativnost, smysl pro zodpovědnost, houževnatost x lenost, lajdáctví, nedochvilnost
   
  -         vztah k lidem - kladný – altruismus, empatie, společenskost, soucitnost x záporný – bezohlednost, sobectví, závist, nepřátelskost, uzavřenost, panovačnost, hrubost, surovost, lhostejnost, pohrdání, hostilita, rasismus. Kladné společenské postoje vedou jedince k vytváření společenských hodnot ve prospěch všech lidí.
   
  -         vytrvalost - je to vlastnost vůle, umožňuje vyvinout značné úsilí
   
  -        odolnost k zátěži (stabilita osobnosti), umožňuje člověku zvládnout různé problémy. Je-li snížená odolnost k zátěži, hovoříme o labilním člověku. Odolnost souvisí s vůlí (sebeovládání, vytrvalost…)
   
  -         kontrola a řízení temperamentových vlastností – zvláště důležitá je kontrola citových projevů, např. afektů.
   
  -         sebehodnocení = obraz sebe samého a vztah k sobě samému (zdravé x zvýšené x snížené sebevědomí)
   
  ad 3) charakterové vlastnosti
   
  -         a) kladné x záporné (podle toho, které vlastnosti u člověka převládají)
   
  -         b) obecné x individuální (obecné vlastnosti nás charakterizují jako příslušníky určité společnosti
       individuální – jedinečné (odlišujeme  se jimi jeden od druhého)
   
   
  ad 4) charakter zdravotníka
   
  -        pracovitost, obětavost , trpělivost , píle, rozvážnost ,rozhodnost, odpovědnost, ohleduplnost, altruismus (obětování se pro druhé), pravdomluvnost, spravedlnost, taktnost, čestnost, upřímnost, srdečnost, sebeúcta…
   
   
  -         předpokladem úspěchu zdravotníka je důvěra pacienta – důvěru a úctu nevzbudí člověk líný, lhostejný, hrubý, netaktní, nesvědomitý, nesnášenlivý
   
   
  -         dalším předpokladem je zdravé sebevědomí zdravotníka – charakterizuje ho sebedůvěra, sebeúcta, solidnost, přiměřená vážnost i skromnost. Povýšenost, samolibost, ješitnost, uzavřenost přinejmenším znesnadňují jeho výkon.
   
   
  -         „charakterní“ zdravotník kontroluje svou činnost, ovládá projevy svého temperamentu, usměrňuje své chování i v obtížnějších podmínkách. 
   
   
  -         zdravotník s rozvinutým charakterem jedná podle určitých zásad, hlavně morálních (přizná chybu…). Takového člověka oceňujeme i jako přítele, zvláště v náročných situacích, v nebezpečí, při obtížném rozhodování.
   
   
  -         charakter zdravotníka je ovlivňován i vzděláním, stávajícími pracovními i mimopracovními podmínkami a zkušenostmi.
   
   

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova