Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

English across curriculum - Science and Maths

Stránka naposledy upravena 16:41, 10 Črvn 2010 uživatelem Mgr. Petra Boháčková

  Verze jako 01:29, 2 Srp 2021

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

  Rozsah přípravy: 

  jedna vyučovací hodina

  Popis přípravy: 

  Cíle:

  Žák/žákyně
  • Vybírá z nabídnutých měřících přístrojů ty, které slouží k měření času
  • Přístroje pojmenuje v anglickém jazyce
  • Odpovídá na otázky, používá správné jednotky času
  • Vyřeší matematickou úlohu v anglickém jazyce

  Aktivity:

  Aktivity:
  Stránka 1: Jednotky času – přesunováním písmen složit jednotky času (Použitá slovní zásoba:
  Stránka 2: Přístroje, sloužící k měření času: nejprve najít tři přístroje, které k měření času neslouží, přiřadit k nim název. Pak přiřadit názvy k přístrojům, které k měření času používáme. (Použitá slovní zásoba:
  Stránka 3: Odpovědi na otázky „Jak dlouho ti trvá …?“ – žáci sami zapisují odpovědi, sdílení duď ve dvojicích nebo celá třída, odpovědi možno vpisovat přímo na stránku (Seznam otázek:
  Stránka 4: Vyřešte úlohy – 4 matematické úlohy, žáci řeší ve skupinkách, jedna skupinka jednu úlohu, společné sdílení. Kontrola vždy kliknutím na obrázek, který danou úlohu představuje. (Seznam úloh:
   

  Pomůcky:

  Program pro interaktivní tabuli Active board

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období ZV, šestý ročník
  Rozvíjené klíčové kompetence Přispívá k diskuzi v malé skupině, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení úkolu (KK sociální a personální)
   
  Integrace průřezových témat  
  Výstupy sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy
  Mezioborové přesahy a vazby matematika, fyzika